Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ылыми жобалардың тақырыбы

1. Философия және ғылым.

2. Ғылымның философиясы.

3. Ғылымның дамуы (генезисі).

4. Ғылымның пәні.

5. Ғылым әлеуметтік институт ретінде.

6. Ғылымның ұйымдастыру түрлері.

7. Ғылымның логикасы.

8. Ғылымның психологиясы.

9. Ғылымның этикасы.

10. Ғылым және этика.

11. Ғылым және дін.

12. Ғылым және өндіріс.

13. Ғылым, техника, технология.

14. Ғылымның методологиясы (әдістеме ғылымы).

15. Ғылыми әдістердің типологиясы.

16. Диалектикалық логика танымның әдісі түрінде.

17. Жүйелік подход және жүйелік әдістеме.

18. Ғылыми танымның субъекті және объекті.

19. Ғылыми танымның түрлері.

20. Ғылымның тілі.

21. Ғылыми қызметтің тәсілдері мен әдістері.

22. Философия және ғылымдағы ақиқат мәселесі.

23. Ғылымдылықтың шарты (өлшемі).

24. Ғылымдағы демаркация мәселесі.

25. Ғылыми ойлаудың стилі.

26. Ғылымда түсінік мәселесі.

27. Ғылым білім жүйесі ретінде.

28. Ғылыми білімнің құрылысы.

29. Ғылымда дәстур мен жаналықтардың орны.

30. Ғылыми революция анықтамасы.

31. Ғылыми дүниежүзілік көрініс.

32. Ғылыми парадигма және синтагма.

33. Синергетиканың философиялық мәселелері.

34. Ғылымда дифференциация (саралау) және интеграция мәселелері.

35. Ғылыми классификация (жіктеу) мәселесі.

36. Техника философиясы.

37. Техника өркениеттің факторы ретінде.

38. Ғылыми-техникалық прогресс және адам.39. Кибернетика мәселесі.

40. Жасанды интеллект мәселесі.

41. Ақпарат (информация) дегеніміз не?

42. Ақпараттық қоғамның параметры және анықтамасы.

43. Ақпарат (информация) және білім.

44. Компьютерлік технологиялар.

45. Ақпараттық технологиялар.

46. Компьютер және адам.

47. Қоғамдық болмыс сферасында (өрісінде) компьютердің орны.

48. Эвристика.

49. Ғылыми шығармашылық.

50. Ғылыми танымда интуиция мәселесі.

51. Ғылыми жаңалықтар және ғылыми дамудың заңдылықтары.

52. Математикалық моделирование.

53. Қазіргі замандағы ғылымның математизациясы.

54. Ғылыми танымда моделирование әдісі.

55. Қазіргі табиғаттанудағы концепциялар (тұжырымдамалар).

56. Табиғаттану ғылыми дүнижүзілік көрініс.

57. Эволюция және инволюция.

58. Ғылымның философиясы мен методологиясының негізгі мектептері.

59. Неопозитивизм.

60. Постпозитивизм.

61. П. Фейрабендтің сыншылық плюрализмы.

62. И. Лакатостың ғылыми-зерттеу бағдарласмасы.

63. Т. Кунның «нормалы» және «экстраординарлық» ғылымдары.

64. К. Поппердің фальсификация принципі (пікірі).

65. Т. Кунның ғылыми революция туралы концепция (тұжырымдама).

66. Қазақстандық ғылымның философиясы мен методология мектептері.

67. Білім философиясы.

68. Жоғары білім мәселелері.

69. Қазақстан Республикасының білім жүйесінің құрылысы.

70. Білімнің коммерциализациясы және білім беру (дайындау) сапасы.

71. Білім жүйсіндегі жалғастырушылық мәселесі.

72. Интеграция білім жүйсінідегі даму факторы.

73. Әлемдік білім беру кеңістігі.

74. Білімнің гуманизациясы және гуманитаризациясы.

75. Нарық экономикасы және білім.

76. Ғылыми танымның нақтылық мәселесі.

77. Математикалық моделирование.

78. С. Асфендиаров пен Е. Бекмахановтың Қазақстандық тарих ғылымның дамуындағы ролі.

79. Биотехнологялық революцияның әлеуметтік және антропологиялық салдары.

80. Әлеуметтік өмірдің глобализациясы – кәзіргі өркениеттің даму заңдылығы.

81. Кәзіргі өркениеттің глобалдық мәселелері.

82. Экологиялық мәселе: ноосферлық-технологиялық және ноосферлық-экологиялық шешімдері.

83. Классикалық және кәзіргі гылым философиясындағы ақиқат мәселесі.84. Ғылыми танымда түсіндіру және болжау.

85. Ғылым мен аңыздың келсісімі туралы кәзіргі пікірлер.

86. Ғылыми рационалдылық.

87. Ғылыми классификация ғылымның философиясының мәселесі ретінде.

88. Ғылыми факттың мәні туралы пікірлер эволюциясы.

89. Ғылыми танымның эмпирикалық әдістері.

90. Ғылымдағы ғылыми танымның түрлері.

91. Таным және пайымдау: герменевтика ғылыми танымның жалпылық методологиясы.

92. Табиғаттануда формализация және интерпретация.

93. Реализм мен инструментализм – ғылымның екі негізгі талдау түрлері.

94. Карнаптан Кунға дейін ғылым мен метафизиканың келісімі туралы пікірлер эволюциясы.

95. Ғылым философиясында интернализм және экстернализм.

96. Верификация және фальсификация.

97. Парадигма және ғылыми-зерттеу бағдарласма ғылыми танымның құралас модельдері.

98. ХУII ғ. дағы ғылымның институализациясы және ғылым кәзіргі қоғамның әлеумет институты ретінде.

99. ХУII ғ. дағы ғылыми революциялар.

100. Интуиция ғылыми шығармашылық.

101. Ғылыми танымда философияның эвристикалық функциясы.

102.Академик Қ. Сатпаевтың Қазақстанның геологиялық құрылысының мәселелерінің теориялық - методологиялық шешімі.

103.Ғарыштың кеңейгіштік теориясының философиялық интерпретациясы.

104.Синергетикалық теорияның эволюциясының философиялық мағынасы.

105.Философия мен табиғаттануда көптілік дүние туралы идея.

106. Философия мен табиғаттануда детерминизм және себептілік.

107.Кибернетика сана табиғаты туралы.

108. Философия мен табиғаттануда материя туралы ілімнің дамуының негізгі кеезндері.

109. Ғылымның жаратынды және жасамды тілдерінің қатынасы.

110.Ғылымның дәріптелінген объектілері және өнердің эстетикалық идеалдары.

111.Идеология, дін және утопия (қиял).

112.Ғылым мен өнердегі шығармашылық қиялдың ролі.

113. Ғылым мен өнердегі нұсқа мен бейненің қатынасы.

114. Академик Т.Б. Дарканбаевтың астық өнімділігн көтеру мәселенің методологиялық шешімі.

115. Қазақстанның атақты ғалымдарының: А. Сокольскийдің, М. Козловскийдің, А. Бектұровтың, А. Берімжановтың т.б. химия ғылымының теория мен практикасына қосқан үлестері.

116.Синергетиканың философиялық мағынасы.

117.Синергетика және қоғам.

118.Ғылыми және ғылыми емес білімнің мәселері.

119.Ғылым және этика.

120. Ғылыми шығармашылықтың философиялық және методологиялық аспектілері.

121. Ғылым мәдениет төнірегінде.

122.Әлеуметтік құндыдықтар және мәдениеттің нормалары.

123.Менталитет мәселесі және кәзіргі ғылым.

124.Ғылымда тұлғаның орны.

125.Ғылыми мектептер және олардың ғылымның дамуындағы ролі.

126.Антропоцентірлік және кәзіргі ғылым.

127.Космологиядағы антроптық принцип және оның философиялық маңызы.

128.Ғылым және дін: сұхбат әлде конфронтация?

129.Ғылым мен өнердегі интуицияның (көкейкөздің) ролі.

130.Ғылымның дамуындағы шығармашылық бейненің ролі.

131.Ғылым дамуында дәстур мен жаңашылдық.

132.Ғылымдылықтың құндылығы мен идеалы.

133.Кәзіргі жаһандану мәселелерін шешудегі пәнаралық әдістеменің маңызы.

 
Date: 2015-07-27; view: 477; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию