Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні категорії та поняття соціології управління

Предметна сфера соціології управління містить низку загальносоціоло­гічних категорій, які складають її поняттєвий стрижень. Це соціальна структура, соціальний інститут, соціальний статус, соціальна група, соціальна стратифікація, культура тощо. Проте соціологія управління має власні категорії, на яких базується ця галузь знання. Основні з них – це управління, влада та менеджмент.

Управління як соціальний інститут являє собою цілеспрямований, усвідомлений, організаторський вплив людей на власну суспільну, колективну, групову життєдіяльність як безпосередньо (у формі самоуправління), так і через спеціально створені структури (державу, суспільні об’єднання, партії, фірми, кооперативи, асоціації тощо).

Поняття управління містить два основні підкласи: управління індиві­дуальною діяльністю людей та управління колективною діяльністю. Багато­гранність суспільного життя визначає такі важливі види управління:

1) адміністративно-державне;

2) управління соціально-культурною сферою;

3) матеріальним виробництвом тощо.

Поняття менеджмент спочатку означало вміння підкорювати коней та їх об’їжджати. В основі цього терміна лежить англійське дієслово to manage, що походить від латинського manus – рука (звідси: маніпуляція, манускрипт тощо). У сучасній теорії та практиці управління під менеджментом розуміють процес керування окремим працівником, соціальною групою, соціальною спільнотою, суспільством загалом. Загальноприйнятим стало трактування цього терміна як процесу досягнення мети соціальної організації за рахунок управління людьми. Отже, менеджмент – це процес планування, організації, мотивації та контролю з метою досягти мети організації, вирішити її завдання через інших людей.

Влада – це форма соціальних відносин, які характеризуються спроможністю впливати на характер і векторність діяльності та поведінки людей засобами економічних, ідеологічних, організаційно-правових механізмів, а також засобами авторитету, насильства – економічного, політичного, державного, сімейного та ін. Сутність влади полягає у відносинах керівництва, панування і підкорення.

До категоріального апарату соціології управління належать такі поняття, як ієрархія, субординація, структура, персонал, організаційне рішення, організаційний конфлікт тощо, які будуть розглянуті в наступних розділах. Звернемо увагу лише на два фундаментальних поняття, що претендують на рівень категорій соціології управління. Це «соціальне управління» та «управління соціальними процесами», які майже однозначно трактуються в науковій і методичній літературі. Однак їх неоднозначність полягає лише в тому, що поняття «соці­альне управління» визначає весь комплекс цілеспрямованого регулювання соціальних сфер, суспільних відносин, соціальної діяльності людей, а поняття «управління соціальними процесами» підкреслює аспект диференціації, тобто виокремлення конкретних процесів, які підлягають управлінському впливу відповідно до специфіки кожного з них.

Соціальне управління − один з основних типів управління, функція якого полягає в забезпеченні реалізації потреб розвитку суспільства та його підсистем. До найзагальніших властивостей соціального управління належать, по-перше, наявність людини як суб’єкта та об’єкта управління, як первинного елемента соціальної системи; по-друге, застосування цілеспрямованого, свідомого впливу на різні спільноти людей, соціальні групи, організації, колективи тощо для координації та узгодження їхньої діяльності в процесі вирішення загальногосподарських і суспільних завдань з метою формування й відтворення відповідних умов, що сприяють розвитку людини як особистості; по-третє, забезпечення функціонування та розвитку будь-якої соціальної системи при збереженні її основних якісних параметрів.

Слід відзначити, що вищезазначеними поняттями не вичерпується зміст категоріального апарату соціології управління. Він набагато ширший, і в процесі вивчення цієї дисципліни його буде досліджено ретельніше.

 

Date: 2015-05-05; view: 528; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию