Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ. 2. Проектна робота як засіб здобуття необхідних соціальних навичок

Є чудова робота щодо методу проектів «Життєтворчі проекти у навчанні історії України» авторів Баханова та Нищети, там дуже добре роз’яснено яку саме роль відіграють проекти у навчальному процесі:

«Метод проектів як педагогічна технологія складається з певної кількості кроків-операцій, які виконують відповідні завдання. Метою й завданнями методу проектів є:

1) створити умови під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня;

2) навчити учнів здобувати знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

3) сприяти учневі в здобутті комунікативної компетентності, тобто здатності працювати в групах, рольових компетентностях, тобто спроможності виконувати соціальні ролі;

4) розширити коло спілкування дітей, знайомити їх з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему;

5) сприяти розвиткові умінь учнів користуватися дослідницькими прийомами (оперувати інформацією, висувати гіпотези, робити висновки;

6) стимулювати інтерес учнів до визначеної проблеми, прагматичну зацікавленість до практичного застосування отриманих результатів;

7) формувати прогностичні уміння й навички учнів;

8) сприяти створенню соціально значущих ситуацій у процесі живого спілкування дитини з оточенням і через це впливати на психологічний розвиток учня;

9) озброїти дитину інструментарієм для вирішення життєвих проблем, пошуку й досліджень у життєвих ситуаціях;

10) формувати спеціальні й загальнокультурні знання та вміння учнів;

11) стимулювати ініціативність, рішучість, навички співробітництва;

12) розвивати логічне мислення» (18, ст. 32 – 33)

Як бачимо з даного уривку – метод проектів є однією із складових формування найважливішої учнівської компетентності – соціальної. Готуючи проект, учні вчаться взаємодіяти з іншими учасниками навчального процесу, вчаться співпраці та розумінню. Це відбувається невимушено, легко і кожен має можливість виявити свої найкращі сторони.

Для розвитку соціальних навичок слід вказати дуже дієві способи реалізації особистості учня (дослідницька робота, між предметний проект, інформаційний, ознайомчо-зорієнтований,…. І серед них особливо виділяється – групова творча справа: «Останнім часом у методиці виховної роботи вживається термін «групова творча справа» (ГТС). Вважається, що доцільно використовувати слово «групова», а не «колективна», оскільки на всіх ланках роботи (визначення мети, форми ГТС; планування діяльності; підготовка заходу; проведення ГТС; аналіз, оцінювання) діє мікроколектив (група). Баханов зазначає, що технологія ГТС використовується не на загально дидактичному чи частково методичному рівнях, а на рівні «окремого виду діяльності, а саме – творчої діяльності учнів». За своєю сутністю технологія ГТС – це одна з форм реалізації методу проектів, а самим проектом виступає дискусія, театралізована гра, конференція, фестиваль тощо.Технологія ГТС відрізняється від інших педагогічних технологій мотиваційною спрямованістю: вона базується на особистісних мотивах – прагненні учнів до самоствердження та самовизначення» (18, ст.. 37).

Для цього слід забезпечити перелік необхідних умов:

- орієнтація на узагальнену цілісну діяльність учнів;

- підхід до навчання як до технологічного процесу, гри, дискусії, проблемного пошуку;

- визначення не тільки логіко-змістової сторони діяльності (мета, єдність викладання й уміння), а й послідовності, наступності, самостійності;

- утворення макро- і мікро груп (постійних і тимчасових) як форми комунікативної діяльності, що сприяє гармонізації інтересів особистості та колективу учнів у цілому;

- формування та розвиток соціального досвіду учнів.

У своїй книзі «Життєтворчі проекти в навчанні історії України» автори Баханов та Нищета наголошують, що «Продуктивна діяльність дає можливість учням доторкнутися до реального дорослого життя» та цитують слова Абашиної: «це і є кульмінацією будь-якого проекту, логічним завершенням якого є презентація та об’єктивна оцінка проведеної роботи та досягнутих результатів». Також вони наголошують, що « Презентація та захист проектів перед незалежною аудиторією, що не брала участі в акціях, є важливим, відповідальним та хвилюючим етапом, адже постає необхідність оцінювання проекту її учасниками та співставлення оцінки з думкою спостерігачів. До того ж, здійснення ефективної презентації залежить від рівня сформованості дизайнерських, ораторських та акторських навичок. Підведення підсумків проекту та всього процесу його реалізації є невід’ємним виховним та навчальним етапом, під час якого дуже важливо належним чином акцентувати успіхи та недоліки проведеного дослідження. Необхідно заохотити учнів до продовження участі у проектах різного типу, а також до вдосконалення особистісних характеристик та елементів роботи в команді. Дуже важливим є надання можливості учням оцінити себе та один одного, що потребує поважного ставлення, уміння слухати й прислуховуватися, критикувати та сприймати позитивну й негативну критику від учнів та вчителів» (18, ст. 45)Досягти цього можна шляхом урізноманітнення навчального процесу, використовуючи різні типи уроків: диспут, ділова гра, прес-конференція, КВК, рольова гра, семінар, змагання, звіт творчої групи. Можна використовувати і методи, що почали поширюватися і використовуватися останнім часом: «урок-сумнів, урок-занурення, урок творчості, урок «парадоксів», урок-концерт, урок-пошук істини, інтегрований урок,…(18, ст. 46)

Таким чином, ми бачимо, що метод проектів є засобом формування в учнів необхідних соціальних компетентностей, що після уроків правознавства можуть знадобитися і у дорослому житті: при захисті інтересів фірми, при проведенні переговорів, при участі у демонстраціях та мітингах, при творчій роботі (проектуванні, малюванні, складанні схем, діаграм і т. д.). Реалізуючи якийсь проект, учень вчиться взаємодії з іншими, вчиться правильно визначати мету своєї діяльності та співпрацювати з тими, у кого мета подібна.


Date: 2016-02-19; view: 198; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию