Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми рефератів. 1. Сучасний зарубіжний досвід оцінки вартості бізнесу на основі методів доходного підходу

1. Сучасний зарубіжний досвід оцінки вартості бізнесу на основі методів доходного підходу.

2. Механізм формування вартості сукупного потенціалу на основі доходного підходу до його оцінки.

3. Проблеми й особливості використання методу дисконтованих грошових потоків для оцінки вартості вітчизняних підприємств.

4. Проблеми й особливості використання методів порівняльного підходу до оцінки вартості вітчизняних підприємств.

5. Особливості та сфера застосування майнового підходу до оцінки вартості вітчизняних підприємств.

 

 

Питання для обговорення:

1. В чому полягають особливості застосування традиційних підходів до оцінки вартості бізнесу?

2. За яких умов доцільно використання методів дисконтування грошових потоків для оцінки вартості підприємства?

3. Охарактеризуйте основні етапи застосування методів, основаних на дисконтуванні грошових потоків підприємства.

4. Які види грошових потоків використовуються в процесі оцінки вартості підприємства7 Чим вони відрізняються?

5. Яке базове положення методів, що ґрунтуються на аналізі надприбутку підприємства для визначення його вартості?

6. Що таке економічна додана вартість? Який її економічний зміст?

7. Назвіть критерії відбору підприємств-аналогів для застосування методів порівняльного підходу щодо оцінки вартості підприємства.

8. Що таке цінові мультиплікатори? Які їх види використовуються в процесі оцінки?

9. Яка базова формула є основою методів майнового підходу до оцінки вартості підприємства (бізнесу)?

10. Що таке ліквідаційна вартість? Назвіть основні її види.

Тестові завдання для самоперевірки знань:

 

1. Доходний підхід до оцінки підприємства представлений методами:

а) дисконтованих грошових потоків і альтернативної вартості;

б) поточної вартості майна і капіталізації прибутку;

в) галузевих співвідношень і прогнозування продажів;

г) дисконтованих грошових потоків і капіталізації прибутку.

 

2. Метод дисконтованих грошових потоків доцільно використовувати, якщо:а) очікується, що майбутні рівні грошових потоків будуть істотно відрізнятися від поточних;

б) можна з достатньо високою вірогідністю оцінити майбутні грошові потоки підприємства;

в) підприємство ще не має історії господарської діяльності, тобто воно нове;

г) прогнозовані грошові потоки є від’ємними для більшості прогнозних років.

 

3. Грошовий потік для власного капіталу включає:

а) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій;

б) чистий прибуток, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій, приріст заборгованості;

в) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, проценти за кредит;

г) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власного капіталу.

 

4. Основним методом оцінки підприємства зі стабільними потоками доходів в незмінних протягом певного часу умовах зовнішнього середовища є:

а) метод капіталізації прибутку;

б) метод дисконтованих грошових потоків;

в) метод компанії-аналогу;

г) метод угод.

 

5. Вартість продажу об’єкта в постпрогнозному періоді – це:

а) вартість аналога;

б) дисконтована вартість;

в) продовжена вартість;

г) майбутня вартість інвестицій.

 

6. Оцінка вартості власного капіталу за методом вартості чистих активів передбачає:

а) оцінку необоротних активів по залишковій вартості;

б) оцінку балансової вартості активів підприємства за винятком незадіяних в господарській діяльності;

в) оцінку всіх активів підприємства за винятком усіх його зобов'язань;

г) жодної правильної відповіді.

7. В яку зі статей звичайно не вносяться виправлення при корегуванні балансу з метою визначення чистих активів:

а) основні засоби;

б) дебіторська заборгованість;

в) запаси;

г) грошові кошти.

 

8. Основним методом оцінки підприємства з метою страхування майна є метод:

а) дисконтованих грошових потоків;

б) чистих активів;

в) галузевих коефіцієнтів;

г) капітальних активів.

 

9. В основі методу лежать ціни, сформовані відкритим фондовим ринком – базове положення:

а) методу компанії-аналога;

б) методу ліквідаційної вартості;

в) методу галузевих коефіцієнтів;

г) методу капіталізації прибутку.

 

10. До моментних відноситься мультиплікатор:

а) ціна/прибуток;

б) ціна/чисті активи;

в) ціна/грошовий потік;

г) ціна/виручка від реалізації.

11. Мультиплікатор ціна/прибуток відрізняється від мультиплікатора ціна/грошовий потік за інших рівних умов на величину:

а) собівартості продукції;

б) адміністративних витрат;

в) нарахованої амортизації;

г) операційних витрат.

 

12. Якщо в структурі активів підприємства переважає нерухомість, то перевага надається мультиплікатору:

а) ціна/виручка;;

б) ціна/дівіденди;

в) ціна/прибуток;

г) ціна/грошовий потік.

 

13. Ступінь надійності результатів оцінки за методом угод вище, якщо використовувати величину прибутку до оподаткування при оцінці:а) великих підприємств;

б) спільних підприємств;

в) корпорацій і концернів;

г) дрібних підприємств.

 

14. Вартість чистих активів відрізняється від величини власного капіталу підприємства на величину:

а) спеціальних фондів;

б) нерозподіленого прибутку;

в) статутного капіталу;

г) резервного капіталу.

 

15. Який підхід до оцінки вартості бізнесу вимагає окремої оцінки вартості земельної ділянки:

а) порівняльний;

б) майновий;

в) доходний;

г) всі перераховані.

 

16. Чистий прибуток підприємства-об’єкта оцінки за останній звітний період – 950 тис. грн. Ціна продажу аналогічного об’єкта – 8000 тис. грн., а його чистий прибуток за аналогічний період – 800 тис. грн. Вартість об’єкта оцінки становить:

а) 8000 тис. грн;

б) 8500 тис. грн.;

в) 9000 тис. грн.;

г) 9500 тис. грн.

 

17. Яка складова господарської діяльності не використовується для визначення вартості бізнесу відповідно до майнового підходу:

а) персонал;

б) машини та обладнання;

в) нерухомість;

г) запаси готової продукції.

 

18. Основним методом оцінки підприємства з метою внутрішнього управління є метод:

а) дисконтованих грошових потоків;

б) компанії-аналога;

в) галузевих коефіцієнтів;

г) капітальних активів.

19. В основі методу лежать стабільні галузеві співвідношення між ціною та певними фінансовими показниками – базове положення:

а) методу компанії-аналога;

б) методу ліквідаційної вартості;

в) методу галузевих коефіцієнтів;

г) методу капіталізації прибутку.

20. Оцінка вартості бізнесу за методом галузевих співвідношень здійснюється на основі:

а) цінових показників та інших фінансових співвідношень, характерних для даної сфери діяльності;

б) множення інвестованого капіталу на галузеву ставку економічної рентабельності;

в) суми коштів, яка може бути реально отримана при його ліквідації;

г) урегулювання балансу підприємства та оцінки можливостей отримання доходів від його використання.

 


Date: 2015-07-17; view: 235; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию