:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Raytinis patvirtinimas

Kai alies raytiniame praneime, kuris pasistas per proting termin po sutarties sudarymo ir kuriuo patvirtinamas sutarties sudarymo faktas, yra nurodoma papildom ar pakeist slyg, ios slygos tampa sutarties dalimi, jeigu jos i esms nekeiia sutarties slyg arba praneimo gavjas nedelsdamas nepareikia nesutinks su tokiais papildymais ar pakeitimais.

 

Straipsnis. Sutarties sudarymo momentas ir vieta

1. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna akcept, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita.

2. Sutarties sudarymo vieta laikoma oferento gyvenamoji ar verslo vieta, jeigu statymuose ar sutartyje nenumatyta ko kita.

3. Jeigu deryb metu viena i ali pareikia, kad sutarties ji nelaikys sudaryta tol, kol nebus susitarta dl tam tikr slyg, arba tol, kol susitarimas nebus atitinkamai formintas, sutartis laikoma nesudaryta tol, kol alys dl t slyg nesusitaria arba savo susitarimo atitinkamai neformina.

4. Jeigu pagal statymus sutartis turi bti tam tikros formos, ji laikoma sudaryta nuo to momento, kai ali susitarimas pareiktas statym reikalaujama forma.

5. Kai pagal statymus ar ali susitarim btinas turto perdavimas, sutartis laikoma sudaryta nuo atitinkamo turto perdavimo.

 

Straipsnis. Sutartis, kurioje yra neaptart slyg

1. Jeigu alys, sudarydamos sutart, specialiai paliko aptarti tam tikras slygas tolesni deryb metu arba paved jas nustatyti tretiesiems asmenims, tai sutartis laikoma sudaryta.

2. Sutarties galiojimui neturi takos aplinkyb, kad alys vliau dl io straipsnio 1 dalyje nurodyt slyg nesusitar arba tretieji asmenys j nenustat, jeigu yra kit priemoni ar bd joms nustatyti.

 

Date: 2015-05-05; view: 432; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -