Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види і характеристика центрів відповідальності

Види центрів відповідальності Характеристика
Центри вартості Виробничі підрозділи, що створюють нову вартість. Належать до моделі «вхід — вихід», оскільки можливо підрахувати витрати на їх діяльність та отримані результати у натуральних і кількісних показниках
Центри видатків Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями (відділ кадрів, планово-економічний відділ, відділ праці і заробітної плати, відділ зовнішньоекономічних і зв'язків тощо). Методи обліку та аналізу не дають змоги встановити за короткий час залежність між розміром витрат на їх функціонування та поліпшенням загальних результатів
Центри обороту Комерційні служби підприємств або їх підрозділів, і метою яких є отримання якнайбільшого прибутку внаслідок реалізації продукції
Центри прибутків Автономні одиниці: філії, дочірні підприємства, представництва, у діяльності яких контролюються лише результати (прибутки), а не шляхи їх досягнення
Центри інвестицій Керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість і результати вкладених активів

 

На забезпечення поточних планів організації спрямовані оперативні плани.

Оперативне планування — різновид управлінської діяльності, спрямований на формування вузьких, деталізованих, короткотер­мінових планів, присвячених конкретним питанням діяльності під-приємства.

Оперативні плани є основою для виконання функціо-нальних обов'язків конкретними працівниками тощо. У сфері фінансового планування найпоширенішими опера­тивними планами є платіжний календар, касовий план тощо; у плануванні робочого часу — фонд робочого часу, графік робочого календаря, табель робочого часу тощо; у виробництві — оперативно-виробничий графік виконання робіт, диспетчерські графіки, операційні технологічні гра­фіки, сіткові графіки. При оперативному плануванні осо­бливо поширений сітковий графік — графічне зображен­ня робіт (операцій) з урахуванням їх тривалості, взає мозв'язку і технологічної послідовності. Основним його елементом є подія, яка характеризує початок чи завершен­ня роботи, вона нумерується і позначається кільцем. Робо­та (операція) розглядається як дія, необхідна для переходу від початкової (попередньої) події до кінцевої (наступної), та яка має конкретних виконавців. Послідовність подій і робіт утворюють шлях, оптимальна відстань якого від по­чатку до кінця виконання робіт називається критичною.

У сучасних умовах одним із найпоширеніших механіз­мів використання економічних і адміністративних важе­лів є управління за цілями.

Управління за цілями — підхід, згідно з яким кожен працівник ор­ганізації має чіткі цілі, що забезпечує досягнення цілей управлінців усіх рівнів та загальних цілей організації.

Процес управління за цілями здійснюється в кілька етапів (рис. 2.25).

КОНТРОЛЮВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Рис. 2.25. Етапи управління за цілями

 

З метою формування цілей роботи керівників викори стовують форму, подану в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Date: 2015-04-23; view: 571; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию