Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТақырып Қазіргі арнайы білім берудің жағдайы және даму тенденциялары

Тапсырма:

1.Қазіргі арнайы білім берудің жағдайы мен проблемалары

2.Кемтар балаларға ерте түзету көмек көрсету жүйесі

3.Шет елдердегі біріктіріп оқыту мен инклюзивті білім біру

4.ҚР мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқыту

Бақылау сұрақтары:

1. ҚР қазіргі арнайы білім берудің негізгі проблемалары қандай?

2. Кемтар балаларға ерте түзету көмек көрсету жүйесін кесте түрінде бейнелеп, жұмыс мазмұнын талдаңыз.

3. Қандай себептер әсерінен шет елдердегі біріктіріп оқыту тәжірибесін қалыптасты?

4. Біріктіріп оқытуға жағымды әсерін тигізег жағдайларды атап, дәлелдеңіз.

5. ҚР мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың себептері, салдары.

6. Отандық біріктіріп оқыту тәжірибесінде жетістіктер бар ма? Жауабыңызды дәлелденіз. Бұл мәселемен айналысқан ғалымдарды атаңыз.

 

СОӨЖ бойынша тақырып және тапсырма Сағат саны   Апта Өткізу түрі
1. 1 тақырып. Арнайы педагогика ғылым ретінде құрылу және даму тарихы. Арнайы педагогиканың пәні, міндеттері, негізгі түсініктері. Тапсырма: Л.С.Выготскийдың «Балалық кемістіктің психологиясы және педагогикасы» еңбегін қарау, конспектілеу. Дамуында ауытқуы бар балалардың педагогикасының қалыптасуына хронологиялық кесте құрастыру. «Коррекция», «компенсация», «адаптация», «реабилитация» ұғымдардың мәнін ашу. 1-2 апта  
2. 2 тақырып. Қалыпты және патологиялық жағдайда бала психикасының және дене дамуының негізгі заңдылықтары. Келесі тақырытар бойынша тренинг: 1. Сыртқы орта және тұқым қуалаудың жағымсыз факторларының әсеріне байланысты дамуда ауытқудың пайда болуы. 2. Біріншілік кемістіктің екіншілік кемістіктен айырмашылығы. 3. Натальді патологияның себептері. 2-3 апта  
3. 3 тақырып. Норма және патология. Тапсырма: Келесі мақалаларды: Бертынь Г.П. Сложная структура дефекта у детей, матери которых перенесли краснуху//Дефектология, 1989, 3, с. 19-23.; Бертынь Г.П., Лукашева И.Д., Певзнер М.С. Происхождение сложных дефектов у детей. - В кн.: Причины возникновения и пути профилактики аномалий развития у детей. - М.: изд. АПН СССР, 1985.; Блюмина М.Г. Распространенность, этиология и некоторые особенности клинических проявлений сложных дефектов//Дефектология, 1989, 3, с. 3 – 10.; Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии - М., Просвещение, 1991.; Басилова Т.А. Дети с врожденными сенсорными и множественными нарушениями развития: новые этиологии. В кн. Проблемы специальной психологии и психодиагностика отклоняющегося развития. - М.:1998.; Выготский Л.С. Основные проблемы дефектологии. - Собр. соч. в 6-ти томах, том. 5. - М.: Педагогика. 1984. оқу және конспектілеу. Қалыпты және патологиядағы бала дамуын салыстыру кестесін құру. В.А.Лапшин, Б.П.Пузановтың классификациясын оқу. 4-5 апта  
4. 4 тақырып. Ақыл-ойы кем тұлғаларға арнайы білім беру. Тапсырма:Әдебиеттерді қарау. “Олигофрения”, “ақыл-ойы кемдік” ұғымының принципиальды айырмашылығын көрсету. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы ақыл-ойы кем балалармен коррекциялы-педагогикалық жұмыстың негізгі бағыттарын көрсету. 5-6 апта  
5. 5 тақырып. Сурдопедагогиканың жалпы негіздері. Тапсырма:Р.М. Боскис, Л. В. Нейманның педагогикалық классификациясының критерийлерін тану. Есту кемістігі бар балаларды тәрбиелеу және оқыту ерекшеліктерін сипаттау. 7-8 апта  
6. 6 тақырып. Тіл кемістігі бар балаларға педагогикалық көмек беру жүйесі. Тапсырма: Тіл мүкістігінің классификациясына схема жасау. „Сөйлеу тілінің бұзылуының клиникалық-педагогикалық классификациясы” тақырыбына реферат жазу. 8-9 апта  
7. 7 тақырып. Көруінде ауытқуы бар тұлғаларға арнайы білім беру. Тапсырма:Соқыр және нашар көретіндердің психофизиологиялық даму ерекшеліктерін салыстыру. Кесте дайындау. Әдебиеттерді қарау. 10-11 апта  
8. 8 тақырып. Тірек-қимыл қозғалысында ауытқуы бар тұлғаларға арнайы білім беру. Тапсырма:БЦП-ң пайда болуының этиопатогенетикалық факторын ашу. Балалық церебральды параличтің жалпы сипаттамасын оқу және түсіну. 11-12 апта  
9. 9 тақырып. Күрделі кемістігі бар тұлғаларға арнайы білім беру Тапсырма:Г.П.Бертыньның «Күрделі кемістігі бар керең балаларға клиникалық сипаттама» мақаласына конспект. Басилова Т.А. Ерте жастағы күрделі сенсорлы не көптеген бұзылулары бар балалы отбасында тәрбиеле. Дефектология. – №3-1996. 13-14 апта  
10. 10 тақырып. Қазіргі арнайы білім берудің жағдайы және даму тенденциялары Тапсырма: түпдеректі зерттеу. 14-15 апта  
  Барлығы:    

 

СОӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

 

1-тақырып.Кіріспе. Арнайы педагогиканың жалпы негіздері

Мақсаты мен міндеттері: Дамуында ауытқулары бар балаларды оқыту және тәрбиелеу туралы ілімнің пайда болуына, қалыптасуына және дамуына ретроспективті шолу жасау, осы балаларға көрсетілетін көмектің жағдайын, осы бағыттағы қателіктер мен ізденістерді қарастыру және арнайы педагогиканың қазіргі мәселелеріне баға беру.

Тапсырмалар:

1. Арнайы педагогиканың ғылыми негіздері

2. Арнайы педагогиканың психологиялық негіздері

Бақылау сұрақтары:

7. Философиялық білім арнайы педагогика үшін қандай қызмет атқарады?

8. Тәуелсіз өмір сүрудің мағынасыз ашыңыз.

9. Арнайы білім берудің қазіргі экономикалық жағдайына сипаттама беріңіз.

10. Арнайы психология мен арнайы педагогика байланысын ашып көрсетіңіз.

11. Мүмкіндіктері шектеулі балалардың құқықтарын қорғайтын негізгі құжаттар мен Заңдарды атаңыз.

12. "Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" Заңында қандай құқықтар туралы айтылған?

Әдебиеттер:

1. Специапьная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой - М.- 2001.

2. Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық арқылы қолдау туралы ҚР Заңы .- Астана.- 2002.

3. ҚР "Білім туралы" Заңы.-Алматы.-Юрист.-2007.

4. Права ребенка.-Алматы.-Юрист.-2007.

5. "Бала құқықтары жайлы Конвенция" БҰҰ,1989

6. ҚР "Бала құқықтары туралы" Заңы. Астана.- 2002.

Тақырып. Қалыпты және қалыпты жағдайдан ауытқыған баланың психикалық және дене дамуының негізігі заңдылықтары

Мақсаты:студенттерді қалыпты және қалыпты жағдайдан ауытқыған баланың психикалық және дене дамуының негізігі заңдылықтарымен таныстыру, мүмкіндіктері шектеулі адамдардың әртүрлі топтастырылуымен таныстыру. Дамуында ауытқулары бар әртүрлі балалар тобына сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Қалыптағы баланың психикалық-дене дамуының негізгі зандылықтары.

2.Даму бұзылыстарынық түрлері, олардың себептері мен механизмі.

3. «Кемістіктің күрделі құрылым» ұғымы.

 

Бақылау сұрақтары:

6. Оқытудың ғылымилық, жүйелілік және қол жетерлік принциптерінің қажеттігін дәлеледеңіз.

7. Мүмкіндіктері шектеулі оқушыларының оқытудағы саналылығы мен белсенділілігі принципін ашып көрсетіңіз.

8. Оқытудың беріктік принципін жүзеге асыру тұрғысында байқау негізінде арнайы мектептегі бір сабаққа талдау беріңіз.

9. Арнайы педагогиканың өзгеше принциптерін атаңыз.

10. Ерте жастан педагогикалық көмек көрсету принциптін қажеттілігін туралы айтыныз.

Әдебиеттер:

1. ҚР "Білім туралы" Заңы.- Алматы.- Юрист.-2007.

2. Специальная педагогика/Под ред. Н.М.Назаровой -М.- 2001

3. Сурдопедагогика / Под ред. Е.Г. Речицкой-М.-2004.

Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (Олигофренопедагогика) / Под ред. Б.П. Пузанов. Учебное пособие - М. 2001
Date: 2015-09-02; view: 2436; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию