Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


А) розвиток продуктивних сил;

б) економічна відособленість виробників;

в) технологічна відособленість виробників;

г) суспільний поділ праці.

 

Тест 2.

Які форми (форма) поділу праці безпосередньо причетні (причетна) до виникнення товарного виробництва?

А) загальна;

б) загальна і часткова;

в) одинична;

г) загальна і одинична;

д) часткова і одинична;

є) загальна, часткова і одинична.

 

Тест 3.

У чому знаходить свій вияв економічна відособленість виробників?

а) у технологічній відокремленості одного виду виробництва від іншого;

б) у концентрації виробництва на певній території;

в) у самостійному веденні господарства, забезпеченні умов самоокупності і майнової відповідальності у формуванні і використанні ресурсів, привласненні створеного продукту;

г) у створенні самостійного апарату управління виробництвом.

 

Тест 4.

Яка ознака є головною рисою, що відрізняє товарне виробництво від натурального господарства?

а) відмінність виробленого продукту (спеціалізація);

б) наявність економічних зв’язків між виробниками;

в) наявність суспільного поділу праці;

г) виробництво продуктів для продажу на основі спеціалізації виробників і їх економічної відособленості;

д) вільний вибір виробником напряму діяльності.

 

Тест 5.

Назвіть із нижче перерахованих ті споживчі блага, які не являються товарами:

а) жіночий одяг, виготовлений господинею для себе;

б) наркотична сировина, затримана на кордоні країни;

в) земля в сільськогосподарському виробництві України;

г) енциклопедичний словник, виданий тиражем 100 тисяч екземплярів;

д) бракована підприємством продукція;

є) хліб, вироблений середньовічним селянином і переданий як оброк феодалу.

Тест 6.

Яке з визначень характеризує працю товаровиробника як абстрактну?

а) це продуктивна праця, що створює споживчі блага;

б) це праця людини як затрати робочої сили (витрати розумової, нервової, фізичної енергії), що створює вартість товару;

в) це розумова праця людини, що приймає участь у виробництві продукту;г) це ручна або технічно оснащена праця.

 

Тест 7.

Чим визначається величина вартості товару?

а) вартістю засобів виробництва, які використовуються в процесі виготовлення товару;

б) затратами живої праці на одиницю продукції;

в) затратами сировини і робочої сили на одиницю виготовленого продукту;

г) суспільно необхідними затратами праці на виробництво одиниці продукту.

 

Тест 8.

Що робить товари сумірними:

а) їх користь;

б) втілена в них абстрактна праця;

в) гроші;

г) затрачена на їх виробництво конкретна праця;

д) їх природна субстанція.

 

Вправа 1.Індивідуальні затрати робочого часу на виробництво одиниці товару однакової споживної вартості в першій групі підприємств галузі дорівнюють 4 години, в другій групі – 6, в третій групі – 8, в четвертій групі – 10 годинам.

Перша група підприємств виробляє 20 тис. одиниць товарів, друга група – 150 тис., третя група – 80 тис., четверта група – 30 тис. одиниць. Визначте суспільно необхідний робочий час виробництва одиниці товарів в даній галузі.

Вправа 2.Визначте, як впливають зміни у продуктивності та інтенсивності праці на величину вартості товару.

 

Зміни у продуктивності та інтенсивності праці   Вартість одиниці товару
  Зростає   Знижується   Залишається без змін
1. Продуктивність праці: а) зростає б) знижується     _______________     ________________     ________________
2. Інтенсивність праці а) зростає б) знижується     _______________     ________________     ________________

 

Завдання 1. Заповніть таблицю, визначивши віднмінності та спільні риси простого і капіталістичного товарного виробництва.

 

Типи товарного виробництва   Характерні риси типів товарного виробництва   Просте товарне виробництво   Капіталістичне товарне виробництво
Відмінності типів товарного виробництва 1.____________________ 2.____________________ …___________________   1.____________________ 2.____________________ …___________________
Спільні риси типів товарного виробництва 1.____________________________ 2.____________________________ …____________________________  

 

2.3. Реферат (фіксований виступ).

1. Становлення та розвиток трудової теорії вартості.

2. Протиріччя закону вартості та його роль у виникненні та розвитку капіталізму.

 

2.4. Питання для самоконтролю.

1. Що являє собою товарне виробництво? Чим воно відрізняється від натуральної форми виробництва?

2. Визначте і поясніть умови (причини) виникнення та розвитку товарного виробництва.

3. З’ясуйте сутність суспільного поділу праці. Назвіть три великі історичні етапи суспільного поділу праці.4. Розкрийте зміст поняття “економічна відособленість виробників”.

5. В чому сутність капіталістичного товарного виробництва та яка його основна відмынність від простого товарного виробництва?

6. Що таке товар? Чим відрізняється товар від продукту?

7. Розкрийте властивості товару. Що зумовлює його двоїсту природу?

8. У чому полягає двоїстий характер праці, втіленої в товарі?

9. Які затрати праці визначають величину вартості товару?

10.З’ясуйте сутність простої та складної праці. Як впливає складність праці на величину вартості товару?

11. Як впливають на величину вартості одиниці товару зміни у продуктивності та інтенсивності праці?

12. Яким чином проявляється вартість товару?

13. Розкрийте протиріччя товару.

14. З’ясуйте зміст трудової теорії вартості. Хто із вчених розвивав цю теорію?

15. Назвіть основні аргументи інших теорій вартості (цінності) та визначте їх принципові відмінності від трудової теорії вартості.

16. Розкрийте сутність закону вартості, визначте його основні функції.

17. Визначте роль закону вартості у виникненні та розвитку капіталізму.

 

3. Економічний словник

Товарне виробництво, товар, вартість, мінова вартість, споживна вартість, закон вартості, просте товарне виробництво, капіталістичне товарне виробництво, величина вартості товару.

 

4. Питання для самостійної роботи студентів

1. Сутність натуральної форми організації виробництва.

2. Становлення і розвиток трудової теорії вартості.

3. Механізм дії закону вартості.

 

5. Література

1. Маркс К. Капітал, т.1, розд. 1. - // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори, т. 23.

2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С.. Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Підручник. – К.: “Вища школа”, 1995. Тема 7.

3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. 2-ге вид. Перер. і доп. – К.: Вища школа, “Знання”, 1997, Розд. 10.

4. Основи економічної теорії. Підручник. За ред Мочерного С.В. Тернопіль, 1993. Тема 3.

5. Політична економія: Навч. Посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Бєляєв та ін..; За ред. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – Тема 5.

6. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. – К.: “Альтернативи”, 2003, Тема 4.

7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2003. – Розділ І, Глава 5.

8. Гош О.П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного суспільства. Підручник для вищих навчальних закладів. Київ, “Преса України”, 1999, тема 2 (1-3).

9. Гриценко А. Маржиналізм і трудова теорія вартості: чи можливий синтез? // “Економіка України”, 1996, №1.

10. Гриценко А. Еволюція вартості.// “Економіка України”, 2001, №4.

11. Батура О., Головата І. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі Х1Х-ХХ ст. // “Економіка України”, 2002, №7.

12 .Основи економічної теорії Тести. Задачі, Кросворди /За ред. С.В.Мочерного, О.А.Устенка.- К.: ВЦ “Академія”, 1998, теми 6,7.

 

 

Тема 7. Гроші у функціонуванні ринку.

1. Питання лекції ( 2 год.)

1. Сутність і функції грошей.

2. Види грошей. Визначення кількості грошей, необхідної для обігу. Інфляція.

3. Гроші в сучасній Україні. Грошова реформа 1996 року.

2. Питання семінару ( - год.)

1. Виникнення грошей, їх сутність та функції. Поняття ціни.

2. Види грошей. Визначення кількості грошей, необхідної для обігу. Поняття інфляції.

3. Конвертованість грошей.

4. Гроші в сучасній Україні. Грошова реформа 1996 року.

 

2.1. Пошукові питання

1. Яка принципова відмінність між теорією походження грошей, обгрунтованою К.Марксом, і іншими теоріями (металістичною, кількісною, номіналістичною)?

2.В марксистській теорії грошей називається п’ять їх функцій. В Економіксі авторів Макконнелла К.Р. та Брю С.Л. (М.: “Республика”, 1992, гл. 15, с. 264-655) називається три функції. При цьому в марксистській теорії першою функцією називається “міра вартості”, а в Економіксі – “засіб обігу”. Чи є принципова відмінність в названих підходах?

3. Проведіть лінію взаємозв’язку між сутностями понять “вартість”, “гроші”, “ціна”.

4.Якими факторами зумовлене сучасне розмаїття видів грошей?

5. В зв’язку з порушенням якого закону грошового обігу виникає інфляція? Які Ви ще знаєте закони грошового обігу?

6. Які переваги для економіки приносить конвертованість національної одиниці? Назвіть ризики даного явища.

7. В якій мірі розв’язана проблема конвертованості стосовно української гривні?

8. Початковий термін впровадження власної національної валюти в Україні – перше півріччя 1992 року (див.: Постанова Президії Верховної Ради України від 14 листопада 1991 р.). Грошова реформа, яка впровадила цю валюту, відбулася у вересні 1996 року. Які причини, на Вашу думку, так відтягнули розв’язання проблеми впровадження української гривні?

 

2.2. Тести, вправи, завдання

Тест 1.

Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії?

а) це дорогі металеві монети;

б) все, що виконує функції грошей;

в) це грошові білети і розмінна монета;

г) це особливий товар, який виконує роль загального еквіваленту;

д) рідкісні речовини природи, які служать засобом обміну.

 

Тест 2.

Що визначає цінність грошей?

а) їх відносна рідкісність;

б) витрати виробництва та виготовлення грошей;

в) суспільне призначення грошей виконувати роль загального еквіваленту;

г) прийнятність;

д) те, що гроші виготовлені із специфічного матеріалу.

 

Тест 3.

Більшість грошей, що знаходиться в обігу – це:

а) монети;

б) паперові гроші;

в) паперові гроші та монета;

г) безготівкові гроші.

 

Тест 4.

Як змінюється купівельна спроможність і маса грошей в період інфляції?

а) купівельна спроможність грошей знижується, а маса грошей залишається незмінною;

б) купівельна спроможність грошей знижується, а маса грошей зростає;

в) купівельна спроможність грошей і їх маса знижується.

 

Тест 5.

Які функції виконує європейська валютна одиниця Євро?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб нагромадження;

г) засіб платежу;

д) міжнародні гроші.

Вправа 1.Визначте, яку функцію виконують гроші у кожному із названих випадків (заповніть колонку таблиці):

Економічна ситуація Яку функцію виконують гроші
1. Сім’я щомісяця відкладає на рахунку у банку певну суму грошей  
2. Підприємець розрахувався з працівниками  
3. Після лікування хворий розрахувався за послуги лікаря-дантиста  
4. Підприємець, розробляючи бізнес-план, проектує майбутню ціну товару  
5. Роздрібний торговець отримує гроші за проданий товар  
6. Враховуючи реакцію ринку на свій товар, продавець міняє цінники  
7. Орендар вносить орендну плату  

Вправа 2.Кількість грошей у обігу зросла у 1,5 раза, а сума цін товарів збільшилася у 1,3 раза. Дайте відповідь, що могло зумовлювати таке (випереджаюче) збільшення кількості грошей у обігу, якщо сума товарів, проданих в кредит, сума платежів, а також взаєморозрахунків залишилися без змін.

 

Вправа 3.Правильно/неправильно:

а) цінність грошей знаходиться в зворотній залежності від рівня цін;

б) якщо рівень цін на товари та послуги скоротився на 50%, то цінність грошей подвоїться.

Завдання 1. Користуючись даними “Статистичного щорічника України за 2000 рік” (Київ, “Техніка”, 2001, табл. 3.25, с. 70) визначте структуру наявної грошової маси в обігу України у 2000 р. та порівняйте одержані результати з попередніми роками.

 

2.3. Реферат (фіксований виступ).

1. Грошова реформа в Україні 1996 року: необхідність, концепція, наслідки..

2. Як забезпечити стабільність української гривні?

 

2.4. Питання для самоконтролю.

1. Що собою являють гроші?

2. Яким чином виникли гроші?

3. Як відбулася еволюція грошей та які фактори зумовили цей процес?

4. Які фунуції виконують гроші? Розкрийте зміст кожної з них.

5. Що таке ціна?

6. Чим відрізняються між собою гроші в якості міри вартості і як масштаб цін?

7. Назвіть види грошей та розкрийте їх зміст.

8. Скільки грошей потрібно для забезпечення товарного і грошового обігу?

9. Сформулюйте закони грошового обігу.

10. Що собою являє інфляція?

11. Що означає “конвертованість грошей”? Які валюти в світі є повністю конвертованими?

12. Як забезпечити конвертованість української гривні?

13. Розкрийте історію грошей в Україні.

14. В чому необхідність та сутність грошової реформи в Україні 1996 року?

3. Економічний словник

Гроші, міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження, паперові гроші, електронні гроші, повноцінні гроші, неповноцінні гроші, монета, злиток, конвертованість.

4. Питання для самостійної роботи студентів

1. Теорії грошей.

2. Еволюція функцій грошей.

3. Грошова система, її склад й основні типи.

4. Валютні курси та конвертованість грошей. Види конвертованості.

5. Закони грошового обігу.

6. Показники грошової маси.

 

5. Література

1. Маркс К. Капітал, т.1, розд. 1. - // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори, т. 23.

2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С.. Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Підручник. – К.: “Вища школа”, 1995. Тема 7.

3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. 2-ге вид. Перер. і доп. – К.: Вища школа, “Знання”, 1997, Розд. 10.

4. Основи економічної теорії. Підручник. За ред Мочерного С.В. Тернопіль, 1993. Тема 3.

5. Політична економія: Навч. Посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Бєляєв та ін..; За ред. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – Тема 6.

6. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. – К.: “Альтернативи”, 2003, Тема 4.

7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2003. – Розділ І, Глава 6.

8. Загальна економіка: Підручник. За ред І.Ф.Радіонової.- 3-е вид., доп. і перероб.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002, Розділ 2, Тема 2.3.

9. Гош О.П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного суспільства. Підручник для вищих навчальних закладів. Київ, “Преса України”, 1999, тема 2 (1-3).

10. Гриценко А. Маржиналізм і трудова теорія вартості: чи можливий синтез? // “Економіка України”, 1996, №1.

11. Гриценко А. Еволюція вартості.// “Економіка України”, 2001, №4.

12. Батура О., Головата І. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі Х1Х-ХХ ст. // “Економіка України”, 2002, №7.

13.Основи економічної теорії Тести. Задачі, Кросворди /За ред. С.В.Мочерного, О.А.Устенка.- К.: ВЦ “Академія”, 1998, теми 6,7.

 

ТЕМА 8. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РИНКУ.

 

1. Питання лекції ( 1 год.)

1. Ринковий попит. Закон попиту. Нецінові фактори попиту.

2. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.

3. Утворення ринкової ціни. Ціна рівноваги. Роль конкуренції в ринковому ціноутворенні.

4. Негативний вплив монополії на процес ринкового ціноутворення. Антимонопольна діяльність держави.

 

2. Питання семінару ( 1 год.)

1. Ринковий попит. Закон попиту. Нецінові фактори попиту.

2. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції. Нецінові фактори пропозиції.

3. Утворення ринкової ціни. Ціна рівноваги.

4. Роль конкуренції в ринковому ціноутворенні.

5. Негативний впливний вплив монополії на процес ринкового ціноутворення. Антимонопольна діяльність держави.

 

2.1. Пошукові питання

1. Що спільного та відмінного, на вашу думку, в поняттях “потреба” і “попит”?

2. Що означає переміщення точки по кривій попиту?

3. Що означають поняття “зміна обсягу попиту” і “зміни, що відбулися у попиті”?

4. Коли відбувається зсув кривої попиту праворуч, а коли - ліворуч?

5. Порівняйте криву попиту і криву пропозиції. Що між ними спільного та відмінного?

6. Який механізм встановлення часткової та загальної рівноваги на ринку?

7. Як відхилення ціни від рівноважного стану впливає на рівновагу?

8. Яке значення має вивчення теорії рівноваги для розуміння функціонування економічної системи?

9. Які ви знаєте стратегії конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки?

10. Дайте характеристику основних способів ведення конкурентної боротьби?

11. Що характеризують показники монопольної влади?

12. Які характеристики бар’єрів входу до галузі вам відомі?


Date: 2016-07-22; view: 182; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию