Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття сутність, та класифікація функцій менеджменту

 

З розвитком людства виникла необхідність забезпе­чувати його зростаючі потреби, що супроводжувалося зменшенням сировинних ресурсів. Цей процес передбачав підвищення ефективності всіх видів діяльності на заса­дах мінімізації витрат і оптимізації результатів, що зу­мовило поділ і спеціалізацію праці, тобто виникнення різ­новидів трудових процесів (функцій).

Визначення сутності функцій менеджменту, їх кла­сифікації і трактування неоднозначні. Одні автори кла­сифікують функції менеджменту за ознакою їх першочер­говості в діяльності організації, інші — за пріоритетністю у застосуванні на певних рівнях управління. Однак всі по­годжуються, що лише комбінування функцій може дати конкретні результати.

Технологія управління підприємством (організацією) є безперервним, динамічним, послідовним, стійким, мінли­вим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складовою цього процесу.

Функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забез­печують формування способів управлінського впливу.

Сформувалися вони у процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на підпри­ємстві відбуваються на основі функціонального поділу Функції менеджменту відображають сутність і зміст упра­влінської діяльності на всіх рівнях управління.

На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою їх місця в системі менеджменту, що дає змогу на­голосити на домінуючій ролі конкретних (часткових) функ­цій менеджменту і важливій ролі загальних (основних) а також виділити об'єднувальну функцію. Загальні функції (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) задіяні в усіх управлінських процесах.

На сучасному етапі розвитку менеджменту до загальних функцій належать планування, організування, мотивуван­ня, контролювання і регулювання. У 20-ті роки XX ст. А. Файоль виділяв планування, організування, розпоряд-ництво, координування і контролювання. У колишньому Ра­дянському Союзі виокремлювали функції планування, орга­нізування, координування, стимулювання, регулювання і контролювання. Поширеною є класифікація менеджменту американських науковців М. Мескона, М. Альберта і Ф. Хедоурі, які визнають чотири функції: планування, організу­вання, мотивування і контролювання. Однак відмовлятися від функції регулювання недоцільно, оскільки дослідження свідчать, що без неї не обходиться жоден управлінський про­цес. Наприклад, після контролювання відбувається зворот­ний зв'язок з метою усунення недоліків, відхилень, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі стратегічного плануван­ня після формулювання місії та визначення цілей організа­ції, вибору стратегії обов'язковим є оцінювання розробленої стратегії шляхом її зіставлення з місією організації Що стосується функції координування, то цей важливий упра­влінський важіль реалізується у формі керівництва.

За допомогою конкретних функцій відбуваються кон­кретні управлінські процеси. Вони відіграють визначальну роль у менеджменті, реалізуються через загальні функції.

Конкретні функції менеджменту класифікують за озна­кою процесів управління (управління основним, допоміж­ним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, патентно-ліцензійною діяльні­стю, капітальним будівництвом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо); ознакою об'єкта (управління підприєм­ством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо); ознакою елементів виробничо-господарської діяльності (управління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо). Об'єднувальна функція менеджменту — керівництво — пронизує всі управлінські процеси в організації.

Узагальнену класифікацію функцій менеджменту подано на рис. 2.1

 

 

Рис. 2.1. Класифікація функцій менеджменту

Реалізація конкретних функцій, які відображають управління процесом, об'єктом або елементом виробничо-господарської діяльності, відбувається завдяки засто­суванню загальних функцій (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання). Взаємозв'я­зок загальних і конкретних функцій менеджменту, їх місце у процесі управління організацією показано на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2. Функції менеджменту: взаємозв'язок і місце у процесі управління

Загальні функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються у конкретний лише через управління певними об'єктами, процесами, елементами виробничо-господарської діяльності. Тобто вони набувають відповід­ного змісту, будучи задіяними в реалізації конкретних функцій менеджменту. Функції планування, організуван­ня, мотивування, контролювання і регулювання вважа­ють загальними (основними) на тій підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом по­слідовного їх застосування, а саме:

§ планування процесу, діяльності об'єкта, елементів виробничо-господарської діяльності;

§ організування процесу, діяльності об'єкта, елементів виробничо-господарської діяльності;

§ мотивування працівників, які здійснюють певні процеси, забезпечують діяльність об'єкта, функціонування елементів виробничо-господарської діяльності;

§ контролювання процесу, діяльності об'єкта, виробничо-господарської діяльності;

§ регулювання процесу, діяльності об'єкта, елементів виробничо-господарської діяльності.

Послідовну реалізацію конкретних функцій мене­джменту шляхом використання загальних називають технологією менеджменту.

На підставі досліджень взаємозв'язку функцій відбу-вається вдосконалення управління, формування ефектив­ної системи менеджменту, усунення зайвих ланок, бюро­кратичних перепон, подолання опору змінам. Взаємозв'я­зок конкретних і загальних функцій менеджменту можна простежити за табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Date: 2015-04-23; view: 796; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию