Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів, джерела інформації та послідовність його складання (для теми № 11, 12)

 

 

Таблиця 3.20 - Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства, тис. грн.

 

Показники Звітний період Попередній період Відхилення (+,-)
Надход-ження Видаток Надход- ження Видаток Надход-ження Видаток
Реалізація: фінансових інвестицій   Х   Х    
необоротних активів            
Надходження від отриманих: відсотків   Х   Х    
дивідендів   Х   Х    
Надходження від деривативів   Х   Х    
Інші надходження   Х   Х    
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій   Х   Х    
необоротних активів Х   Х      
Виплати за деривативами Х   Х      
Інші платежі Х   Х      
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності Х   Х      

 

Таблиця 3.21 - Рух коштів у результаті фінансової діяльності підприємства, тис. грн.

Показники Звітний період Попередній період Відхилення
Надходже-ння Вида-тки Надходже-ння Видатки Надходже-ння Видатки
Надходження власного капіталу   Х   Х    
Отримання позик   Х   Х    
Інші надходження   Х   Х    
Викуп власних акцій Х   Х      
Погашення позик Х   Х      
Сплачені дивіденди Х   Х      
Інші платежі Х   Х      
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   Х   Х    

  

Таблиця 3.22 - Рух коштів у результаті операційної діяльності, тис. грн.

 

Стаття Звітний період Попередній період Відхилення  
Надходже- ння Вида- тки Надходже-ння Вида- тки Надходже-ння Вида- тки  
 
Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування              
Коригування на: амортизацію необоротних активів   Х   Х   Х   Х
Збільшення (зменшення) забезпечень              
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць              
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій              
Зменшення (збільшення) оборотних активів              
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань              
Грошові кошти від операційної діяльності              
Сплачений податок на прибуток Х   Х   Х    
Чистий рух коштів від операційної діяльності              
                     

Таблиця 3.23 - Канали надходження коштів на банківські рахунки господарства

 

Канали надходження 20... р. 20... р. 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
З каси            
За реалізовану продукцію            
           
За надані послуги            
Інші надходження            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 3.24 - Канали надходження коштів до каси

 

Канали надходження 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
З поточного рахунку            
За реалізовану продукцію            
За надані послуги            
Повернення підзвітних сум            
Інші надходження            
Разом   100,0   100,0   100,0

 Таблиця 3.25 - Канали видатків коштів з каси

 

Канали видатків 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
На поточний рахунок            
За товари (роботи, послуги)            
….            

 

 

Таблиця 3.26 - Динаміка грошового потоку за джерелами його утворення в «...», тис.грн

 

Показники Роки 20..р. у % до
20.. 20.. 20.. 20..р. 20..р.
Чистий рух коштів від операційної діяльності (ф. 3, код. 3195)          
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (ф. 3, код. 3295)          
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (ф. 3, код. 3395)          
Чистий грошовий потік (ф. 3, код. 3400)          
Залишок коштів на початок року (ф. 3, код. 3405)          
Залишок коштів на кінець року ( ф. 3, код. 3415)          

 

 

Таблиця 3.27 - Рух грошових коштів від операційної діяльності в «...», тис. грн.

 

Показники Роки 20...р. у % до
20… 20...   20... 20...р. 20...р.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (ф. 3, код. 3000)          
Коригування на: амортизацію необоротних активів (ф. 3, код. 3505)          
збільшення (зменшення) забезпечень (ф. 3, код. 3510)          
збиток ( прибуток) від не операційної діяльності та інших негрощових операцій (ф. 3, код. 3515)          
збиток ( прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (ф. 3, код. 3520)          
Зменшення (збільшення): оборотних активів (ф. 3, код. 3550)          
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (ф. 3, код. 3560)          
Грошові кошти від операційної діяльності (ф. 3, код. 3570)          
Сплачений податок на прибуток(ф. 3, код. 3580)          
Чистий рух коштів від операційної діяльності (ф. 3, код. 3195)          

 

Таблиця 3.28 - Рух коштів від інвестиційної діяльності в «...» тис. грн

Показники Роки 20… р. у % до
20… 20… 20… 20…р. 20…р.
Надходження від реалізації: - фінансових інвестицій (ф. 3, код. 3200)          
- необоротних активів (ф. 3, код. 3205)          
Надходження від отриманих - відсотків (ф. 3, код. 3215)          
- дивідендів (ф. 3, код. 3215)          
Надходження від диреватив (ф. 3, код. 3225)          
Інші надходження (ф. 3, код. 3250)          
Витрачання на придбання : фінансових інвестицій (ф. 3, код. 3255)          
необоротних активів (ф. 3, код. 3260)          
Виплати за диревативами (ф. 3, код. 3270)          
Інші платежі (ф. 3, код. 3290)          
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (ф. 3, код. 3295)          

 

Таблиця 3.29 - Рух грошових коштів від фінансової діяльності в «...» тис. грн

Показники Роки 20...р. у % до
20... 20... 20... 20...р. 20...р.
Надходження від Власного капіталу (ф. 3, код. 3300)          
Отримані позики (ф. 3, код. 3305)          
Інші надходження (ф. 3, код. 3340)          
Витрачання на Викуп власних акцій (ф. 3, код. 3345)          
Погашення позик (ф. 3, код. 3350)          
Сплачені дивіденди (ф. 3, код. 3355)          
Інші платежі (ф. 3, код. 3390)          
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (ф. 3, код. 3395)          


Date: 2015-08-07; view: 203; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию