Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. І. Канєєва, Д.С. Гвасалія

І. І. Канєєва, Д.С. Гвасалія

 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

 

Засоби діагностики з модулю

для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси» та «Банківська справа» та 6.030509 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання

 

 

 

 
 

 


ДонНУЕТ

Донецьк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Кафедра фінансів

 

 

 

І. І. Канєєва, Д.С. Гвасалія

 

 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

 

Засоби діагностики з модулю

для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси» та «Банківська справа» та 6.030509 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання

 

Затверджено на засіданні

кафедри фінансів

Протокол №____ від _____ 2012 р.

 

 

Схвалено навчально-методичною

радою університету

Протокол №____ від _____ 2012 р.

 

 

ДонНУЕТ

Донецьк

 

ББК 65.262я73

К19

УДК 336.7(076.6)

Рецензенти:

 

канд. екон. наук, доцент О.В. Грицак

канд. екон. наук, доцент О.В. Ластовенко

 

 

 

Канєєва І.І.

Гроші та кредит [Текст] : Засоби діагн. з курсу для студ. ден. та заочн. форм навч. екон. спец. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донец. нац. університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; каф. фінансів; І. І. Канєєва, Д.С. Гвасалія. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012. – 64 с.

 

Засоби діагностики з модулю «Гроші та кредит» розроблені у відповідності з навчальним планом і робочою навчальною програмою курсу.

Розроблені засоби діагностики дозволяють визначити рівень теоретичної підготовки студентів за кожною з тем модулю. Вони є необхідним і корисним інструментом для проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів і дають можливість оцінити якість засвоєння студентами кожного з змістових модулів та курсу в цілому. 

ББК 65.262я73

 

© Канєєва І.І., Гвасалія Д.С., 2012

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2012


ЗМІСТ

ВСТУП
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ  
Тема 1. Сутність та функції грошей
Тема 2. Грошовий оборот і грошова масса
Тема 3. Грошовий ринок
Тема 4. Грошові системи
Тема 5. Інфляція та грошові реформи
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЛІ ГРОШЕЙ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  
Тема 6. Валютний ринок та валютні системи
Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці
Тема 9. Теорії грошей
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ  
Тема 10. Сутність та функції кредиту
Тема 11. Форми, види та роль кредиту
Тема 12. Теоретичні засади процента
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА  
Тема 13. Фінансові посередники грошового ринку
Тема 14. Теоретичні основи діяльності комерційних банків
Тема 15. Центральні банки в системі управління грошовим оборотом
Тема 16. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною
ЛІТЕРАТУРА
   
   
 

 

ВСТУП

 

 

Модуль "Гроші та кредит" відноситься до спеціальних базових фінансових дисциплін і передбачає наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин та банківської справи.

Мета модулю полягає в засвоєнні студентами напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси» та «Банківська справа» та 6.030509 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання сутності та механізму функціонування таких категорій як гроші, кредит, грошовий ринок; формуванні у них теоретичної та методологічної бази, необхідної для подальшого оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміння оцінювати та аналізувати грошово-кредитну та валютно-фінансову політику, що проводиться в країні.

Зміст модулю "Гроші та кредит" ґрунтується на базових знаннях таких економічних курсів, як економічна теорія, фінанси, макроекономіка, державне регулювання економіки, разом з цим фор­мує теоретичну базу для подальшого вивчення прикладних навчальних дисциплін.

Методичною та теоретичною основою модулю є матеріалістична діалектика та економічна теорія. Це дозволяє вивчати категорії грошей, кредиту і банківської справи у взаємозв'язку з іншими економічними категоріями, розібратися в сутності грошово-кредитних відносин та розробити пропозиції щодо вдосконалення грошово-кредитної політики держави.Поглиблене вивчення модулю базується на Законах України, Указах Президента, Постановах Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, інструктивних документах Міністерства фінансів і Національ­ного банку України.

Засоби діагностики з модулю „Гроші та кредит” складені відповідно до навчальної робочої програми модулю з урахуванням вимог системи управління якістю і кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Програма модулю „Гроші та кредит” містить у собі 16 тем, взаємозалежних між собою логічною послідовністю та об’єднаних у 4 змістових модулі. У процесі їх засвоєння передбачається читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Розроблені засоби діагностики дозволяють визначити рівень теоретичної підготовки за кожною з тем модулю. За кожну правильну відповідь на поставлені тестові завдання студент може отримати 1 бал.

Засоби діагностики з модулю є необхідним і корисним інструментом для проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів і дають можливість оцінити якість засвоєння студентами кожного з змістових модулів та курсу в цілому.

 

 


Date: 2015-05-19; view: 268; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию