Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основи побудови та загальні вимоги до складання Звіту про фінансові результати суб’єктами малого господарювання (для теми № 7, 9)

Таблиця 3.11 - Аналіз складу і структури необоротних активів підприємства

Показник 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення
тис грн % тис грн % тис грн % тис грн %
Незавершені капітальні інвестиції                
Основні засоби                
Довгострокові біологічні активи:                
Довгострокові фінансові інвестиції                
Інші необоротні активи                
Разом необоротних активів                
Усього майна підприємства                

 

Таблиця 3.12 - Аналіз складу і структури оборотних активів підприємства

Показник 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення
тис грн % тис грн % тис грн % тис грн %
Виробничі запаси                
Поточні біологічні активи                
Готова продукція                
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                
чиста реалізаційна вартість                
первісна вартість                
резерв сумнівних боргів                
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                
Інша поточна дебіторська заборгованість                
Поточні фінансові інвестиції                
Грошові кошти та їх еквіваленти:                
в національній валюті                
у тому числі в касі                
в іноземній валюті                
Інші оборотні активи                
Разом оборотних активів                
Усього майна підприємства                

Таблиця 3.13 - Склад та структура джерел формування капіталу та зобов’язань у «...»Показник 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Власний капітал                
Зареєстрований капітал                
Капітал у дооцінках                
Резервний капітал                
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                
Неоплачений капітал                
Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування                
Довгострокові зобов'язання                
Короткострокові кредити банків                
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                
Поточні зобов'язання за розрахунками:                
з бюджетом                
зі страхування                
з оплати праці                
Інші поточні зобов'язання                
Доходи майбутніх періодів                
Разом                

 Таблиця 3.14 - Аналіз відносних показників фінансової стійкості

Показники Порядок розрахунку 20.. р. 20.. р. 20.. р. Відхиле-ння (+, -)  
Коефіцієнт концентрації власного капіталу          
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу          
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів        
Коефіцієнт маневреності власного капіталу        
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів        
                     

Таблиця 3.15 - Динаміка показників фінансової незалежності

 

Коефіцієнти Норматив Порядок розрахунку На початок 20.. року На кінець 20... року Відхи-лення, (+,-)
Фінансування < 1.0      
Автономії (незалежності) > 0,5      
Стійкості (стабільності) > 1,0      

 

 

Таблиця 3.16 - Динаміка показників ліквідності

 

Коефіцієнти Норматив Порядок розрахунку На кінець 20.. року На кінець 20.. року На кінець 20.. року Відхи-лення, (+,-)
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 - 0,3 Грошові кошти        
Поточні зобов’язання і забезпечення
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7 - 1 Оборотні активи - запаси        
Поточні зобов’язання і забезпечення
Коефіцієнт покриття > 1 Оборотні активи        
Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

Таблиця 3.17 - Склад і структура доходів

 

Доходи 20… рік 20… рік 20… рік 20… р. порівняно (+, -) з
тис.грн % тис.грн % тис.грн % 20… р. 20… р.
Чистий дохід від реалізації продукції                
Інші операційні доходи                
Інші доходи                
Разом                

 

Таблиця 3.18 - Використання виручки від реалізації продукції, тис. грн.

 

Показники 20..р 20...р. 20...р. 20..р. до 20.. р. %
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Непрямі податки та інші вирахування з доходу        
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Інші операційні доходи        
Інші доходи        
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)        
Інші операційні витрати        
у тому числі:        
       
Інші витрати        
Фінансові результати до оподаткування        
Податок на прибуток        
Чистий прибуток (збиток)        
Забезпечення матеріального заохочення        

Таблиця 3.19 - Оцінка ділової активності підприємства

 

Показники Порядок розрахунку 20... р.   20...р.   20...р Відхилення (+, -)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн Ф.2, р.2000        
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток), грн Ф.2, р.2350 (2355)        
Фондовіддача Ф.2, р.2000 / Ф.1, (гр. 3 р.1011 + гр. 4 р.1011):2        
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Ф.2, р.2000 / Ф.1 (гр.3 р.1125 + + гр. 4 р.1125):2        
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Ф.2, р.2050:2 / Ф.1, (гр. 3 р.1615 + гр. 4 р.1615):2        
Коефіцієнт оборотності запасів Ф.2, р.2050 / Ф.1, (гр. 3 р.1100 + гр. 4 р.1100 ):2        
Коефіцієнт оборотності активів Ф.2, р.2000 / Ф.1, р.1900 (р.1300)        
Оборотність основного капіталу Ф.2, р.2000 / Ф.1 (гр. 3 р.1900(1300)+гр. 4 р.1900(1300)):2        
Оборотність власного капіталу Ф.2, р.2000 / Ф.1 (гр. 3 р.1495+гр..4 р.1495):2        

Date: 2015-08-07; view: 168; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию