Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗразок оформлення списку використаних джерел. У кваліфікаційній роботі література у списку використаних джерел подається за алфавітом прізвищ авторів або заголовків: повну і правильну назву літературного

У кваліфікаційній роботі література у списку використаних джерел подається за алфавітом прізвищ авторів або заголовків: повну і правильну назву літературного джерела можна знайти на відповідній картці бібліотечного каталогу або на другій чи останній сторінці книги. Спочатку наводиться література українською та російською мовами (кирилицею), а потім джерела, набрані латинським шрифтом.

Бібліографічний опис здійснюються мовою оригіналу за такими схемами:

Книга одного автора:

Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник / М.М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 112 с.

Книга двох авторів:

Корнев М.Н. Соціальна психологія / Корнев М.Н., Коваленко А.Б. – К., 1995. – 304 с.

Книга трьох авторів:

Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2005. – 320 с.

Книга чотирьох та більше авторів:

Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / [В.А.Абабков, Г.С.Абрамова, М.А. Перре и др.]. – СПб.: Речь, 2004. – 166 с.

Книга без автора:

Корекційно-розвивальні програми / Упорядник Л.В. Підлипна. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2005. – 148 с.

Статті зі збірника або розділи книги:

Корнієнко І.О. Особливості копінг-поведінки студентів молодших курсів / І.О. Корнієнко // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІ, част. 3. – К., 2009. – С. 177–185.

Дисертація:

Сорокина Ю.В. Преодоление кризиса учебной адаптации студентами педагогического вуза: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.07 / Сорокина Юлия Львовна. – Ярославль, 2006. – 260 с.

Автореферат дисертації:

Юрасова Е.Н. Исследование динамики уровня невротичности, конфликтности и копинг-поведения у студентов психологов и педагогов в процессе обучения (В связи с задачами психогигиены и психопрофилиактики): автореф. дис. на присвоение науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Е.Н.Юрасова. – СПб., 1996. – 25с.Електронні ресурси:

Гутников А.Б. Обучение профессиональным навыкам (интерактивные методики обучения) [Электронный ресурс] / А.Б. Гутников. – Режим доступа: http://www.lawclinic.kiev.ua/ukr/literature/7.htm.

Правила цитування використаних джерел:

У процесі написання необхідно стежити за коректністю цитувань. У разі прямого цитування, коли дослівно наводиться частина тексту певного джерела, цитований текст подається у лапках; посилання на джерело зазначають відразу після закриття лапок у квадратних дужках, вказавши після коми сторінки, на яких міститься цитата.

Наприклад: На думку В.Я. Титаренка, внутрішньосімейні відносини являють собою провідний компонент сім’ї, оскільки «…сім’я … перш за все є конкретною системою зв’язку та взаємодії між її членами…» [5, с. 221].

Непряме цитування (одна або декілька думок викладаються власними словами, відображаючи головну інформацію близько до цитованого оригінального тексту) супроводжується посиланням на джерело без позначення сторінок .

Наприклад: Л.Б. Шнейдер вважає, що сім’я – це системно-функціональне об’єднання емоційно-близьких та значущих людей на основі подружніх, родинних та батьківських стосунків [77].

Зразок оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках після «Списку використаних джерел». Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Додаток оформлюється за схемою:

- справа зверху слово «ДОДАТОК» та літера, що його позначає (додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь);

- під ним посередині назва додатку;

- основний текст додатку.

В основному тексті наукової роботи слід здійснювати посилання на додатки (якщо вони є). Наприклад, «див. додаток А» або «результати даної методики відображено у додатку В».

 
Date: 2015-05-22; view: 400; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию