Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 8 Витрати виробництва

Яка з відповідей правильна: г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вартості продукції.

Калькулювання собівартості продукції складається: в)за статтями витрат;г)на визначений період.

Кошторис витрат на виробництво продукції складається: б) у розрізі економічних елементів; г)на визначений період;

Методи розробки калькуляції: а)поелементний; б)прямого рахунку; в)параметричний

За способом обчислення у розрахунку на одиницю продукції витрати поділяють на: д)постійні;е)змінні.

Об’єкт калькулювання — це: в) виріб;

Вкажіть витрати, що не залежать від обсягу виробництва: д)постійні.

Назвіть витрати, що залежать від обсягу виробництва а)валові; б)змінні;

Які з перелічених елементів не входять до виробничої собівартості:г)витрати на підготовку кадрів; д)витрати на збут.

Які витрати належать до умовно-постійних: а)електроенергія на освітлення; г)амортизаційні відрахування; д)адміністративно-управлінські витрати

Основними шляхами зниження витрат у матеріаломістких галузях є: б)скорочення і ліквідація браку; е) зменшення відходів;

Які з наведених елементів входять до виробничої собівартості:а)відрахування на соціальні заходи;б)вартість спожитих сировини і матеріалів;в)заробітна плата основних виробничих робітників;г)амортизаційні відрахування

Структура витрат на виробництво продукції — це: а) склад витрат і частка кожного елемента у їх загальному обсязі;

До змінних належать витрати, величина яких: г) залежить від обсягу виробництва;

До постійних належать витрати, величина яких: б) не залежить від обсягу продукції в межах даної виробничої потужності;

Загальновиробничі витрати — це витрати на: в)утримання, експлуатацію устаткування, організацію й управління виробництвом;

В однопродуктовому виробництві загальновиробничі витрати розподіляються між виробами при калькулюванні: г) діленням загальновиробннчих витрат на кількість виробів у натуральному виразі.

Собівартість кінцевої продукції підрозділу підприємства з тривалим виробничим циклом за певний період: д)менша, більша за кошторис діяльності або дорівнює йому залежно від динаміки незавершеного виробництва.Частка прямих витрат у загальних витратах підрозділу підприємства залежить від: в) широти номенклатури продукції і диференціації обліку втрат;

У сукупному (комплексному) виробництві в результаті одного технологічного процесу одержують два кінцеві продукти: один — рідина, другий — газ. Спільні витрати на виготовлення цих продуктів можна розподілити між ними пропорційно: а)до обсягу продукції у натуральному вимірі

Середня повна собівартість одиниці продукції визначається показниками: а) нормами прямих (змінних) витрат на одиницю продукції;

У період освоєння виробництва нових складних виробів їх собівартість: а) знижується рівномірно (лінійно) зі зростанням кількості виготовлених виробів; б) рівномірно підвищується; в) залишається незмінною; г) немає певної закономірності динаміки; д) знижується на одну й ту саму відносну величину з подвоєнням кількості виготовлених виробів з початку їх освоєння.

Зі зменшенням обсягу виробництва частка постійних витрат у загальній їх сумі:б) збільшується;

Собівартість продукції — це: в) грошова форма виразу витрат на виробництво і реалізацію продукції;

До витрачання від позареалізаційних операцій входять грошові кошти, одержані від: г)здачі майна в оренду. б) основних засобів

Витрати на 1 грн. товарної продукції визначаються як відношення: в) собівартості продукції до її вартості в гуртових цінах підприємства

Основними шляхами зниження собівартості є: а) збільшення обсягу реалізації і скорочення і ліквідація браку; б) підвищення фондовіддачі;

Які з перерахованих елементів не включаються у виробничу собівартість: г) витрати на підготовку кадрів.

Які витрати формують планові витрати на збут: в)витрати на гарантійний ремонт.

Які витрати відносяться до умовно-змінних витрат чи пропорційних:б) куповані напівфабрикати;

Калькулювання собівартості продукції складається: в) за статтями витрат.

Ефективність виробництва забезпечується за рахунок: а) оптимізації витрат на виробництво

Які витрати відносяться до умовно-постійних витрат чи непропорційних: а) електроенергія на освітлення б) електроенергія на технологічні потреби; в)зарплата робітників-погодинників.

Кошторис витрат на виробництво продукції складається: б) в розрізі економічних елементів і на визначений період часу.

При плануванні витрат на рекламу їх необхідно віднести до витрат: в)на збут.

Тема 9 Фінансове планування і контроль на підприємстві

Одним із завдань фінансового плану є: в)забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами

Метою складання фінансового плану є: а)взаємоузгодження доходів і витрат;в) виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутків за рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Основними показниками фінансового плану підприємства є: а) загальна сума прибутку; г) дохід підприємства; е) рентабельність виробництва.Назвіть чинники, які безпосередньо впливають на величину виручки від реалізації продукції: а)обсяг виробництва; г)якість продукції;

Основними шляхами збільшення прибутку на промисловому підприємстві є: в) зниження собівартості продукції;г)поліпшення якості продукції;

Поточний фінансовий план складається: а)на рік із розбивкою по кварталах;

Оперативне фінансове планування включає розробку: а) оперативного фінансового плану (балансу надходжень і видатків коштів); б) платіжного календаря; в)кредитного плану;г) касового плану; д)всі відповіді є правильними.

До методів планування прибутку підприємства від звичайної діяльності до оподаткування належать:

а)прямий метод; г)аналітичний метод.

Фінансове планування — це: в)визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їх надходження.

За допомогою платіжного календаря: а) контролюється платоспроможність підприємства та виконання поточного фінансового плану; б)показується увесь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду; в) усі відповіді правильні.

Касовий план у фінансовому плануванні — це: а)план обороту готівки через касу підприємства;

При фінансовому плануванні на підприємстві для визначення потреби в оборотних коштах застосовують такі методи: а) прямий; б) економічний; в) усі відповіді вірні.

Кредитний план — це: б) план надходження коштів і повернення їх у встановлені договорами терміни.

У процесі фінансового планування та оцінювання фінансового стану підприємства використовуються такі документи: а) баланс;б) звіт про фінансові результати;в) звіт про власний капітал;г) звіт про рух грошових коштів;д) усі відповіді правильні.

Кількісне відображення плану, інструмент координування та контролю над його виконанням — це: б) бюджет;

Центр доходів — це: а) структурний підрозділ підприємства, керівник якого несе відповідальність тільки за формування доходів у встановлених обсягах;

Центр витрат — це: б) структурний підрозділ підприємства, керівник якого несе відповідальність тільки за витрачання коштів у відповідності з оперативним або капітальним бюджетом в процесі господарської діяльності;

Центр прибутку — це: в) структурна одиниця, яка здійснює безпосередній вплив на обсяги реалізації продукції, суму доходів, витрат, прибутків та інші результативні показники виробничої та фінансової діяльності;

Центр інвестицій — це: г)структурний підрозділ, керівник якого несе відповідальність за використання виділених йому інвестиційних ресурсів та отримання прибутку від інвестиційної діяльності.

Бюджет продажу — це: а) документ, що показує, який обсяг даного виду продукції підприємство може реалізувати певній групі покупців протягом визначеного терміну;

Бюджет виробництва — це: б) документ, що визначає, скільки одиниць продукції (робіт, послуг) потрібно виробити (надати) для виконання бюджету;

Документ, що визначає загальну потребу підприємства в коштах на оплату праці персоналу працівників, яка залежить від трудомісткості, складності виконуваних робіт, системи оплати праці: а)бюджет витрат на оплату праці;

Інтегральний кошторис витрат на виробництво, який складається за статтями, визначеними у спеціальних нормативних документах підприємства: б) бюджет виробничих витрат;

Документ, що містить початковий баланс, приріст основних засобів, амортизацію та баланс на кінець періоду: в) бюджет основних активів;

Форма представлення результатів поточного фінансового плану капітальних вкладень, який розробляється на етапі здійснення нового будівництва: г)бюджет інвестицій;

Фінансовий документ, який представляє в систематизованій формі на заданому відрізку часу очікувані та фактичні надходження і вибуття грошових коштів підприємства (фірми) загалом та в розрізі відокремлених центрів фінансового обліку зокрема: д) бюджет руху грошових коштів

Основним методом розроблення функціональних бюджетів підприємства є: в) прямий метод.

Принцип науковості бюджетування означає, що: а) розрахунок планових показників повинен базуватись на глибокому аналізі звітних даних та на визначенні перспектив їх розвитку;

Залежно від об’єкта виділяють: а)зведений та функціональні бюджети

Формування бюджету на основі реальних показників, науково обґрунтованих норм та нормативів: а)принцип достовірності;

Розміщення об’єктів планування за їх важливістю та роллю в процесі виробництва з метою раціонального розподілу наявних ресурсів: в)принцип ранжування;

Передбачає розроблення кількох альтернативних варіантів досягнення визначеної мети та вибір найкращого варіанта: г)принцип варіантності

Розроблення бюджету кожної структурної одиниці (підрозділу підприємства) передбачає поетапну підготовку: а)операційного та фінансового бюджетів;

Зіставлення планових і фактичних показників планів та бюджетів з визначенням причин виявлених відхилень та відпрацювання рекомендацій щодо своєчасного усунення виявлених порушень — це:а) фінансовий контроль

Під фінансовим плануванням розуміють: а) процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання;

Метою фінансового планування є: а) забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування;

Кількісне відображення плану, інструмент координування та контролю над його виконанням — це: а) бюджет;

Процедура формування бюджету охоплює розроблення двох основних бюджетів: а)операційного і фінансового;

Який документ визначає скільки одиниць продукції потрібно виробити для виконання бюджету продаж? а) бюджет виробництва;

Бюджет основних активів — документ, що: а)містить початковий баланс, приріст основних засобів, амортизацію та баланс на кінець періоду;

В залежності від періоду, який охоплюється бюджетуванням виділяють: а)стратегічні, тактичні, оперативні бюджети;

Зведений бюджет — це: а)бюджет підприємства в цілому;

Принцип достовірності — це: а)формування бюджету на основі реальних показників, науково обґрунтованих норм та нормативів;

Прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності визначається: а) як різниця між сумами доходів і видатків;

До методів планування прибутку підприємства від звичайної діяльності до оподаткування належить: а) метод прямого розрахунку; б)за показником витрат на одну гривню продукції; в)аналітичний метод;г)метод визначення цільового розміру прибутку.

Процес консолідації бюджету фірми передбачає: а) інтеграцію показників операційних та фінансових бюджетів у всіх структурних одиниць;

Що виступає предметом контролю? а)процес бюджетування та результати виконання бюджетів;

Створення гарантій виконання планів та загальне підвищення ефективності процесу управління бюджетування є: а) метою контролю;

Тема 10 Організаційно-технічний розвиток підприємства. Оновлення продукції підприємства. Бізнес-планування

При розробці плану оновлення продукції, на етапі планування технічної підготовки виробництва розрізняють такі типи нормативів технічної підготовки виробництва: а) об’ємні і трудові;

В основі планування виробництва оновлення нової продукції лежить: а) концепція життєвого циклу продукції;

Інвестиції — це: а) ресурси, вкладені в об’єкти підприємницької та інші види діяльності для отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

Показники економічної ефективності інвестицій можна об’єднати в такі групи: а) засновані на дисконтуванні; в) засновані на розрахункових оцінках;

Урахування чинника часу при визначенні ефективності інвестицій необхідно для: або а) або в) а) приведення різночасових капітальних вкладень до одного розрахункового періоду; в) визначення терміну окупності капітальних вкладень до одного розрахункового періоду.

До найважливіших показників оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку належать: б) індекс доходності; в) термін окупності;д) рентабельність виробничих фондів.

При плануванні підготовки виробництва нової продукції використовуються: г) сітьові методи планування.

Оптимізація сітьових графіків полягає в: а) покращенні процесів планування, організації й утворенні комплексу робіт із метою скорочення витрат економічних ресурсів і підвищення фінансових результатів при заданих планових обмеженнях;

До об’ємних нормативів технічної підготовки виробництва належать: а) кількість оригінальних деталей, що припадають на виріб відповідної групи складності;

Технологічна підготовка виробництва — це: а) сукупність взаємопов’язаних процесів, які забезпечують технологічну готовність підприємства до випуску виробів заданого рівня якості при встановлених термінах, обсягах випуску та витратах ресурсів;

Новий виріб — це: а) виріб, який раніше на даному підприємстві не виготовлявся та докорінно відрізняється від виготовлюваних за своїми виробничо-ієрархічними параметрами;

Плани підготовки та освоєння нової продукції на підприємствах складаються у формі: в) перспективних та поточних планів.

Нормативи обсягу виконуваних робіт у натуральному виразі — це: б) об’ємні нормативи;

Типізація — це: а) відбір найраціональніших із існуючих виробів або інших елементів виробництва та усунення непотрібних типів;

Повнота і обґрунтованість планів організаційного та технічного розвитку значною мірою залежить від: а) повноти та вірогідності інформації, що послужила базою для їх формування;

План науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт: а) охоплює заходи, що забезпечують підвищення якості, надійності, довговічності продукції;

План удосконалення управління, планування та організації виробництва: в) передбачає заходи, що забезпечують підвищення рівня концентрації, спеціалізації, кооперування та комбінування виробництва.

План модернізації та технічного переозброєння виробництва: б) передбачає комплекс заходів з підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва, агрегатів, установок;

Сукупність процесів, правил, навичок, що використовуються при виготовленні продукції чи виконанні робіт в будь-якій сфері виробничої діяльності — це: б)технологія;

Послідовність спрямованих на створення заданого об’єкта дій, кожна з яких ґрунтується на певних природних процесах та людській діяльності — це: в) технологічний процес.

Сукупність механізмів і машин, а також систем і засобів управління, видобутку, зберігання, переробки речовини, енергії та інформації, що створюються з метою виробництва та обслуговування невиробничих потреб суспільства — це: а) техніка;

Бізнес-план — це: а) документ, який містить комплексне обґрунтування стратегії розвитку всіх сфер діяльності підприємства на основі її поточного та перспективного планування;

Бізнес-план виконує цілу низку функцій, які можна об’єднати у 2 групи: а) зовнішні та внутрішні;

Зовнішня функція бізнес-плану: б) полягає в ознайомленні різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

Внутрішні функції бізнес-плану: в) забезпечують опрацювання механізму самоорганізації, тобто цілісної, комплексної системи управління реалізацією підприємницького проекту.

Сукупність окремих споживачів, які купують дані товари чи послуги для особистого споживання — це: а) ринок споживчий;

Ринок покупців за межами країни, в тому числі зарубіжних товаровиробників, споживачів, посередників, державних і наддержавних органів — це: в) ринок міжнародний.

Різні підприємства та організації, які купують товари та послуги не для споживання, а з метою їх перепродажу та отримання прибутку — це: а) ринок посередників;

Організаційною одиницею виробничого підприємництва є: а) фірма або компанія;

Ризик, безпосередньо пов’язаний з процесом виробничої діяльності, зокрема з можливістю аварій, технічних неполадок тощо: в)виробничий ризик;

Складовою плану організаційно-технічного розвитку є таке: а) створення та освоєння нової продукції, підвищення якості продукції, яка випускається;

Інтегральний ефект від впровадження організаційно-технічних заходів — це: а) різниця результатів та витрат на реалізацію техніко-організаційного заходу за розрахунковий період, приведених до одного року (як правило, початкового);

Складові плану організаційно-технічного розвитку підприємства такі: б) впровадження прогресивної технології, механізації й автоматизації виробництва;

Залежно від витрат, що враховуються, та результатів інтегральних показників розрізняють такі види ефекту від реалізації організаційно-технічних заходів: а) економічний; б) науково-технічний; в) ресурсний; г) соціальний; д) екологічний; е) усі відповіді правильні.

До методів, за допомогою яких здійснюється планування організаційно-технічного розвитку підприємства належать: а) науково-технічне прогнозування; (програмування) б) продуктово-тематичне планування інновацій; в) об’ємно-календарне планування; г) виробниче планування інновацій; д) всі відповіді правильні.

Для оцінки загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів використовують такі показники: а) інтегральний ефект; б) індекс рентабельності інновацій; в) норма рентабельності; г) період окупності;

Індекс рентабельності інновацій — це: а) співвідношення приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат;

Проект вважається економічно вигідним, якщо індекс рентабельності інновацій: в) більший 1.

Вкажіть показники технічного рівня нововведень: а) надійність; б) довговічність; д) продуктивність;е) точність.

Планування капітальних вкладень на підприємстві включає: в) визначення джерел фінансування капіталу.

Назвіть джерела формування інвестиційних ресурсів: а) власні кошти;б) позичкові фінансові кошти; в) залучені кошти;

Інформаційне поле бізнес-плану — це: в) сукупність даних, що забезпечують інформаційні потреби в процесі складання бізнес-плану;

Бізнес-план як комплексний багатофункціональний документ може бути: а) інструментом залучення зовнішнього капіталу для реалізації проекту; е) способом перевірки підприємницької ідеї на реалістичність.

Резюме бізнес-плану — це: г) короткий огляд найбільш важливих та значущих аспектів підприємницького проекту.

Процес розробки бізнес-плану: а) починається з маркетингових досліджень; в) виходить лише із загальної логіки викладу.

Зміст і структура бізнес-плану залежать від таких факторів: а) цілі його розробки; г) специфіки сфери майбутнього бізнесу; д) аудиторії, на яку розрахований бізнес-план.

У бізнес-плані для виробничої діяльності особливу увагу необхідно приділяти таким ключовим аспектам: б) ціновій політиці; в) організації продажу;

Маркетинг-план опрацьовують для того, щоб: г) вибрати цільовий ринок для фірми.

Виробничий план складається для того, щоб: в) довести, що фірма спроможна організувати виробництво та виготовляти необхідну кількість продукції.

У складі організаційного плану звичайно виділяють такі підрозділи: а) організаційно-правова форма бізнесу; в) потреби бізнесу в персоналі; д) власники бізнесу, команда менеджерів і зовнішні консультанти; е) організаційна схема управління;

Особливості фінансового плану порівняно з іншими розділами бізнес-плану полягають у тому, що він: в) містить відповідний перелік фінансових документів, кожен з яких має стандартну форму.

Плани підготовки та освоєння нової продукції на підприємствах складаються у формі: а) перспективних та поточних планів;

Систему нормативів підготовки та освоєння нової продукції залежно від призначення можна поділити на такі види: а) об’ємні і трудові;

До об’ємних нормативів технічної підготовки виробництва належить: а) кількість оригінальних деталей, що припадають на виріб відповідної групи складності;

В основі планування виробництва оновлення нової продукції лежить: а) концепція життєвого циклу продукції;

При плануванні підготовки виробництва нової продукції використовуються: г) сіткові методи планування.

Процес матеріального виробництва — це: а) єдність та взаємодія знарядь праці, предметів праці та самої праці;

Коефіцієнт технологічного браку характеризує: а) рівень технологічної дисципліни;

В залежності від охоплення матеріальних витрат розрізняють такі показники: а) повної, прямої, індивідуальної матеріаломісткості;

Коефіцієнт енергомісткості продукції відноситься до: а) узагальнюючих показників;

Коефіцієнт ефективності використання окремого виду ресурсу характеризують: а) рівень корисного використання ресурсу;

Заходи з удосконалення технологічних процесів залежить від: а) галузевих особливостей та характеру виробництва;

На підприємстві організація робіт та відповідальність за розробку плану технічного розвитку покладаються на: а) головного інженера;

Тема 11 Планування охорони навколишнього середовища

Сукупність умов, які впливають на життя людини, забезпечують її розвиток як природно-соціальної сутності — це: а) навколишнє середовище;

Взаємодія людини та природи у всій її різноманітності та складності — це: а) природокористування;

Сукупність речовин та сил природи, які можуть бути використані суспільством як у даний час, так і в майбутньому: г) природні багатства;

Логічна ланка, яка відбиває тісний зв’язок трудової діяльності людини з природним середовищем: в) природні ресурси;

Весь об’єм води, що забирається власними водозаборами із різних поверхневих підземних джерел — це:в) забір води.

Сумарний об’єм води різної категорії, що використовується підприємством на власні потреби за різними напрямами (виробничі, господарські, побутові потреби): а) водоспоживання;

Можлива наявність у воді тих чи інших забруднюючих речовин, за яких вони ще не впливають негативно на організм людини: б) гранично допустимі концентрації;

Показник, що характеризує ефективність використання водних ресурсів — це: а) коефіцієнт кратності використання води;

Максимальний обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу, які можуть бути знешкоджені природним шляхом: б) гранично допустимі викиди;

Сумарна кількість шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу пересувними (транспортними) джерелами: а) визначається як сума речовин, що містяться у вихлопних газах;

Природо користування — це: а) взаємодія людини та природи у всій її різноманітності та складності;

Сфера трудової діяльності та умови проживання — це: а) природне середовище;

Забір води — це: а) весь об’єм води що забирається власними водозаборами із різних поверхневих, підземних джерел, міського водопроводу тощо;

Водовідведення — це: а) сумарні об’єми всіх видів стічних вод незалежно від їх походження та характеру;

Показник, що характеризує ефективність систем водопостачання, які використовуються називається а) коефіцієнт водовідведення;

Сумарна кількість шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу пересувними джерелами визначається: а) як сума речовин, що містяться у вихлопних газах ;

Гранично допустимі викиди — це: а) максимальний обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу, які можуть бути знешкоджені природним шляхом;

Коефіцієнт використання попутного газу визначається а) як відношення обсягу корисно використаного газу до загальних ресурсів видобування газу;

Який показник характеризує кількість корисно використаних відходів певного виду у відсотках до загальної їх кількості? а) ступінь використання відходів виробництва;

Екологічний ефект природоохоронних витрат визначається: а) за різницею показників стану навколишнього середовища до і після проведення заходів;


Date: 2015-09-27; view: 2392; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию