Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інформаційні потоки

Дієвим інструментом логістики, объе-диняющим внутрішні структури підприємства в систему з еди-ными цілями і завданнями, які полягають в мінімізації из-держек усього виробництва, а не його окремо взятого елементу, являється інформаційне забезпечення* процесів, починаючи із закупівлі сировини і кінчаючи збутом продукції. При взаимодейст-вии із зовнішнім середовищем визначальну роль також грає инфор-мационное забезпечення по ситуативних і перспективним про-блемам. Таким чином, потоки релевантної інформації яв-ляются тими єднальними компонентами, які об'єднують в єдине ціле увесь логістичний процес.

Інформаційний потік - сукупність повідомлень, гене-рируемых початковим матеріальним потоком в логістичній системі, між логістичними системами і зовнішнім середовищем, призначених для реалізації функцій, що управляють.

Зростання ролі інформаційних потоків в современ-ной логістиці обумовлене наступними основними причи-нами:

- - по-перше, для споживача інформація про статус замовлення, наявність товару, терміни постачання, відвантажувальних документах і тому подібне є необхідним елементом логістичного сер-виса;

- - по-друге, для управління запасами наявність повної і дос-товерной інформації дозволяє скоротити потребу в за-пасах і трудових ресурсах за рахунок зменшення неопределенно-сти рівня попиту;

- - по-третє, інформація збільшує гнучкість логистиче-ской системи з точки зору того, як, де і коли можна ис-пользовать ресурси для досягнення конкурентних преиму-ществ.

У логістиці інформаційні потоки підрозділяються за наступними основними ознаками:

- - залежно від виду зв'язуваних потоком систем - гори-зонтальные і вертикальні;

- - залежно від місця проходження - зовнішні і внутрішні;

- - залежно від напрямів по відношенню до логістичної системи - вхідні і вихідні;

- - залежно від типу носіїв інформації - потоки на бу-мажных носіях (документи) і при використанні компью-терных технологій обробки інформації - потоки на маг-нитных носіях, у вигляді електронних програм і тому подібне;- - залежно від часу виникнення інформації - регу-лярные (стаціонарні) потоки, відповідні регламен-тированной за часом передачі даних; періодичні, такі, що со-ответствующие жорстко обмеженій за часом передачі даних; оперативні, забезпечуючі зв'язок абонентів в ин-терактивном і діалоговому режимах on - line і off - line;

- - залежно від призначення - директивні (керівники), нормативно-довідкові і допоміжні потоки.

Шлях, по якому рухається інформаційний потік, в об-щем випадку може не співпадати з маршрутом руху мате-риального потоку. Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або після нього, може бути спрямований як в один бік з матеріальним, так і в протилежну:

- - випереджаючий інформаційний потік в зустрічному направ-лении містить, як правило, відомості про замовлення;

- - випереджаючий інформаційний потік в прямому направле-нии - це попереднє повідомлення про майбутнє прибы-тии;

- - одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямі про кількісних і якісних пара-метрах матеріального потоку;

- - услід за матеріальним потоком в зустрічному напрямі може проходити інформація про результати приймання вантажу по кількості або за якістю, рекламації, підтвердження.

Інформаційний потік характеризується: джерелом виникнення, напрямом, періодичністю, мірою постійності, структурою, об'ємом і щільністю, видом носи-теля інформації, інформаційною місткістю окремих со-общений, мірою використання.

Управляти інформаційним потоком можна, змінюючи на-правление потоку; обмежуючи швидкість передачі до соответ-ствующей швидкості прийому; обмежуючи об'єм потоку до про-пускной здатності окремого вузла або ділянки шляху.

Інформаційний потік вимірюється кількістю обраба-тываемой або передаваній інформації за одиницю часу. Як машинні одиниці використовуються: біт (двійкова одиниця), байт (частина машинного слова, що складається з 8 біт), кілобайт (кб), мегабайт (Мб), гігабайт (Гб). У практиці хозяй-ственной діяльності інформація може вимірюватися числом оброблюваних (передаваних) документів або сумарним числом документострок в оброблюваних (передаваних) до-кументах.

 


Date: 2015-07-27; view: 160; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию