:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Kaina ir atsiskaitymo tvarka

1. Daikto kaina ir atsiskaitymo tvarka parduodant j isimoktinai nustatoma ali susitarimu. Jeigu alys sutartyje nenustat kitaip, tai vlesnis isimoktinai parduot daikt kainos pasikeitimas neturi takos ali tarpusavio atsiskaitymui. Kai pirkjas nesilaiko sutartyje nustatyt periodini mok mokjimo termin, o nuosavybs teis daikt ilieka pardavjui, pardavjas turi teis pareikalauti sumokti vis kain i karto arba atsiimti parduot daikt. Jeigu sutartyje nenumatyta kas kita, i atsimusio daikt pardavjo pirkjas turi teis reikalauti grinti savo mokas. Kai pirkjas yra sumokjs daugiau kaip pus daikt kainos, pardavjas neturi teiss reikalauti grinti daiktus, jeigu sutartis nenumato ko kita. I grintin mok atskaitomos sutartyje numatyto daikto nusidvjimo ir naudojimosi daiktu ilaidos.

2. Kai nuosavybs teis pereina pirkjui nuo daikto perdavimo, nuo to momento, kai daiktai perduodami pirkjui, iki visiko sumokjimo laikoma, kad ie daiktai keisti pardavjui utikrinant pirkjo prievoles pagal sudaryt sutart (priverstinis keitimas (hipoteka), jeigu sutartis nenumato ko kita.

3. Kai pirkjas be pardavjo sutikimo perleidia jam perduotus daiktus kitam asmeniui arba daiktai dl neteist pirkjo veiksm aretuojami, pardavjas turi teis reikalauti, kad pirkjas likusi kainos dal sumokt nedelsdamas.

4. Kai daikt pirkimopardavimo isimoktinai sutartis buvo registruota, atsims daiktus pardavjas privalo per dvideimt dien, o tuo atveju, kai sutarties dalykas yra nekilnojamasis daiktas, per eiasdeimt dien statym nustatyta tvarka sutarties registravim panaikinti.

Date: 2015-05-05; view: 423; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -