Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


В.В. Бурега, О.В. Мазурик, Н.Ф. Селютіна, 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УПРАВЛІННЯ

 

 

Бурега В.В.

Мазурик О.В.

Селютіна Н.Ф.

 

СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано

рішенням вченої ради

Протокол № 8/7 від 25.05.2009

 

 

Донецьк ДонДУУ 2009


ББК 60.5я7

Б91

 

Б91
Бурега В.В.

Соціологія управління: навчальний посібник / В.В. Бурега, О.В. Мазурик, Н.Ф. Селютіна. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. − 137 с.

 

Підготовлений з метою допомогти студентам засвоїти основи соціології управління як галузевої соціологічної теорії, що вивчає процеси управління у різних типах спільнот, організацій, інститутів і суспільства в цілому.

Посібник побудований відповідно до методики комплексного підходу щодо організації кредитно-модульної системи навчання. Розрахований для студентів спеціальностей «Соціологія», «Менеджмент».

 

 

Рецензенти: Крюков О.І. – д-р наук з держ. упр., проф. каф.

політології та філософії,

Харківського регіонального

інституту Національної академії

державного управління

при Президентові України;

 

Пачковський Ю.Ф. – д-р соціол. наук, проф., зав. каф.

соціології Львів. нац. ун-ту

ім. Франка;

 

Панькова О.В. – канд. соціол. наук, ст. наук.

співробітник відділу економ.

проблем охорони праці та соц.

політики безпеки Інституту

економіки промисловості

НАН України

 

В.В. Бурега, О.В. Мазурик, Н.Ф. Селютіна, 2009

© ДонДУУ, 2009

 

Зміст

ВСТУП...............................................................................................................

Навчально-тематичні плани дисципліни «Соціологія управління».................

Зміст навчальних модулів..................................................................................

 

Теоретична частина..........................................................................................

Заліковий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ.............................................................................

Змістовий модуль 1. Соціологія управління як окреме наукове знання.........

Змістовий модуль 2. Еволюція соціологічної теорії управління.....................

Заліковий модуль 2. УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ............

Змістовий модуль 3. Система управління як сукупність соціальних відносин...............................................................................................................

Змістовий модуль 4. Місце і роль комунікації в системі управління................

Змістовий модуль 5. Організаційна культура...................................................

 

Заліковий модуль 3. УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ..........

Змістовий модуль 6. Соціальна інженерія в управлінській сфері....................

Змістовий модуль 7. Ділові ігри в управлінській сфері: соціальний аспект....

Змістовий модуль 8. Влада та управління.........................................................

Змістовий модуль 9. Концепція соціальної адекватності менеджменту............

 

Практична частина..........................................................................................

Засоби контролю та критерії оцінювання знань студентів...............................

Засоби контролю знань студентів із залікових модулів...................................

Плани проведення семінарських занять............................................................

Рекомендації для написання реферату..............................................................

Рекомендації для написання рецензії на реферат..............................................

Вказівки для самостійного вивчення дисципліни..............................................

Питання до підсумкового контролю знань студентів.......................................

Короткий словник основних понять..................................................................

Стислий словник основних понять.....................................................................

Список рекомендованої літератури....................................................................


ВСТУП

Соціологія управління − одна з галузей соціологічного знання, яка виділяє у суспільстві відносини управління. Ці відносини виникають у результаті взаємодії таких соціальних суб’єктів, як лідер і відомий (відносини залежності), кредитор та позичальник (відносини влади), володар й підданий (відносини панування), керівник і виконавець (відносини підпорядкування) та ін. Поєднання слів «соціологія» та «управління» говорить про межовий статус цієї науки. Вона утворилася на стику розвитку двох самостійних дисциплін: соціології й управління.

Загальною метою вивчення курсу «Соціологія управління» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки «Соціологія» Донецького державного університету управління є:

· ознайомлення з основними науковими підходами до вивчення соціального управління;

· вивчення основних методів та принципів управління;

· формування навичок соціального управління в професійній діяльності менеджера.

 

Завдання вивчення студентами дисципліни «Соціологія управління» випливають iз загальної мети, й полягають у тому, що протягом вивчення курсу студенти маєть:

· ознайомитися з основними концепціями та напрямками розвитку соціології управління;

· знати соціологічні підходи до вивчення управління в суспільстві;

· засвоїти методи соціального управління;

· сформувати навички фахівця-управлінця в сфері менеджменту.

 

Місце дисципліни «Соціологія управління» у навчальному процесі – вона є частиною загальнопрофесійної підготовки студента в галузі соціології, пов’язана багаточисельними концептуальними та логічними зв’язками з іншими дисциплінами, перш за все тими, які розкривають особливості соціально-економічних процесів сучасного суспільства – «Соціологія кар’єри і лідерства», «Соціологія масових комунікацій», «Соціологія організацій», «Соціологія забезпечення управлінських рішень», «Соціальні технології» та ін.

 


Навчально-тематичні плани

дисципліни «Соціологія управління»

 

 

Для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки «Соціологія»

Назва змістового модуля Кількість годин Форма контролю
всьо-го З них
лек-ції сем. зан. СРС ІЗ
Заліковий модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціології управління
1. Соціологія управління як окреме наукове знання           Опитування
2. Еволюція соціологічної теорії управління.           Контр. робота
Заліковий модуль 2.Управління як соціальна взаємодія
3. Система управління як сукупність соціальних відносин           Опитування
4. Місце і роль комунікації в системі управління           Опитування, інд. завд.
5. Організаційна культура           Контр. робота
Заліковий модуль 3. Управління як соціальна технологія
6. Соціальна інженерія в управлінській сфері           Опитування та інд. завд.
7. Ділові ігри в управлін­ській сфері: соціальний аспект           Опитування
8. Влада та управління           Опитування
9. Концепція соціальної адекватності менеджменту           Контр. робота
Всього за семестр           Іспит

Для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму підготовки «Менеджмент»

 

Назва змістового модуля Кількість годин Форма контролю
всьо-го З них
лек-ції сем. зан. СРС ІЗ
1. Соціологія управління як окреме наукове знанн.         Опитування
2. Еволюція соціологічної теорії управління         Опитування
3. Система управління як сукуп­ність соціальних відносин.         Опитування
4. Соціальна інженерія в управлінській сфері.         Опитування та інд. завд.
5. Концепція соціальної адекват­ності менеджменту           Контр. роб.
Всього за семестр           Залік

Для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки «Соціологія»

 

Назва змістового модуля Кількість годин Форма контролю
всьо-го з них
лек-ції сем. зан. СРС ІЗ
Заліковий модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціології управління
1. Соціологія управління як окреме наукове знання         Опитування
2. Еволюція соціологічної теорії управління.       Контр. робота
Заліковий модуль 2.Управління як соціальна взаємодія
3. Система управління як сукуп­ність соціальних відносин         Опитування
4. Місце і роль комунікації в системі управління       Опитування
5. Організаційна культура       Контр. робота
Заліковий модуль 3. Управління як соціальна технологія
6. Соціальна інженерія в управлінській сфері           Опитування
7. Ділові ігри в управлін­ській сфері: соціальний аспект   - -     Опитування
8. Влада та управління   - -     Опитування
9. Концепція соціальної адекватності менеджменту   - -     Контр. робота
Всього за семестр           Іспит

Date: 2015-05-05; view: 500; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию