:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Septintasis skirsnis

Energijos pirkimopardavimo sutartys

6.383 straipsnis. Energijos pirkimopardavimo sutarties samprata

1. Pagal energijos (ar energijos itekli) pirkimopardavimo sutart energijos tiekimo mon sipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungt energijos tiekimo tinkl sutartyje numatytos ries energijos kiek, o abonentas (vartotojas) sipareigoja u patiekt energij sumokti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo reimo, utikrinti jam priklausani energijos tiekimo tinkl eksploatavimo saugum bei naudojam prietais ir rengini tvarkingum.

2. Energijos pirkimopardavimo sutartis sudaroma su abonentu tik tuo atveju, kai jis turi energij naudojanius renginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkanius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinkl, ir kai rengti energijos apskaitos prietaisai. Kai tiesiami nauji energijos tiekimo tinklai, sudaromoms iankstinms energijos pirkimopardavimo sutartims ios dalies reikalavimai netaikomi. ilumos energijos, karto ir alto vandens pirkimopardavimo sutartis su buitiniu vartotoju gali bti sudaroma ir tuo atveju, kai nra tiesiogins i energijos itekli apskaitos tarp energijos tiekjo ir vartotojo.

3. Energijos pirkimopardavimo sutartis yra vieoji sutartis (io kodekso 6.161 straipsnis).

4. Kai energijos pirkimopardavimo sutartis yra vartojimo sutartis, t. y. abonentas yra fizinis asmuo, kuris energij perka asmeniniams, savo eimos ar nam kio poreikiams (vartotojas), energijos pirkimopardavimo sutariai mutatis mutandis taikomas io kodekso 6.188 straipsnis ir kiti io kodekso straipsniai, nustatantys vartojimo pirkimopardavimo sutari ypatumus.

 

6.384 straipsnis. Energijos pirkimopardavimo sutarties sudarymas ir pratsimas

1. Jeigu pagal sutart abonentas yra fizinis asmuo vartotojas, naudojantis energij savo buitinms reikmms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo rengini prijungimo prie energijos tiekimo tinkl. i sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita.

2. Jeigu iki termino pabaigos n viena sutarties alis nepareikia apie sutarties nutraukim ar pakeitim arba apie naujos sutarties sudarym, terminuota energijos pirkimopardavimo sutartis laikoma pratsta tokiam pat terminui ir tomis pat slygomis.

3. Jeigu iki terminuotos sutarties galiojimo termino pabaigos viena sutarties alis pasilo sudaryti nauj sutart, tai ali santykiams iki naujos sutarties sudarymo taikomos ankstesns sutarties slygos.

 

Date: 2015-05-05; view: 479; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -