Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ситуація № 1

«Славутський картонно-руберойдовий комбінат»

 

Славутський картонно-руберойдовий завод є одним з найбіль­ших у пострадянських країнах виробників м'яких покрівельних матеріалів, лінолеу­му та картону. В останні роки ситуація на підприємстві невпинно погіршується. У 2004 р. обсяг виробництва продукції становив 75-78% у порівнянні з 2003 р.; у 2005 р. спостерігаємо ще біль­ший спад: виробництво руберойду становило лише 44,5% рівня попереднього року; лінолеуму - 43,9%; картону - 40,6%. Ос­новною причиною зниження виробництва (табл.. 11.1) підприємство вважає низьку платоспроможність комбінату та споживачів його проду­кції протягом останніх років.

Таблиця 11.1 - Випуск основних видів продукції ВАТ «Славутський картонно-руберойдовий комбінат»

 

Найменування продукції Од. виміру Фактичний обсяг випуску
2002 р. 2003 р. Темп зміни, % 2004 р. Темп зміни, % 2005 р. Темп зміни, %
М'яка покрівля тис. м2 44 461 52 222 39 304 17 506
Лінолеум тис. м2
Картон, усього т   21 621   16 295
у т. ч палі­турний т   -

 

Фактичний рівень використання виробничих потужностей у 2005 р. становив:

• з випуску руберойду— 13,1 %;

• з випуску лінолеуму — 24,9 %;

• з випуску картону покрівельного — 11,8 %;

• з випуску картону палітурного — 1,2 %

Попит на продукцію Славутського картонно-руберойдового комбінату, яка ще не досягла необхідних стандартів якості, існує тільки на вітчизняному ринку та на ринках країн СНД.

Загострення зовнішньоекономічних стосунків з Росією мало дуже негативний вплив на конкурентоспроможність української продукції. Це суттєво ускладнило для підприємства бар’єри входу-виходу на російський ринок, а також конкурентну боротьбу з російськими підприємствами.

Недостатня увага керівництва комбінату останніх 8—10 років до впровадження нових технологій і модернізації обладнання призвела до того, що продукція підприємства не витримує конку­ренції з іншими виробниками, про що свідчать результати діяль­ності підприємства в 2005 р.Найбільші труднощі, на думку керівництва, пов'язані з поста­чанням на підприємство основної сировини, а саме бітуму. Ці проблеми викликані відсутністю технології глибинної переробки нафти на вітчизняних нафтопереробних заводах, що унеможлив­лює виробництво в Україні необхідної для СКРК фракції бітуму. Саме через це бітум доводиться купувати в білоруських чи росій­ських постачальників. У 2005 р. через несвоєчасну сплату валюти припинилось відвантаження нафтобітуму з Білорусі та підоснови з Прибалтики, що призвело до простою виробництва. Зросли ціни на сировину, а в кінцевому результаті - на продукцію підприєм­ства. Оскільки ринок насичений імпортним лінолеумом і рубе­ройдом, а питання захисту вітчизняного виробника в Україні невирішене, так само як і питання забезпечення виробництва вітчизняною сировиною, зокрема нафтобітумом, Славутський картонно-руберойдовий комбінат зіткнувся із труднощами струк­турного характеру. Внаслідок використання імпортної сировини (бітуму) підприємство відчуло падіння попиту на свою продук­цію на вітчизняних ринках та ринках СНД. Обсяг оборотних кош­тів підприємства значно зменшився.

Через брак коштів неможливо було внести інвестиції в модер­нізацію виробничих ліній. У 2004 та 2005 рр. через нестачу кош­тів, необхідних для проведення розрахунку за імпортовану сиро­вину, рівень виробництва знизився, послідовні поставки були перервані, особливо щодо бітуму, який купується в Білорусі.

На сьогодні СКРК не займається розробкою принципово нових видів продукції через обмеженість ресурсів. За оцінками керівниц­тва, розмір інвестицій в переоснащення додаткової лінії з вироб­ництва такої покрівлі становить приблизно 5 мли доларів США.

Теперішня організаційна структура СКРК містить низку рис, що характерні для підприємства командно-адміністративної економі­ки. Роль технічного директора лишається дуже великою, і більше 50 % працівників повинні звітувати безпосередньо йому. Така структура відображає стиль та підхід управління, який ґрунтується на концеп­ції, мета якої полягає у збільшенні виробництва, на від­міну від кон­цепції, націленої на збільшення частки на ринку і об­сягів реалізації. 33 % працівників зайняті безпосередньо у вироб­ництві, а 50 % за­ймаються ремонтом та обслуговуванням. Усього 4 % працюючих задіяні у непрофільних видах діяльності.

Вік найбільш застарілого обладнання на СКРК для виробниц­тва покрівельних матеріалів та картону перевищує 25 років. Об­ладнання для виробництва лінолеуму було встановлено 8 років тому, а найновіше обладнання для виробництва палітурного кар­тону було встановлене 2 роки тому.

Підприємство не дійшло висновку, що виробництво трьох ви­дів продукції є найбільш оптимальною структурою його ділової активності. Хоча існує взаємодія у виробництві картону та покрі­вельного матеріалу, в умовах якого картон використовується як сировина для покрівельного матеріалу, підприємство не визначи­ло, чи витрати на його виробництво перевищують ціну, за яку можна було купувати картон у іншого постачальника. Лінолеум є цілком окремою виробничою лінією. Більшість обладнання на заводі 30-річної давності і його амортизація становить 54 %. Ре­монтний цех виконує усі необхідні ремонтні роботи і займається виробництвом значної частки запчастин.На сьогоднішній день підприємство здійснює такі додаткові види діяльності: утримання сільськогосподарської ферми (сви­ноферма), тепличного господарства, швейного виробництва, м'ясопереробного виробництва (виробництво ковбас і м'ясокоптильний цех).

 

Питання ля обговорення ситуації № 1

1. Які причини призвели до зменшення обсягів виробництва
на Славутському картонно-руберойдовому комбінаті?

2. Запропонуйте можливі підходи до реструктуризації підприємства.

3. Які необхідно провести дослідження і розрахунки для розроблення програми реструктуризації?

 


Date: 2015-07-17; view: 126; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию