Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Засоби контролю. 2.3.1. Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчання навчального матеріалу (за кредитно-модульною системою) Кредити (6) Контрольний

2.3.1. Рейтингова оцінка засвоєння студентами денної форми навчання навчального матеріалу (за кредитно-модульною системою)

Кредити (6) Контрольний тест Сума
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV   Змістовий модуль V   Змістовий модуль VІ   Змістовий модуль VІІ   Змістовий модуль VІІІ Змістовий модуль ІХ Змістовий модуль Х Змістовий модуль ХІ Змістовий модуль ХІІ
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 Т 14 Т 15 Т 16 Т 17 Т 18 Т 19 Т 20
                                                         

 


 

Предмет контролю Максимально можлива сума балів
Самостійна робота Практичне заняття Разом
Заліковий модуль І Тема 1
Тема 2
Заліковий модуль ІІ Тема 3
Тема 4
Заліковий модуль ІІІ Тема 5
Тема 6
Заліковий модуль ІV Тема 7
Тема 8
Заліковий модуль V Тема 9
Тема 10
Заліковий модуль VІ Тема 11
Тема 12
Заліковий модуль VІІ Тема 13
Тема 14
Заліковий модуль VІІІ Тема 15
Тема 16
Заліковий модуль ІХ Тема 17
Заліковий модуль Х Тема 18
Заліковий модуль ХІ Тема 19
Заліковий модуль ХІІ Тема 20
Всього поточне оцінювання
Підсумкова контрольна робота
Всього

Максимальна оцінка навчальних досягнень студента:1.Вчасне оригінальне виконання самостійної роботи – 1-2 бали.

2.Участь в обговоренні питань на практичному занятті – 1 бал.

3.Виконання підсумкової контрольної роботи – 41 бал.

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DE);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

 

Студент протягом семестру, працюючи над засвоєнням програмного матеріалу з курсу «Управління навчальним закладом», отримує наступні рейтингові бали (зі знаком +):

 

Підсумковий бал за вивчення навчальної дисципліни «Управління навчальним закладом»:

100 – 90 балів отримує студент, що виявив всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу теми, вміння вільно виконувати завдання з теми, передбачені програмою, ознайомлення з основною та додатковою літературою до теми, що рекомендована програмою. 100 – 90 балів отримують студенти, які засвоїли взаємозв’язок основних понять теми та дисципліни в цілому в їхньому значенні для набутої професії, виявили творчі здібності в розумінні і використанні навчального матеріалу теми;

82 – 89 балів отримує студент, що виявив систематичні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу теми, вміння вільно виконувати завдання з теми, передбачені програмою, ознайомлений з основною та додатковою літературою до теми, що рекомендована програмою.

81 – 75 балів отримує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу теми, успішно виконують передбачені програмою завдання теми практичного заняття, засвоїли основну літературу з теми, рекомендовану програмою. 3 бали отримують студенти, які засвоїли систематичний характер знань з дисципліни і здатні до їх самостійного поповнення і оновлення у ході подальшої навчальної дійсності;

74 – 60 бали отримує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу теми в обсязі, необхідному для подальшого навчання, які справляються з виконанням завдань до теми, передбачених програмою, ознайомлені з основною літературою до теми, рекомендованою програмою.

59 – 35 балів отримують студенти, що виявили знання основного навчального матеріалу теми в обсязі, необхідному для подальшого навчання, ознайомлені з основною літературою до теми, рекомендованою програмою.

34 – 0 балів отримує студент, який виявив прогалини у знаннях навчально-програмового матеріалу теми, припустили принципових помилок у виконанні передбачених програмою завдань теми.

 

2.Бали за підсумкову модульну контрольну роботу – 1 – 41 балів.

3.Заохочувані бали за відсутність пропусків занять протягом семестру – 1 – 5 балів.


Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 

1.Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем.2.Види організацій: формальні та неформальні.

3.Відмінності нового системного підходу від старого процесуального.

4.Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

5.Глобалізація як чинник впливу на розвиток освіти.

6.Гуманізація навчального процесу як шлях підвищення ефективності школи.

7.Еволюція підходів до дослідження ефективності школи.

8.Загальна характеристика протиріч та перспектив розвитку освітніх систем в сучасному світі.

9.Загальні тенденції реформування сучасних освітніх систем.

10.Ідея самоврядного трудового колективу.

11.Інформаційно-технологічний підхід до вирішення проблем ефективності школи.

12.Класифікація функцій управління.

13.Ключові моменти сучасної системи поглядів на управління.

14.Методи управління: сутність і особливості.

15.Механічні та органічні організації.

16.Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів в сучасних освітніх системах.

17.Моделі організації як об’єктів управління.

18.Мотивація групової діяльності.

19.Мотивація індивідуальної праці.

20.Ознаки організацій.

21.Організація як форма діяльності людей. Поняття організації.

22.Основні напрями розвитку системи середньої професійної освіти

23.Основні положення старої і нової парадигм управління.

24.Принципи управління в межах класичного підходу.

25.Принципи управління планово-адміністративної системи господарювання.

26.Проблеми економічної ефективності освіти.

27.Провідні напрями та стратегії педагогічної освіти.

28.Психологічні основи поведінки працівника в колективі.

29.Рівні організаційної культури

30.Ситуаційний підхід до управління.

31.Складові категорії «організація».

32.Структура організації.

33.Сутність і складові організаційної культури.

34.Сучасні принципи управління і методологія їх розробки.

35.Тенденції розвитку системи вищої освіти.

36.Тенденції сучасної управлінської думки.

37.Типологія організаційних культур.

38.Управління як мистецтво, наука, функція, процес, категорія людей,
апарат (орган).

39.Управління: сутність, суб’єкти і об’єкти.

40.Форми пізнання організаційної культури.

41.Формування організаційної культури.

42.Характеристика освітньої системи в Україні.

43.Школи управління: наукового, адміністративна, людських відносин,
поведінкових наук, кількісна.

44.Якісні зміни у характері соціального замовлення на освіту.


Питання для самоперевірки

1.Сутність поняття «сучасні технології управління».

2.Новітні досягнення в управлінні.

3.Принципи сучасного управління.

4.Рівні управління, їх характеристика.

5.Освітній моніторинг як механізм управління.

6.Функції управління (планування, організація, облік і контроль).

7.Функції управління (прогнозування, прийняття управлінських рішень).

8.Педагогічна діагностика як функція управління.

9.Теоретичні основи сучасних технологій управління.

10.Управління якістю роботи персоналу, його специфіка.

11.Моніторинг діяльності закладу (установи) освіти.

12.Моніторинг розвитку вищої освіти в регіоні (міста, району, області).

13.Моделювання взаємодії керуючої та керованої підсистеми на різних рівнях організації вищої освіти.

14.Методи і прийоми управління як складові технології.

15.Види і форми управління як складові технології.

16.Кваліметрична модель як складова технології.

17.Самоменеджмент у діяльності управлінця.

18.Моніторинг діяльності керівника вищого закладу.

19.Теоретичні основи адаптивного управління.

20.Концепція спрямованої самоорганізації в управлінні, її характеристика.

21.Розвиток цільових функцій управління на різних рівнях організації вищої освіти.

22.Діагностика управлінської діяльності керівника (управління).

23.Управлінська компетентність керівника, її компоненти.

24.Перетворення технологій управління вищої школи.

25.Освітній моніторинг як механізм управління (державний, регіональний, локальний).

26.Контрольно-аналітична діяльність керівника.

27.Основні обов’язки адміністративно-управлінського персоналу.

28.Методи і засоби оптимізації соціально-психологічного мікроклімату в колективі.

29.Характеристика органів управління закладом.

30.Технології управління педагогічним процесом.

31.Особистісно-орієнтовані технології управління педагогічним

32.процесом.

33.Умови впровадження якісно нових технологій управління педагогічним процесом.

34.Органи управління навчальним закладом, їх функції.

35.Загальні основи управління навчальним закладом.

36.Конференція як основний колегіальний орган самоврядування.

37.Основні функції ради навчального закладу.

38.Основні вимоги до проведення наради при директорові.

39.Сутність управління навчальним закладом.

40.Структура органів управління в навчальному закладі.

41.Основні принципи діяльності органів управління в закладах освіти.

42.Робота громадських органів самоврядування в навчальному закладі.

43.Сутність основних вимог до планування.

44.Основні вимоги до структури перспективного плану.

45.Характеристика традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи.

46.Основні умови впровадження нових інформаційних технологій розвивального навчання.

47.Основні завдання внутрішкільного контролю.

48.Характеристика контролю за виконанням нормативних, директивних документів і навчальних програм.

49.Сутність контролю за якістю навчальних досягнень учнів (студентів).

50.Функції внутрішкільного контролю.

51.Види внутрішкільного контролю.

52.Методи внутрішкільного контролю.

53.Характеристика основних форм управління освітою у розвинених країнах Західної Європи.

54.Системно-структурний підхід в управлінні.

55.Фінансово-економічні методи управління закладом освіти.

56.Організаційно-педагогічні методи управління закладом освіти.

57.Соціально-психологічні методи управління закладом освіти.

58.Методика розвитку оперативних моделей управління.

59.Управління навчальними закладами на засадах демократичної педагогіки.

60.Управління навчальними закладами на засадах адміністративної педагогіки.

61.Характеристика новітніх досягнень в управлінні.

62.Проблема децентралізації управління освітою.

63.Основні режими роботи системи освіти: функціонування і розвиток.

64.Організаційні механізми управління навчальними закладами.

65.Основні тенденції оновлення управління освітою.

66.Значення практичного досвіду успішних управлінських нововведень.

67.Стратегії, що застосовують у сучасних нововведеннях.

68.Системні інновації в сучасній системі.

69.Універсальність функцій управління освітою в регіоні.

70.Основні функції управління освітою.

71.Охарактеризувати структурно-кількісну функцію органів управління.

72.Функції органів управління освітою в регіоні щодо виконання основних завдань.

73.Додаткові функціональні права органів управління освітою.

74.Взаємодія органів управління освітою з громадськими організаціями.

75.Організаційна робота з кадрами.

76.Забезпечення виконання вимог Закону «Про освіту» щодо обов’язковості загальної середньої освіти.

77.Створення умов для розвитку здібних і обдарованих учнів. Прогресивний досвід розвинених країн.

78.Інформаційно-аналітична і статистична робота органів управління освітою.

79.Охарактеризувати завдання, визначені Законом «Про освіту» для органів місцевої влади та керівників закладів освіти.

80.Суть і зміст державної атестації закладів освіти.

81.Основні законодавчі та нормативно-правові документи, що регулюють державну атестацію.

82.Основні розділи та вимоги «Типового положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації».

83.Основні вимоги до закладів освіти щодо проходження ліцензування.

84.Атестація закладу освіти: підготовка та проведення.

85.Атестація закладу освіти та питання інспектування органами управління освітою навчальних закладів.

86.Сучасна структура управління освітою.

87.Порівняльна характеристика структури і завдань органів управління освітою України та розвинених європейських країн.

88.Директор навчального закладу як суб’єкт гуманізації управління.

89.Оновлення змісту управлінських функцій керівника.

90.Оптимальні технології управління, їх характеристика.

91.Основні поняття та терміни щодо навчального предмета.

 Date: 2015-08-24; view: 71; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию