Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до наукового тексту

 

Для наукового тексту характерні смислова завершеність, цілісність і зв’язність думок, наявність спеціальної термінології. Завдяки спеціальній термінології з’являється можливість у короткій та лаконічній формі наводити розгорнуті визначення і характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. Для наукового тексту, що висвітлює складну аргументацію і виявляє причинно-наслідкові відношення, характерні складні речення різних видів з чіткими синтаксичними зв’язками.

У зв’язку з цим, у наукових роботах студентів доцільно використовувати певні фрази та словосполучення, які посилюють науковість викладання думки.

В актуальності роботипропонується використання таких фраз:

v На початку III тисячоліття в Україні у зв’язку зі значними трансформаціями у соціальній сфері сталися радикальні зміни......

v У зв’язку з цим зростає роль психологічних чинників............ і посилюється інтерес дослідників, зокрема до проблем..........

v Аналіз наукової літератури показав, що ця проблема останнім часом викликає значний інтерес дослідників і практиків, про що свідчить значна кількість досліджень і публікацій з питань ……(наприклад, особливостей мотивації школярів).

v Як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками проблема …….. (наприклад, особливостей мотивації навчання) вивчалася на різних вікових етапах.

v Низку праць присвячено дослідженню взаємозв’язку …… (наприклад, мотивації навчання) та ……..(наприклад, рівня навчальної успішності).

v Різнобічні сучасні наукові спостереження свідчать, що у певні моменти.....

v Водночас результати досліджень залежності між особливостями ……. та ……. не надають цілісної інформації про особливості ...........

v Проблема …… є однією з традиційних проблем класичної та сучасної психології. У різних …… концепціях розкрито загальні психологічні особливості........ У теперішній час виникає необхідність дослідження.................

v Тенденції ………, як правило, залишаються поза увагою дослідників.

v Не дослідженим залишається питання про.....……v Усе це зумовлює необхідність ..............

v Для наукового осмислення цієї проблеми на сьогодні є всі необхідні умови.

v Вивчення особливостей ……. відноситься до найважливіших недостатньо розроблених питань сучасної психологічної науки.

v Недостатня теоретична вивченість ……….., з одного боку, і надзвичайна актуальність проблеми ……….. у сучасній практиці зумовили вибір теми дослідження: «……………….».

v Значущість і недостатня розробленість теоретичних і прикладних аспектів проблеми …..зумовили вибір..........

v Можна без перебільшення сказати, що на даний момент проблема ….. аналіз її змісту і ролі ............. стають особливо актуальними.

 

У теоретичному розділідоцільним є використання таких фраз:

ü У першому розділі розглядаються концепції вітчизняних та зарубіжних психологів, у яких поняття ……….. вивчається ................

ü За наявності різних поглядів на структуру, головні чинники ............, позиції вчених узгоджуються у трактуванні її вихідних положень.

ü Проте вчені вивчають..........

ü На особливу увагу заслуговує вивчення............

ü Висвітлюється стан розробки досліджуваної проблеми у науковій літературі, розкрито методологічну базу дослідження...........

ü Стверджується, що .............

ü Розкрито змістовну суть поняття «………..».

ü Роботу присвячено аналізу різноманітних підходів до визначення і сутності …….. .

ü У теорії…….. розкрито й узагальнено..........

ü У роботі подається характеристика процесу ........., розглядаються психологічні детермінанти ..................., аналізуються особливості розвитку.........

ü Теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження ………свідчить, що на сьогодні немає єдиної наукової концепції.......

ü У своєму дослідженні вчений виходив з того, що .........

ü Вітчизняний досвід дослідження ……… презентований концепціями.........

ü Здійснений аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури дозволив встановити багатоваріантність та багатоаспектість поняття ……….та його специфічних ознак.

ü Встановлено, що у рамках уявлень вітчизняних дослідників про ………, пріоритет надається................

…………. розглядається вченими як...........

ü Теоретико-методологічні підходи до вивчення ………. дають змогу розглядати її як................

ü Це підтверджується висновками досліджень……..

ü На думку..............

ü Пропонується розглядати............

ü У роботі проаналізовано наявні у психологічній науці основні підходи до ...............

ü Дослідники класифікують ці підходи по-різному.

ü Застосований у досліджені системний підхід дав змогу розглядати ……… з позицій основних ознак системності: структурності, динамічності, цілісності. При цьому вони спиралися на теоретико-методологічні засади ...............

ü Вагомий внесок у розробку проблеми ……. має внести синтезування ...............ü Автор пише, що…..

ü Автор підкреслює, що…..

ü Автор зазначає, що ….

ü Учений наголошує, що….

ü Цілий ряд досліджень (О.М. Іванов, С.Д. Петров) свідчать, що ……вік є важливим періодом для формування…...

ü На значущість цієї проблеми вказував О.М. Іванов, який стверджував, що...

ü ……зазначається з цього приводу у статті

ü Досвід вивчення тенденцій ………. у психологічній науці ґрунтується на ...........

ü Вивчення функціонування ….. вплетене у логіку досліджень …...

ü Незважаючи на істотне зростання кількості досліджень присвячених проблемі ……, у вітчизняній психології зберігається значний розрив між теоретико-методологічними засадами та їх експериментальною реалізацією.

Фрази для характеристики теоретико-методологічних основ експериментального дослідження, його методів та організації

· Ми дотримувалися точки зору, згідно з якою...

· Вихідним положенням експериментального дослідження ……стала концепція О.М. Іванова, згідно з якою…….

· Вивчення …. здійснювалося у межах концептуального підходу (назва), і передбачало дослідження розвитку …….. у системі.....

· Саме тому площиною першого етапу дослідження було вивчення особливостей динаміки ……...

· Саме тому в експериментальному дослідженні вивчалися особливості розвитку показників системи…….

· Отже, тісний взаємозв’язок і взаємозумовленість …… і …… виступили одним з основних показників, що визначають особливості.........

· Ми виходили з положення О.М. Іванова про те, що вивчаючи …….., важливо з’ясувати.........

· …….. не піддавалося спеціальному вивченню. Саме тому у нашому експериментальному дослідженні одним із завдань було розкриття розвитку таких показників, як........

· Вивчення особливостей ……… здійснювалося з урахуванням наведених нижче теоретичних положень.

· У процесі дослідження ……. визначалися ...

· З цією метою у дослідженні використовувалися такі методики…..

· Аналіз особливостей …… вимагав більш детального дослідження причин виникнення деструктивних тенденцій …….

· У процесі експериментального дослідження передусім встановлювалося...........

· …… не піддавалося спеціальному вивченню, тому зазначена проблема стала предметом цього етапу дослідження.

· У свою чергу…..

· Окрім зазначених вище показників ……., було проаналізовано......

· При цьому ми спиралися на відоме розуміння…….. як........

· Провідним положенням даного дослідження є наявність взаємозв’язку між........

· На особливу увагу заслуговує.........

· Незважаючи на те, що дана проблема знайшла своє висвітлення у ряді наукових праць, деякі аспекти означеної проблематики, пов’язані з ……., залишились недостатньо дослідженими. Тому особливої уваги потребує...

· Потребує поглибленого вивчення питання........

· Методологічним підґрунтям побудови даної системи виступають фундаментальні положення вітчизняної та зарубіжної психології, головними з яких є наступні: ………….

· Лишаються нечітко визначеними зміст і структура........

· Це й визначило правомірність і доцільність теоретико-методологічного та експериментального аналізу ..............
Date: 2015-05-22; view: 473; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.023 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию