Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

45. Мета проведення педагогічного експерименту у ВНЗ України: розробити та експериментально перевірити технологію застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (далі - ECTS) в системі вищої освіти України та створення сучасної системи управління якістю освітньої діяльності суб'єктів навчального процесу

46. Інформаційне забезпечення навчального процесу у ВНЗ здійснюється через:

47. До стратегічних завдань розвитку освіти України не відноситься:

48. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць(кредитів)

49. Назвіть важливі елементи Європейського простору вищої освіти: постійне навчання протягом усього життя, мотивоване залучення студентів до навчання, сприяння підвищенню привабливості європейського простору вищої освіти для інших регіонів світу.

50. Теза про визнання кваліфікацій для системи вищої освіти європейського регіону є головною ідеєю…Лісабонської конвенції

51. Метою спільної стратегії ЄС щодо України, ухваленої Радою Європи (м.Гельсінкі, 1999) є:

52. Україна бере участь у програмі ТЕМПУС з: 1993 року

53. Основні вимоги до доступу у ВНЗ іноземних студентів: знання мови — визнання документів — платоспроможність

54. За основу в Болонському процесі взято таку модель університету: англосаксонську

55. Офіційно Болонський процес започатковано: 19 червня 1999 року в Болоньї (Італія) підписанням 29 міністрами освіти від імені своїх урядів документа, який назвали «Болонська декларація».

56. В якому документі йдеться про те, що міністри вважають за необхідне додати докторський рівень як третій щабель Болонського процесу, що доповнює два основних рівні вищої освіти:

57. Коли була прийнята Концепція державної програми розвитку освіти на 2006–2010 роки 12 липня 2006 року

58. Курси поділяються на такі рівні:

59. Коли була прийнята Національна доктрина розвитку освіти? 200260. Кредити ECTS не призначаються: Кредити призначаються розділам навчання (дисциплінам, різним видам практики, дипломуванню), щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення цього розділу, не призначаються олімпіадам і конкурсам

61. До складу координаторів ECTS входять: координатори ВНЗ І ФАКУЛЬТЕТУ

62. Хто займається адміністративними та академічними аспектами ЕСТS, надає консультації та забезпечує плавну інтеграцію приїжджих студентів на рівні їхніх закладів, а також сприяє досягненню студентами успіхів у закордонних закладах шляхом підтримання з ними постійного контакту? Координатори ECTS

63. Якою є система вищої освіти Франції?Бінарна

64. Що повинен мати вищий навчальний заклад для впровадження кредитно-модульній системі організації навчального процесу ? ВНЗ повинен мати такі основні елементи ЕСТЗ:

■ інформаційний пакет - загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики і технолога викладання, залікові кредита, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо;

■ договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом (напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень, порядок і джерела фінансування, порядок розрахунків);


Date: 2015-07-22; view: 75; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию