Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пунктуацыйныя памылкі

Пунктуацыйныя — гэта памылкі, якія дапускаюцца вучнямі ў дыктантах, пераказах, сачыненнях і іншых пісьмовых работах. Яны звязаны з парушэннем пунктуацыйных правілаў. Класіфікацыя пунктуацыйных памылак даецца ў адпаведнасці з раздзеламі сінтаксісу:

знак прыпынку ў канцы сказа;

працяжнік паміж галоўнымі членамі;

працяжнік у няпоўным сказе;

знакі прыпынку пры зваротках;

знакі прыпынку пры пабочных і ўстаўных канструкцыях;

знакі прыпынку пры аднародных членах;

знакі прыпынку пры аднародных членах з абагульняльнымі словамі;

знакі прыпынку пры адасобленых азначэннях;

знакі прыпынку пры адасобленых прыдатках;

знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях, выражаных дзеепрыслоўямі;

знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях, выражаных назоўнікамі і прыслоўямі;

знакі прыпынку пры параўнальных зваротах;

знакі прыпынку для выдзялення простай мовы;

знакі прыпынку для аддзялення простай мовы ад слоў аўтара;

знакі прыпынку для выдзялення частак, якія ўваходзяць у склад складаназалежнага сказа;

знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе;

знакі прыпынку для раздзялення аднародных частак, што ўваходзяць у склад складаназалежнага сказа;

коска і коска з кропкай для раздзялення частак, якія ўваходзяць у склад бяззлучнікавага сказа;

двукроп’е і працяжнік для выдзялення частак, якія ўваходзяць у склад бяззлучнікавага складанага сказа.

Сярод пунктуацыйных памылак выдзяляюцьгрубыяі нягрубыя. Аднатыпных пунктуацыйных памылак не бывае, паколькі ў кожным канкрэтным выпадку праблема выбару і пастаноўкі знака прыпынку вырашаецца з улікам структуры і сэнсу запісу. Сярод пунктуацыйных памылак могуць быць памылкі, якія паўтараюцца,каліўявіць, што адна і тая ж канструкцыя, з адным і тым жа лексічным напаўненнем паўтараецца ў запісваемым тэксце некалькі разоў.

Грубымі пунктуацыйнымі памылкамі лічацца тыя, якія парушаюць структурна-сэнсавае чляненне пісьмовага маўлення, таму што з’яўляюцца вынікам незахавання асноўных пунктуацыйных правілаў.

Нягрубыяпунктуацыйныя памылкі з’яўляюцца вынікам парушэння другасных, часцей негатыўных (якія адмяняюць дзеянне асноўных) правілаў, якія звычайна прыводзяцца ў заўвагах і рэгулююць норму, якая не мае шырокага распаўсюджання ці ўяўляе сабою прыватныя выпадкі пастаноўкі знакаў прыпынку. 

Тып памылкі
Правіла Грубая Нягрубая
1.Знак прыпынку ў канцы сказа: Раніца. Спеў жаўранка. Пропуск знака прыпынку: Раніца_ Спеў жаўранка. Памылка ў выбары знака: 1.Раніца! Спеў жаўранка! 2. Бабуля запыталася, хто прынёс сюды красак? 3.Пастаноўка кропкі ў загалоўку тэксту: Зіма.
2.Працяжнік паміж галоўнымі членамі 1. Пастаноўка коскі паміж дзейнікам і выказнікам: Белы пясок паблізу вады, быў затканы зялёнымі верасамі. 2. Пропуск працяжніка на месцы нулявой звязкі: Плошча поля_20 гектараў. Пастаноўка працяжніка на месцы нулявой звязкі, калі дзейнік выражаны асабовым займеннікам, а выказнік – назоўнікам у назоўным склоне ці калі паміж дзейнікам і выказнікам, які выражаны назоўнікам у назоўным склоне, стаіць часціца не: Я _ чалавек. Кажан _ не птушка.
У выпадку, калі дапускаюцца варыянты ўжывання ці неўжывання працяжніка, любое адхіленне ад нормы можна не браць у разлік пры выстаўленні адзнакі.
3.Знакі прыпынку пры аднародных членах 1. Пропуск коскі паміж аднароднымі членамі (акрамя пастаноўкі коскі паміж неаднароднымі азначэннямі): Згінулі сцюжы_ марозы_ мяцеліцы. 2.Пропуск двукроп’я ці працяжніка для аддзялення аднародных членаў ад абагульняльных слоў: У хаце не было нікога_ ні старых, ні малых. Будынак, парк і агароджа _ было ўсё слаўна і прыгожа. 1. Пастаноўка лішняй коскі паміж аднароднымі членамі: Пажар заўважылі, як з баракаў, так і з пасёлка. Я ўсміхаюся, і вясне, і сонцу, і дожджыку. 2. Ужыванне коскі паміж неаднароднымі азначэннямі: Насталі кароткія, летнія ночы. А пад бэзам раслі высокія, чырвоныя вяргіні. 3.Няправільны выбар двукроп’я ці працяжніка пры абагульняльных словах: Мы з талентамі ўсе і лекар, і пажарнік, і слуцкі хлебасей. У нас і цыбуля, і сала, і бульба: усё ёсць.
4.Знакі прыпынку пры зваротках Пропуск знака для выдзялення зваротка: Я помню летнія часіны і вас _грыбныя баравіны! Тужыць_ браток_не маем часу! Мой сынок_ Усміхайся, шчаслівыя песні спявай! 1.Няправільны выбар знака прыпынку пры зваротках у выпадках, калі эмацыянальнасць выказвання падкрэсліваецца лексічна: “Алесь.Уцякай хутчэй! загаласіў сусед. 2.Пастаноўка лішняй коскі пасля часціцы опры зваротку: О, родны край, не дай забыцца аб радасці сустрэчы. 3.Пропуск косак для выдзялення паясняльных слоў да зваротка пры іх раздзяленні: Мая рыбка, спі _ залатая!
5.Знакі прыпынку пры пабочных словах і сказах Пропуск знака прыпынку для выдзялення найбольш ужывальных пабочных слоў, сказаў: Словам_сабраліся выходзіць удвух. Спрадвеку_ як людзі сцвярджаюць_праз бор гасцінец ляжаў. Няправільны выбар знакаў прыпынку для выдзялення пабочных і ўстаўных канструкцый: Хлопцы, а іх было чалавек восем, дружна запляскалі Сцёпку.
6.Знакі прыпынку пры адасобленых членах сказа Памылкі, звязаныя з выдзяленнем знакамі прыпынку адасобленых членаў сказа (акрамя зваротаў з як): Полымем палае дол_ зарослы пералескамі. Здзіўлены_ я паволі ўстаю з лаўкі. Час ад часу бліскала маланка_ асвятляючы паплавы. 1.Пропуск другой коскі для выдзялення адасобленага члена сказа перад злучнікам і (ці пасля яго), які спалучае аднародныя члены: Сонца апусцілася зусім нізка і_ стаміўшыся, пачало хіліцца на захад. 2.Пропуск адасаблення адзіночных дзеепрыслоўяў: Раз-пораз стукалі_ падаючы_спілаваныя дрэвы. 3.Адасабленне акалічнасцей, выражаных адзіночнымі дзеепрыслоўямі, якія сваім значэннем набліжаюцца да прыслоўяў спосабу дзеяння ці часу: Лена бегла, не азіраючыся. 4.Адсутнасць знакаў прыпынку для выдзялення адасобленых акалічнасцей, выражаных назоўнікамі з прыназоўнікамі дзякуючы, адпаведна, насуперак, у адпаведнасці з, са згоды і іншымі са значэннем прычыны, умовы, уступкі, спосабу дзеяння: Нягледзячы на трывожны час_ рынак жыў сваім звычайным жыццём. У адпаведнасці з законам_ кожны мае права на працу.
7.Знакі прыпынку пры ўдакладняльных акалічнасцях месца і часу Пропуск косак пры выдзяленні ўдакладняльных акалічнасцей месца і часу: За дваром_ на бярозах_ была пасека. На другі дзень _зранку_ па вёсцы пранеслася чутка пра дзіўнае здарэнне.  
8.Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай 1.Памылкі ў пропуску знакаў для выдзялення простай мовы: _Сцяпанка, — сказаў чалавек, — ідзі пасядзі ў цяньку_. 2. Памылкі ў пропуску знакаў для аддзялення простай мовы ад слоў аўтара, а таксама знакаў у канцы простай мовы: “Гэй, паромшчык!_ нехта гучна клікаў з другога берага. Пропуск аднаго з парныхзнакаў ці некалькіх лічыцца за адну памылку. 1.Пастаноўка лішніх двукоссяў, коскі замест кропкі пасля слоў аўтара, што разрываюць простую мову, якая складаецца з рознатыпных па мэце выказвання і інтанацыі сказаў, замена двукроп’я кропкай ці коскай пасля слоў аўтара, у якіх ёсць указанне на працяг простай мовы, парушэнне паслядоўнасці размяшчэння знакаў пры іх спалучэнні.   2.Памылковы выбар знака прыпынку пры простай мове: Стораж загадаў: “Пакіньце памяшканне!”, і выключыў святло.  
9.Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе Пропуск коскі для раздзялення частак складаназлучанага сказа: Палівае стэпы дожджык бойкі_ ды шумяць высокія пшаніцы. Пастаноўка лішняй коскі ў складаназлучаным сказе з агульным даданым членам або агульным пабочным словам ці часціцай: Праз нейкі час вецер разагнаў хмары, і дождж сціх. Толькі верхавіны соснаў гулі, ды шалясцелі асіны.
10.Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах 1.Пропуск знака прыпынку для выдзялення даданай часткі: Мы пайшлі туды_ адкуль чулася песня. 2.Пастаноўка коскі перад злучнікам і , які спалучае аднародныя даданыя часткі ў складаназалежным сказе: Чуваць было, як цвыркае конік у траве, і як гулка стукае дзяцел.  
11.Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах 1.Пропуск знака для раздзялення частак бяззлучнікавага складанага сказа: Цвітуць лугі_ ўздымае жыта каласы. Падрасцеш вялікі _ раскажу тады. Усе бачылі _ яна і прыгожая, і ўдалая. 2. Памылковы выбар знака паміж часткамі бяззлучнікавага складанага сказа: Алесь зразумеў нервовасць Кастуся можа сапсаваць справу. Слова сказаў: сякераю адсек.  

 
Date: 2015-10-19; view: 1211; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию