Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

Особливості складання та методика заповнення форми фінансової звітності «Баланс» сільськогосподарськими підприємствами (для тем №1-5).

 

Таблиця 3.1 - Склад і структура необоротних активів підприємства

Майно на 01.01.20..р. на 01.01. 20..р. на 01.01. 20..р. Відхилення +/-
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Нематеріальні активи                
Незавершені капітальні інвестиції                
Основні засоби                
Інвестиційна нерухомість                
Довгострокові біологічні активи                
Довгострокові фінансові інвестиції                
Інші фінансові інвестиції                
Довгострокова дебіторська заборгованість                
Відстрочені податкові активи                
Інші необоротні активи                
Усього необоротних активів                
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття                
Разом майна                

 

 Таблиця 3.2 - Склад і структура оборотних активів підприємства

Майно на 01.01.20..р. на 01.01. 20..р. на 01.01. 20..р. Відхилення +/-
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Запаси:                
Поточні біологічні активи                
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                
- з бюджетом…                
….                  
У тому числі з податку на прибуток                  
Інша поточна дебіторська заборгованість                  
Поточні фінансові інвестиції                  
Гроші та їх еквіваленти                  
Витрати майбутніх періодів                  
Інші оборотні активи                  
Усього оборотних активів                  
Разом майна                  
                         

 

Таблиця 3.3 - Джерела формування власного капіталу

Майно на 01.01. 20... на 01.01. 20… на 01.01. 20… Відхилення +/-
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Зареєстрований капітал                
Капітал у дооцінках                
Додатковий капітал                
Резервний капітал                
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                
Неоплачений капітал                
Вилучений капітал                
Усього власного капіталу                
Разом джерел формування майна                

Таблиця 3.4 - Джерела формування довгострокових зобов’язань і забезпеченьМайно на 01.01. 20... на 01.01. 20… на 01.01. 20… Відхилення +/-
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Відстрочені податкові зобов’язання                
Довгострокові кредити банків                
Інші довгострокові зобов’язання                
Довгострокові забезпечення                
Продовження табл. 3.4  
Цільове фінансування                
Короткострокові кредити банків                
Усього довгострокових зобов’язань і забезпечень                
Разом джерел формування майна                
                   

Таблиця 3.5 - Джерела формування поточних зобов’язань і забезпечень

Майно на 01.01. 20... на 01.01. 20… на 01.01. 20… Відхилення +/-
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Короткострокові кредити банків                
Поточна кредиторська заборгованість:                
за довгостроковими зобов’язаннями                
…..                
Поточні забезпечення                
Доходи майбутніх періодів                
Інші поточні зобов’язання                
Усього поточних зобов’язань                
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття                
Разом джерел формування майна                

Таблиця 3.6 - Аналіз відносних показників фінансової стійкості

Показники Порядок розрахунку 20.. р. 20.. р. 20.. р. Відхиле-ння (+, -)  
 
Коефіцієнт концентрації власного капіталу          
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу          
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів        
Коефіцієнт маневреності власного капіталу        
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів        
Коефіцієнт забезпеченості за кредитами        
                     

Таблиця 3.7 - Динаміка показників фінансової незалежності

Коефіцієнти Норматив Порядок розрахунку На початок 20.. року На кінець 20... року Відхи-лення, (+,-)
Фінансування < 1.0      
Автономії (незалежності) > 0,5      
Стійкості (стабільності) > 1,0      

Date: 2015-08-07; view: 165; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию