Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура і зміст Звіту про власний капітал, джерела інформації для його складання (для теми №13,14)

Таблиця 3.30 - Характеристика власного капіталу підприємства, тис. грн

 

Стаття Зареєстро-ваний капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року                
Коригування: Зміна облікової політики                
Виправлення помилок                
Інші зміни                
Скоригований залишок на початок року                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період                
Інший сукупний дохід за звітний період                
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                
Відрахування до резервного капіталу                
Продовження таблиці 3.30
Внески учасників: Внески до капіталу                
Погашення заборгованості з капіталу                
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)                
Перепродаж викуплених акцій (часток)                
Анулювання викуплених акцій (часток)                
Вилучення частки в капіталі                
Інші зміни в капіталі                
Разом змін у капіталі                
Залишок на кінець року                

Таблиця 3.31 - Аналіз показників використання капіталу підприємства за 20..р.Назва показника Значення показника Відхиле-ння (+,-)
на початок 20.. р. на кінець 20.. р.
Робочий (функціонуючий) капітал, тис. грн      
Коефіцієнт фінансової стабільності      
Коефіцієнт забезпеченості власним капіталом      
Коефіцієнт фінансової залежності      
Коефіцієнт співвідношення поточних зобов’язань і власного капіталу      
Коефіцієнт співвідношення необоротних активів і власного капіталу      
Рентабельність всього вкладеного капіталу, %      
Рентабельність капіталу після сплати податків, %      
Рентабельність власного капіталу, %      
Рентабельність позиченого капіталу, %      
Рентабельність перманентного капіталу,%      
Коефіцієнт оборотності всього капіталу      
Коефіцієнт оборотності власного капіталу      
Коефіцієнт віддачі капіталу      
Коефіцієнт завантаження капіталу      
Тривалість обороту власного капіталу, дні      
Тривалість обороту капіталу, дні      
Коефіцієнт фінансового левериджу      

 

 

Таблиця 3.32 - Динаміка суми власного капіталу в «...»

 

Показники Роки
20...р. 20… 20...р. 20...р.
Сума власного капіталу, тис.грн        
Темп росту, %        

 

Таблиця 3.33 - Ефективність використання власного капіталу в «...»

Показники Роки Відхилення, (+,-)
20...р. 20...р. 20...р.
Сума чистого прибутку, тис.грн          
Сума власного капіталу, тис.грн        
Рівень рентабельності власного капіталу, %        
Коефіцієнт стійкості економічного зростання (ф. 1 к. 1415+1420/1400)        

 Таблиця 3.34 - Динаміка змін власного капіталу в «...», тис. грн

 

Показники 20...р. 20...р. 20...р. Відхи- лення,
Сума, тис.грн Питома вага, % Сума, тис.грн Питома вага, % Сума, тис.грн Питома вага, % тис.грн %
Зареєстрований (пайовий) капітал                
Капітал у дооцінках                
Додатковий капітал                
Резервний капітал                
Нерозподілений прибуток                
Неоплачений капітал                
Вилучений капітал                
Усього власний капітал   100,0   100,0   100,0    

 

Таблиця 3.35 - Перевірка порівнянності показників форми № 4

«Звіт про власний капітал» у «...», тис. грн.

№ з/п Показники форми №4 Сума Показники інших форм Сума Відхилення
Рядок 4000, графи 3 - 10   Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 1400 - 1495, графа 4, відповідно (з урахуванням вписуваних граф)    
Рядок 4000, графи 3 - 10   Форма № 4 (за попередній рік), рядок 4300, графи 3 - 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)    
Рядок 4095, графи 3 - 10   Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1495, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуванням вписуваних рядків)    
Продовження табл. 3.35
Рядок 4095, графи 3 - 10   Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 4000, 4005, 4010 і 4090, графи 3 - 10 відповідно    
Рядок 4100, графа 7   Форма № 2, рядок 2350 або 2355, графа 3    
Рядок 4110, граф 4 і/або 5   Форма № 2, рядок 2460, графа 3    
Рядок 4205, графа 3 (позитивне значення)   Форма № 4, рядок 4205, графа 7 (від’ємне значення)    
Рядок 4210, графа 6 (позитивне значення)   Форма № 4, рядок 4210, графа 7 (від’ємне значення)    
Рядок 4295, графи 3 - 10   Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4291, графи 3 - 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)    
Рядок 4300, графи 3 - 10   Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 4095 і 4295, графи 3 - 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)    
Рядок 4300, графи 3 - 10   Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1495, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків)    
Рядки 4000 - 4300, графа 10   Форма № 4, рядки 4000 - 4300, алгебраїчна сума граф 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)    

 


Date: 2015-08-07; view: 197; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию