Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансові потоки

В умовах як що формується, так і ста-бильно ринкової економіки, що розвивається, одним з дей-ственных чинників підвищення ефективності руху матеріальних потоків є поліпшення їх фінансового обслуговування. У логістиці основною метою фінансового обслуговування товарних потоків є забезпечення їх дви-жения фінансовими ресурсами в необхідних об'ємах, в потрібні терміни, з використанням найбільш ефективних ис-точников фінансування.

Фінансовий потік - спрямований рух фінансових ресурсів*, що звертаються в логістичній системі, а також між нею і зовнішнім довкіллям, необхідне для забезпечення ефективного руху матеріального потоку. З цього визначення виходить, що:

- - специфіка фінансового потоку полягає саме в потреб-ности обслуговування переміщення в часі і в пространст-ве потоку товарно-матеріальних або товарно-нематериаль-ных цінностей;

- - логістичний фінансовий потік - це не просто рух фінансових ресурсів, а їх спрямований рух;

- - в логістиці спрямованість руху фінансових ресурсів обумовлюється необхідністю забезпечення переміщення матеріального потоку;

- - рух фінансових ресурсів здійснюється або в логи-стической системі, або між нею і зовнішнім середовищем.

Логістичні фінансові потоки можуть бути классифи-цированы таким чином:

1) по відношенню до логістичної системи виділяють финан-совые потоки:

- - зовнішній, який протікає в зовнішньому для підприємства середовищі;

- - внутрішній, який існує усередині логістичної систе-мы і видозмінюється за рахунок виконання з відповідним матеріальним потоком логістичних операцій; - вхідний, який поступає в логістичну систему із зовнішнього середовища;

- - вихідний, який поступає з логістичної системи в зовнішнє середовище;

2) за призначенням виділяють фінансові потоки:

- - обумовлені процесом закупівлі сировини, напівфабрикатів, готових виробів;

- - інвестиційні;

- - по відтворенню робочої сили;

- - пов'язані з формуванням матеріальних витрат в процесі виробничої діяльності підприємств;

- - що виникають в процесі продажу товарів;3) за способом перенесення авансованої вартості* на про-дукцию (вантажі) виділяють:

- - потоки фінансових ресурсів, супутні руху ос-новных фондів підприємства (до них відносяться инвестицион-ные фінансові потоки і частково фінансові потоки, свя-занные з формуванням матеріальних витрат);

- - потоки фінансових ресурсів, обумовлені рухом засобів обо-ротных підприємства (до них відносяться усі інші групи фінансових потоків, виділені при їх классифика-ции за призначенням);

4) залежно від вживаних форм розрахунку виділяють фінансові потоки:

- - грошові, характеризуючі рух готівкових фінансових коштів, які діляться на потоки готівки фінансових ре-сурсов по рублевих рахунках і за їх розрахунками валютою;

- - інформаційно-фінансові, обумовлені рухом безготівкових фінансових коштів, які діляться на потоки безготівкових фінансових ресурсів за розрахунками платіжними дорученнями, платіжними вимогами, інкасовими по-ручениями, документарними акредитивами і розрахунковими вимогами;

- - обліково-фінансові, виникаючі в ході виробництва това-ров або надання послуг на стадії збільшення авансованої вартості;

5) по видах господарських зв'язків виділяють фінансові по-токи:

- - горизонтальні, відбиваючі рух фінансових коштів між рівноправними суб'єктами підприємницької дея-тельности;

- - вертикальні, відбиваючі рух фінансових коштів між дочірніми* і материнськими* комерційними органи-зациями.

Класифікація фінансових потоків може бути осущест-влена також за такими ознаками, як стадії кругообігу ка-питала, джерела отримання грошових коштів, терміни їх проходження і так далі. Необхідність класифікації фінансових потоків обумовлюється потребою визначення наи-более ефективних способів управління, тому для реше-ния кожної конкретної логістичної проблеми целесооб-разно встановлювати свій, особливий склад класифікаційних ознак.

 


Date: 2015-07-27; view: 168; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию