Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5 Забезпечення виробничою потужністю операційної діяльності підприємства

Тема 4 Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства

Основним завданням плану матеріально-технічного забезпечення є: а) визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах для здійснення виробничо-господарської і комерційної діяльності;

План матеріально-технічного забезпечення складається з таких частин: а) розрахунків потреби в матеріально-технічних ресурсах; б) балансів матеріально-технічного забезпечення;

Існують такі методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах: а) прямого розрахунку;б) аналогії; в) за типовим представником;е) рецептурного складу;

Запаси поділяються на: а) сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі; в) незавершене виробництво; г) готову продукцію; д) малоцінні і швидкозношувані предмети;

Виробничі запаси матеріальних ресурсів поділяються на: б)страховий; в) поточний;д) транспортний;е) технологічний.

Норма забезпеченості виробничими запасами в днях включає: б) транспортний запас;г) підготовчий запас;д) поточний та страховий запас; е) технологічний запас;

Потреба в матеріалі для виконання виробничої програми в багатономенклатурному виробництві визначається як: а) добуток норми витрат за типовим представником на програму випуску усіх виробів даної групи;

Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріальних ресурсів: а) скорочення періоду поставки; б) наближення постачальників до споживачів; в) розвиток прямих господарських зв’язків; г) зміцнення дисципліни поставок; д) розрахунок чеками.

Регулювання запасів здійснюється за такими системами: а) “максимум – мінімум”;б) “стандартних партій”; г)“стандартних інтервалів”;

Існують такі системи постачання цехів і робочих місць матеріалами: а) пасивна;б) активна; г)система “точно в час”;

Складські запаси — це: б) готові деталі, вузли, що чекають обробки на наступних стадіях виробництва або витрачаються в процесі складання виробів.

Величина нормативу складського запасу визначається як: в) добуток тривалості виробничого циклу виготовлення деталей на середньодобову кількість деталей, що витрачаються при складані виробу.Вихідними даними для розробки плану матеріально-технічного забезпечення є: а) плановий обсяг випуску продукції в асортименті та номенклатурі;

У зміст планування МТЗ входить: а) визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, паливі, енергії на базі норм їх витрачання;

Лімітна карта відпуску матеріалів відповідному підрозділу підприємства: а) місячний план;

Потреба в енергії на технологічні цілі: б) визначається виходячи з норм її витрат на одиницю продукції та планового обсягу її виробництва в натуральному або грошовому виразі;

Продукція виробничо-технічного призначення, яка є на підприємствах, що вже вступила в сферу виробництва, але ще не використовується безпосередньо у виробничому процесі: в) виробничі запаси.

Основними об’єктивними факторами, що впливають на нормативи виробничих запасів є: а) величина транзитних норм відправлення; б) питома вага складської форми забезпечення;

Запаси — це матеріальні активи, які: а) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

Запаси створюються з метою сприяння: в) гнучкості виробництва.

Міра використання сировини та матеріалів на виробництво продукції (визначається як відношення корисних витрат сировини та матеріалів до норми їх витрат на виробництво одиниці продукції): а) коефіцієнт використання;

Способи встановлення кількості матеріальних ресурсів, потрібних для здійснення виробничої та іншої програми — це: в) методи визначення потреби в ресурсах.

Виробничі запаси матеріальних ресурсів поділяються на: в) страховий; г) поточний; е) транспортний; є) технологічний.

Норма забезпеченості виробничими запасами в днях включає: б) транспортний запас; г) підготовчий запас; д) поточний та страховий запаси; е) технологічний запас.

Існують такі системи постачання цехів і робочих місць матеріалами: а) пасивна; б) активна; в) інтегрована; г) точна; д) максимальна; е) вчасна.???

 

Тема 5 Забезпечення виробничою потужністю операційної діяльності підприємства

“Вузьке місце” на виробництві — це: в) відставання пропускної здатності окремих груп обладнання від пропускної здатності ведучої групи обладнання;

Виробнича потужність в умовах потоково-масового виробництва розраховується: б) відношення добутку ефективного річного фонду часу роботи одиниці устаткування (Ф′еф) і кількості робочих місць, які забезпечують виконання даних операцій (Рм) до трудомісткості виготовлення одиниці продукції з урахуванням коефіцієнта виконання норм (Тр);

Виробнича потужність потокової лінії з регламентованим ритмом визначається: в) часом та тактом роботи лінії;

Виробнича потужність промислового підприємства — це: а) максимально можливий річний випуск продукції при заданих організаційно-технічних умовах;

Виробнича потужність технологічної системи машин з різною пропускною здатністю (продуктивністю) визначається: а) максимальною пропускною здатністю окремої групи машин;в) середньою пропускною здатністю (продуктивністю);Вихідна виробнича потужність визначається як: б) виробнича потужність на кінець розрахункового періоду;

Для розрахунку виробничої потужності необхідно мати такі дані:а) кількість одиниць обладнання;б) продуктивність обладнання;г) трудомісткість виробничої програми;д) плановий фонд робочого часу одиниці обладнання;

До показників, що характеризують рівень використання обладнання належать:а) коефіцієнт змінності роботи обладнання;б) показник середнього часу роботи одиниці обладнання;

З метою повної ув’язки проекту виробничої програми і виробничої потужності підприємства розробляють: б) баланс виробничих потужностей;

Коефіцієнт виробничої потужності — це: а) співвідношення пропускної спроможності групи устаткування та трудомісткості її виробничої програми;

Коефіцієнт змінності роботи обладнання і завантаження обладнання залежать від: а) обсягу виробництва;

Максимально можливий випуск продукції необхідної якості в передбаченій номенклатурі при повному завантаженні обладнання та виробничих площ: а) виробнича потужність підприємства;

На величину виробничої потужності підприємства впливають такі чинники: а) кількість встановленого обладнання;г) продуктивність обладнання;є) структура основних засобів;

Назвати існуючі види потужності підприємства: а) проектна;в) діюча; г)резервна

Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю проходить такі два етапи:а) визначення максимального обсягу випуску виробів, який повинен бути забезпечений наявною виробничою потужністю;в) обчислення необхідної кількості введення в дію нових потужностей;

Планово-виробнича потужність: в) розраховується на певний плановий період при складанні виробничої програми підприємства на основі планових техніко-економічних показників запланованого виробництва.

При обчисленні виробничої потужності одиниці обладнання або потокової лінії до розрахунку приймається фонд часу їхньої роботи: г) корисний;

Проектно-виробнича потужність: а) визначається у процесі проектування підприємства на основі технічного завдання на будівництво, реконструкцію чи розширення підприємства;

У планових розрахунках для обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю використовується такий вид потужності: г) середньорічна.

Фактична (експлуатаційна) потужність: б) робоча потужність, яка склалася на початок або кінець року, прийнята в бізнес-плані і визначена з врахуванням балансу виробничої потужності протягом поточного року;

 

 
Date: 2015-09-27; view: 1539; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию