:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Civilins atsakomybs samprata ir rys

1. Civilin atsakomyb tai turtin prievol, kurios viena alis turi teis reikalauti atlyginti nuostolius (al) ar sumokti netesybas (baud, delspinigius), o kita alis privalo atlyginti padarytus nuostolius (al) ar sumokti netesybas (baud, delspinigius).

2. Civilin atsakomyb yra dviej ri: sutartin ir deliktin.

3. Sutartin civilin atsakomyb yra turtin prievol, kuri atsiranda dl to, kad nevykdoma ar netinkamai vykdoma sutartis, kurios viena alis turi teis reikalauti nuostoli atlyginimo ar netesyb (sumokti baud, delspinigius), o kita alis privalo atlyginti dl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo padarytus nuostolius arba sumokti netesybas (baud, delspinigius).

4. Deliktin civilin atsakomyb yra turtin prievol, atsirandanti dl alos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, iskyrus atvejus, kai statymai nustato, kad deliktin atsakomyb atsiranda ir dl alos, susijusios su sutartiniais santykiais.

5. Kreditorius iki pareikdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal statymus ar sutart atsako papildomai kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomyb), turi pagrindiniam skolininkui pareikti reikalavim dl nuostoli atlyginimo. Jeigu pagrindinis skolininkas atsisak atlyginti nuostolius arba kreditorius per proting termin i skolininko negavo atsakymo pareikt reikalavim, tai kreditorius gali pareikti reikalavim dl nuostoli atlyginimo subsidiariai atsakingam skolininkui.

6. Kreditorius neturi teiss reikalauti atlyginti nuostolius i subsidiariai atsakingo skolininko, jeigu kreditorius savo reikalavim gali patenkinti skaitydamas priepriein pagrindinio skolininko reikalavim. Subsidiariai atsakingas skolininkas, prie atlygindamas kreditoriui nuostolius, privalo apie tai spti pagrindin skolinink. Jeigu subsidiariai atsakingam skolininkui pareiktas iekinys dl nuostoli atlyginimo, tai jis turi patraukti dalyvauti byloje ir pagrindin skolinink. Prieingu atveju pagrindinis skolininkas regresiniam subsidiaraus skolininko reikalavimui turi teis pareikti visus atsikirtimus, kuriuos jis bt turjs teis reikti kreditoriui.

 

Date: 2015-05-05; view: 442; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -