Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система ліцензування та акредитації в Україні складається з: див.229

215.Коли Міністерством освіти і науки України введені нові терміни: «кредитно-модульна система», «заліковий кредит», «модуль», «Змістовий модуль» 05.03.2001 року.

216.Як називається система освіти, з традиційним університетським сектором та неуніверситетським, що має чітко окреслену структуру?Бінарна

217.Яку кількість ВУЗів нараховує система вищої освіти Іспанії? 52 університети

218.«Угода про партнерство і співробітництво» між Україною та ЄС набула чинності: 1.03.1998

219.В унітарній системі вищої освіти до її складу входять: Австрія, Італія,Іспанія, Фінляндія, Швеція.

220.Де і коли було створено Асоціацію європейських університетів: Заснована в 2000 країнами-учасниками Болонської угоди

221.Ключовими позиціями щодо створення єдиного Європейського освітнього і наукового простору є: постійне навчання протягом усього життя; сприяння підвищенню привабливості європейського простору вищої освіти для інших регіонів світу; мотивоване залучення студентів до навчання.

222.В Європі термін «кваліфікація» згідно з Лісабонською декларацією використовується для позначення: документа, який видається після закінчення вищого закладу освіти

223.Основними документами ECTS є:

224.Кредити ECТS дають змогу: забезпечити можливість контролю повного обсягу навантаження студента.

Інноваційне освітнє середовище у ВНЗ формується завдяки: скоригувнню спрямованості освітнього процесу до набуття інноваційної сутності.По-друге,треба модернізувати освіту в бік формування самодостатньої особистості з урахуванням її природних здібностей та психологічних особливостей.Третєзавдання в модернізації освіти полягає в переведенні матеріально-технічної бази навчального процесу на сучасний рівень. Сьогоднішня освіта неможлива без сучасних комп'ютерів, електронних підручників, новітніх фізичних, хімічних та біологічних кабінетів.Четвертезавдання полягає у здійсненні мовного прориву в освіті, а потім і в українському суспільстві. Цей прорив включає в себе забезпечення знання державної української мови, а також забезпечення вивчення іноземних мов.Реалізація цих завдань дозволить сформувати якісно нове (інноваційне) освітнє середовище в контексті вимог Болонського процесу.Питома вага індивідуального навчально-дослідного завдання може становити: Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту завдання, може становити від 25% до 40%.

227.Обов’язковою складовою індивідуального навчального плану студента є: Нормативні змістові модулінеобхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики.

228.Якою є система вищої освіти Німеччини?бінарною

229.Система ліцензування та акредитації в Україні складається з: Міністерство освіти і науки України (МОН) — Управління ліцензування, акредитації і нострифікації (УЛАН) — Державна акредитаційна комісія (ДАК),

230.Об’єктом педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації є:студент

Програма ТЕМПУС заснована в: Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в країнах-партнерах ЄС, охоплює сьогодні 27 країн на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході.

232.Передісторія Болонського процесу: 1997 р. Лісабонська конвенція про визнання кваліфікацій для системи вищої освіти європейських країн; В Сорбонській декларації 1998 узгоджена структура системи вищої освіти. Страт Болонського процесу-зустріч на рівні держав у Болонії, 29 країн Європи підписали Болонську декларацію з метою створити Європейський простір вищої освіти.

233.Скільки європейських країн і в якому році започаткували Болонський процес спрямований на зближення вищої освіти в Європі ? 43 країни, 1997 рік, Лісабонська конвенція

234.Як визначається кількість кредитів ЕСТS на навчальну дисципліну ? 1 кредит передбачає 25-30 навантаження студента.

235.Яка шкала оцінювання згідно ЕСТS ?90-100-А відмінно; 75-89-ВС добре; 60-74-ДЕ задовільно; 35-59-FX незадовільно з можливістю повторного складання; 1-34-F незадовільно з обов’язковим повторним курсом.

236.Як називається можливість навчального закладу вести підготовку кадрів певного освітнього рівня: акредитація

237.Назвіть типи модулів:основні, підтримувальні, специалізовані, організаційні і комунікаційні, переносні-повязують теорію і практику.

238.Чи є відмінність між призначенням кредитів для дисциплін і присвоєнням кредитів студентам ? Кредити ЕСТS призначаються для розділів курсу, але присвоюються лише студентам, які успішно завершили курс, задовольняючи всі необхідні вимоги стосовно оцінювання. Іншими словами, студенти не одержують кредитів ЕСТS просто за відвідування занять чи проведення часу за кордоном - вони повинні задовольнити всі вимоги щодо оцінювання, визначені у закордонному закладі, щоб продемонструвати, що вони виконали заявлені навчальні завдання для даного розділу курсу. Процедура оцінювання може проводитися у різноманітних формах: письмові чи усні екзамени, курсова робота, поєднання цих двох чи інших засобів таких, як презентації на семінарах, інформацію про які слід включити в інформаційний пакет.239.Дайте характеристику освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня проф.діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді екон.діяльності.

240.Для впровадження КМСОНП слід дотримуватися таких принципів: 1.Порівняльна трудомісткість кредитів:досягнен-ня кожним студентом встановлених ЕСТS норм, які забезпечують академічну мобільність студентів, державне і міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання індивідуального навчального плану.2 Кредитність: декомпозиції змісту освіти й навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням студентів сегменти, які забезпечують:
а) на рівні індивідуального навчального плану – набір (акумулювання) відповідності трудомісткості кількості кредитів, які узгоджені з встановленою нормою виконання студентом навчального навантаження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу;б) на рівні вивчення навчальної дисципліни – набір (акумуляція) відповідної для даної дисципліни кількості кредитів, що включає в себе виконання необхідних видів діяльності, які передбаченні програмою вивчення навчальної дисципліни.3. Модульність: організація процесу оволодіння студентом змістовими модулями, використання методів і прийомів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента.
4. Діагностичність: можливість оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих у системі, цілей освіти та професійної підготовки.

241.Якою є система вищої освіти Італії?унітарна


Date: 2015-07-22; view: 75; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию