Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Результати аналізу різних моделей організації менеджмен­ту свідчать про те, що між малим бізнесом, який переважає у

Нашій країні, та малим бізнесом, який існує за кордоном, є суттєва розбіжність: за кордоном малий бізнес існує і функціонує як одна з форм економічної системи, а в нашій країні він тільки народжується і робить свої перші кроки в умовах переходу економіки до ринкових відносин. У зв'язку з цим, якщо наукові дослідження менеджменту в малому бізнесі за кордоном спрямовані на його удосконалення, то дослідження аналогічних проблем в Україні мають бути спрямовані на створення власних моделей менеджменту в малому бізнесі та розробку конкретних шляхів їх впровадження в практику підприємницької діяльності.

На етапі переходу України до ринкової економіки у підприємців виникає нагальна потреба у використанні ме­неджменту як системи умінь домагатися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви інших людей. Вихо­дячи з цього, підприємець змушений поєднувати в своїй діяль­ності функції, притаманні менеджеру, тому в подальшому мо­ва піде про підприємця-менеджера.

Перша і найбільш важлива сфера діяльності підприємця-менеджера - це робота з людьми. Людина - це не робот, не комп'ютерний механізм. її не можна запрограмувати на вико­нання певних команд. Кожна людина - це неповторна індивідуальність, якій притаманна власна система поглядів, відносин, потреб і інтересів.

Крім того, відмінною особливістю людини як особи, у порівнянні з суперсучасними людинороботами, є здатність емоційного реагування на події, які відбуваються, факти і яви­ща, які вона спостерігає. Вимоги високої продуктивності і ефективності управлінської праці не завжди відповідають по­чуттям і бажанням робітників, їх психологічному настрою. Та почуття не можуть і не повинні визначати продуктивність та ефективність адміністративної машини, оскільки логіка самої ефективності і світ почуттів далеко не завжди знаходяться в одній площині.

Підприємець-менеджер працює з людьми щодобово, при цьому основною формою їх взаємодії є спілкування. Звідси знання механізмів спілкування, розвиток навичок досягнення взаєморозуміння в процесі спілкування, уміння слухати і в по­вному обсязі використовувати інформаційно-регулятивну функцію спілкування надає можливість менеджеру не тільки управляти поведінкою людей, а й стимулювати їхні дії і вчинки. Це досягається шляхом професійного використання мотиваційної спрямованості працівників, зумовленої, особистою зацікав­леністю кожного робітника чи службовця.До другої сфери, яка сприяє забезпеченню ефективності діяльності підприємця-менеджера, слід віднести його знання ви­робництва. Адже він не може управляти підприємством, особли­вості функціонування якого він не знає і не розуміє. Йому важ­ко, а інколи взагалі неможливо приймати ефективні рішення. Та це не означає, що підприємець-менеджер обов'язково повинен бути на сто відсотків інженером, технологом. Йому достатньо розуміти головні особливості характеру діяльності підприємства чи фірми, орієнтуватися в умовах, створення яких позитивно впливатиме на оптимальне здійснення розроблених стратегій, а також ретельно вивчити фактори, які визначають продук­тивність праці робітників. У разі, якщо виникає проблема, яка стосується складних технічних чи технологічних аспектів, мене­джер завжди може звернутися за допомогою до фахівців, кон­сультантів, експертів для прийняття необхідного рішення. Сис­тема спеціальних знань менеджера, пов'язаних з виробничим процесом, повинна бути такою, щоб він зміг визначити, чи вико­нує робітник своє завдання на необхідному рівні і що треба для стимулювання його діяльності, спрямованої на підвищення про­дуктивності праці.

Третя область умінь, необхідних підприємцю-менеджеру, -це концептуалізація або створення ідей. Виконання такого ти­пу завдань безпосередньо пов'язане з особливостями розумової діяльності менеджера. Якщо виходити з сутності функціонального призначення менеджменту, то він передба­чає велику кількість взаємозв'язків як у самій організації, так і в зовнішньому оточенні. Перехід України до ринкової еко­номіки створює для підприємців зовсім нове зовнішнє середовище. Такі зміни потребують переорієнтації при прий­нятті підприємцем-менеджером управлінських рішень.
Date: 2015-09-02; view: 42; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию