:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Devintasis skirsnis

mons pirkimaspardavimas

 

6.402 straipsnis. mons pirkimopardavimo sutarties samprata

1. Pagal mons pirkimopardavimo sutart pardavjas sipareigoja perduoti pirkjui nuosavybs teise vis mon kaip turtin kompleks ar jos esmin dal, iskyrus teises ir pareigas, kuri pardavjas neturi teiss perduoti kitiems asmenims, o pirkjas sipareigoja tai priimti ir sumokti kain.

2. Teis firmos vard, preki ar paslaug enkl ar kitus pardavj ar jo prekes ar teikiamas paslaugas identifikuojanius ymenis, taip pat teises, kurios pardavjui priklauso pagal licencin sutart, pereina pirkjui, jeigu ko kita nenumato sutartis.

3. Pardavjo teiss, kurias jis gijo pagal leidimus (licencijas), perduodamos pirkjui tik tuo atveju, jeigu tokio perdavimo galimyb numatyta statymuose ar leidime (licencijoje). Perdavimas kartu su mone pirkjui prievoli, kuri is negali vykdyti dl to, kad neturi leidimo (licencijos) tokioms prievolms vykdyti, neatleidia pardavjo nuo atsakomybs kreditoriams u toki prievoli nevykdym. iais atvejais u prievoli nevykdym mons kreditoriams pardavjas ir pirkjas atsako solidariai.

 

Straipsnis. Sutarties forma

1. mons pirkimopardavimo sutartis turi bti vienas raytins formos abiej sutarties ali pasiraytas dokumentas, patvirtintas notaro ir turintis btinus io kodekso 6.404 straipsnyje nurodytus priedus.

2. Sutarties formos reikalavim nesilaikymas sutart daro negaliojani.

3. Prie treiuosius asmenis mons pirkimopardavimo sutartis gali bti panaudota tik tuo atveju, jei ji statym nustatyta tvarka registruota vieame registre ir padaryti atitinkami pakeitimai juridini asmen registre.

 

Date: 2015-05-05; view: 422; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -