Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бесіда на уроках природознавства в 1-2кл., її види, вимоги до запитань вчителя

Бесіда (як метод навчання) – це діалог між вчителем і учнями, який підпорядковується конкретній меті.

Провідна функція цього методу – спонукальна.

Значення бесіди:

− максимально активізує мислення учнів;

− спонукає учнів до висловлення власних міркувань, оціночних суджень;

− сприяє розвитку пізнавальних інтересів школярів;

− створює умови для оперативного керування процесом пізнання;

− слугує прекрасним засобом діагностики засвоєних знань, умінь;

− диференціація запитань створює ситуацію успіху, яка підтримує увагу та інтерес до навчання.

Види бесіди: евристична, репродуктивна

Підготовка вчителя до бесіди:

− чітко визначити тему бесіди, її мету;

− зміст на якому будується бесіда, поділити на смислові частини;

− до кожної смислової частини поставити запитання;

− продумати методику організацію проведення бесіди.

Види запитань в бесіді:

− репродуктивно – мнемічні – активізують пам’ять і спонукають до відтворення раніше здобутих знань;

− репродуктивно – пізнавальні – стимулюють пізнавальну діяльність, результатом якої є здобуття готових знань з різних джерел;

− репродуктивно – пізнавальні залучають учнів до здійснення операцій логічного мислення з уже відомими знаннями або розв’язання проблеми.

Вимоги до запитань вчителя:

1. Запитання повинні мати логічний зв’язок між собою, розкривати в сукупності сутність досліджуваного предмета, сприяти засвоєнню знань в системі.

2. За змістом і формою повинні відповідати рівню розвитку учнів.

3. Запитання повинні бути конкретні за змістом.

4. Слід уникати альтернативних запитань.

5. Запитання не повинні бути подвійними або потрійними.

6. Не можна у запитання включати невідомі або мало відомі терміни, повторювати запитання кілька разів у різних формулюваннях.

7. Бажано, щоб усі запитання були індивідуалізовані (на кожне з них відповідає той учень, рівень підготовки і розвитку якого дозволяє успішно це робити)Успіх бесіди залежить від контакту вчителя з класом:

− потрібно стежити, щоб усі діти брали активну участь в бесіді, уважно вислуховували запитання, обмірковували, аналізували відповіді своїх товаришів, прагнули висловити власну думку;

− правильні відповіді схвалюються, помилкові чи неповні відповіді коментуються, уточнюються;

− учневі, який відповів неправильно, пропонується самому знайти неточність, помилку і, лише тоді, коли він не зуміє цього зробити, кличуть на допомогу товаришів.

Сучасна наука дійшла до висновку, що бесіда найбільш ефективна для:

− підготовки учнів до роботи на уроці;

− ознайомлення їх з новим матеріалом;

− систематизація та закріплення знань;

− поточного контролю і діагностики засвоєння знань.

.ЇЇ види,характеристика

За призначенням у навчальному процесі розрізняють бесіду :

Ø вступну

Ø бесіду-повідомлення

Ø повторення

Ø контрольну

Вступну бесіду проводять з учнями як підготовку до лабораторних занять, екскурсій, до вивчення нового матеріалу. Мета вступної бесіди - відновити в пам'яті ті знання, які були отриманні ними раніше в ході навчання чи набуті самостійно, і на їх основі підготувати дітей до активного сприйняття нового матеріалу. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.

Бесіда-повідомлення базується переважно на спостереженнях, організованих учителем на уроці за допомогою наочних посібників, записів на дошці, таблиць, малюнків, а також на матеріалі текстів літературних творів, документів.

Бесіду-повторення використовують для закріплення навчального матеріалу. Ця бесіда дозволяє вчителю в роботі з учнями виділити найбільш суттєві моменти у питанні, що вивчається, встановити більш широкі і глибші зв'язки між вивченими явищами природи. Головна мета - узагальнити і систематизувати знання, підвести учнів до відповідних висновків .

Контрольну бесіду використовують для перевірки засвоєних знань. Завдяки такій бесіді можна перевірити на якому рівні засвоєно навчальний матеріал і вчитель може зробити висновок, який матеріал необхідно опрацювати ще раз.

За характером діяльності учнів у процесі бесіди виділяють такі її основні види:

Ø репродуктивна

Ø систематизуюча

Ø евристична

Ø катехізисна

Репродуктивна бесіда спрямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу. Її проводять з вивченого навчального матеріалу. Відповідаючи на запитання вчителя, учні повторюють пройдений матеріал, закріплюють його, водночас демонструючи рівень засвоєння. Така бесіда може бути супутньою, поточною, підсумковою, систематизуючою. Репродуктивна бесіда використовується на усіх етапах уроку. З її допомогою розв'язуються різні дидактичні задачі.

Мета систематизуючої бесіди - узагальнення і систематизація знань. Проводять на завершальних етапах вивчення теми чи розділу, на уроках узагальнення і систематизації знань. Логіка їх побудови заснована на ретроспективному аналізі (ретроспекція - установлення зв'язків між новими результатами та раніше зробленими висновками).Евристична бесіда - це спосіб організації творчої діяльності школярів через розв'язання проблеми у співпраці з вчителем. Суть евристичної (сократівської) бесіди полягає в тому, що вчитель уміло сформульованими запитаннями скеровує учнів на формування нових понять, висновків, правил, використовуючи набуті знання, спостереження. До неї вдаються лише за умови належної підготовки вчителя, досконалого володіння ним методикою навчання і відповідного рівня мислення учнів. Цей метод цінний у тому разі, якщо вчитель за допомогою правильно дібраних запитань і правильного ведення всієї бесіди вміє залучити всіх учнів класу до активної роботи.

Катехізисна бесіда спрямована на відтворення відповідей, які потребують тренування пам'яті. Їх використовували ще в середньовічних школах. Цей метод вимагав від учнів заучувати без розуміння і осмислення запитань і відповідей, у сучасних школах він використовується таким чином, що учнів підводять до самостійної розумової діяльності, до самостійного осмислення. Така бесіда дає змогу проконтролювати розуміння учнями вже вивченого матеріалу, сприяє розвиткові мислення і тренує пам'ять.
Date: 2015-07-27; view: 1130; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию