Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модуль 3,4

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Завдання для самостійної роботи по Модулю 3,4 оцінюються в 20 балів.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Система оцінювання знань по дисципліні "Цивільний процес" за 100-бальною шкалою для здачі заліку

Поточний контроль (max 100 балів)   Загальна кількість балів (пункт 5 + пункт 10)
Заліковий модуль 1 Сума балів за заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Сума балів за заліковий модуль 2
Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 1 Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 2
+ +

2. Система оцінювання знань по дисципліні "Цивільний процес" за 100-бальною шкалою для здачі іспиту

  Поточний контроль (max 50 балів)   Кількість балів за результатами підсумкового контролю Підсумковий контроль (max 50 балів) Кількість балів за результатами підсумкового контролю Загальна кількість балів (пункт 11 + пункт 14)
Заліковий модуль 1 зачліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Сума балів за заліковий Модуль 2 Індивідуальна творча задача Экзамен
Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 1 Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 2
+ +  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Поточний контроль оцінюється максимально в 100 балів. Складається із залікового модуля 1 і залікового модуля 2.

Заліковий модуль 1 оцінюється за наступними показниками:

· організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

· залікова модульна робота 1.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 1, складає 50 балів, з яких

· за організаційно-навчальну роботу в аудиторії – 15 балів максимально;

· за залікову модульну роботу 1 – 25 балів максимально.

Заліковий модуль 2 оцінюється за наступними показниками:

· організаційно-навчальна робота студента в аудиторії;

· самостійна робота;

· залікова модульна робота 2.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за заліковий модуль 2, складає 50 балів, з яких

· за організаційно-навчальну роботу – 20 балів максимально;

· за самостійну роботу – 10 балів максимально;

· за залікову модульну роботу 2 – 20 балів максимально.

Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії повинна оцінюватися з урахуванням наступних критеріїв:

- участь в семінарських заняттях (виступи (відповіді) максимально 1-4 бали, доповнення - 0,5 – 1 бали, доповіді - 1 бал, реферати – 1-2 бали);

- відвідування лекційних занять – при відсутності пропущених занять – максимально 2 бали за семестр (1 бал – модуль 1, 1 бал – модуль 2).

Студенти, які набрали за поточний і підсумковий модульний контроль (за два модулі) менше 50 балів, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. При цьому:

1) студенти, які одержали підсумково від 30 до 49 балів, мають право складати залік у формі контролю знань за модулями;

Повторне складання заліку з кожної дисципліни дозволяється двічі:перший раз викладачу, другий – комісії.

Оцінка складається як сумарна кількість балів, одержана за складання заліку у формі контролю знань за модулями та різні види діяльності студента з дисципліни.

Студент отримує залік, якщо він набрав не менше 50 балів.

Якщо студент не пересклав залік двічі, він має право повторно вивчити дисципліну на контрактній основі.

2) студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 29 балів мають право написати заяву на повторне вивчення дисципліни на контрактній основі.

Оцинювання знань студентів на екзамені:

Оцінка «відмінно» (45-50 балів) виставляється студенту, що показав всебічні та глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, рекомендованої програмою курсу, що проявив творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу, показав вміння застосовувати норми процесуального законодавства, робити правильні висновки, аргументувати свою точку зору.

 

Оцінка «добре» (44-36 балів) виставляється студенту, що показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, що засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, що виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

 

Оцінка «задовільно» (35-25 балів) виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, знайомому з основною літературою, рекомендованою програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді на іспиті, зокрема, неточність формулювань окремих понять, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білету. Ця оцінка виставляється і у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко і послідовно висловленої відповіді. 

Оцінка «незадовільно» (0-24) виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Екзаменаційний білет містить чотири завдання, які оцінюються по 10 баллів.

 


Оцінювання знань студентів за заліковими модулями та іспитом: оцінка виставляется за сумою балів, отриманих на залікових модулях та на екзамені.

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється студенту, який отримав на екзамені оцінку відмінно та виконав усі види робіт на належному рівні, отримав

 

Оцінка «добре» (70-79; 80-89 балів) виставляється студенту, що показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, що засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, що виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

 

Оцінка «задовільно» (50-59; 60-69 балів) виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, знайомому з основною літературою, рекомендованою програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді на іспиті, зокрема, неточність формулювань окремих понять, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білету. Ця оцінка виставляється і у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко і послідовно висловленої відповіді.

 

Оцінка «незадовільно» (0-29; 30-49 балів) виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, в невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

 

Якщо студент набирає 30-49 балів, то йому виставляється оцінка незадовільно з можливістю повторного складання, якщо студент набирає 0-29 балів, то йому виставляється оцінка незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.Date: 2015-07-27; view: 516; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.024 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию