Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Barcasf. [boat, barque, barca, Boot] barca LN, barca, braca, scafa (lat. SCAPHA) C, barcha S, balca, barca Lm G

Barellasf. [stretcher, civière, camilla, Tragbahre] àndia (sp. andas), lettera, littera (sp. litera), frasca ( ( it.), léttiga (lat. LECTICA), barella L, àndia, lettera, barella N, lèttia, lettiga, lettega, lettera, tzivera, sivera (cat. civera), civera (b. dei muratori), barella C, littera, àndia, barella S, littera, lèttica, catraletta Lm G

Barilesm. [barrel, baril, barril, Fass] abbalire, alire, balire, lire (tosc. balire), barrile (sp. barril), barile ( (it.), barrellu (ant.), liredda f., L, barrile, balire, barile, valire, varile (botticella di sughero per acqua), barriledda f. N, barribi, barrili, barìglia f. C, barriri S, baliri, balira f., bariba, barila f., barrili, barrì Lm G

Baròcciosm. [tumbrel, charrette, birlocho, Fuhrwerk] barrócciu, biroccu, carrettone, carrittone (sp. carretón) L, birotzo N, birócciu, carrettoni C, barròcciu, birócciu S, barròcciu G

Baronesm. [baron, baron, barón, Baron] barone LN, baroni, varoni (sp. varón) C, baroni SG

Barracellosm. barantzeddu, barrantzeddu, barrantzellu (sp. barrachel) L, barracellu, barrantzellu, barratzellu N, barracellu C, barranzeddu, barrunzeddu S, barraceddu, barracellu, barranceddu, barrunceddu, barunceddu G

Basìlicosm. bot. (Ocymum basilicum) [Pianta erbacea delle Labiate con foglie ovali aromatiche e fiori chiari raccolti in spighe. Viene usato per aromatizzare gli alimenti.] ► [basil, basilic, albahaca, Basilikum] ► affàbica f. (cat. sp. alfabega), fàbrica f., fràbica f., bajalicò, bajaricò, basalicò, basile, brasile L, affabica f., affàbrica f., affràbica f., bràbica f., fràbica f., attàbia f. N, affàbica f., bràbica f., fàbica f., fràbica f., uffràbica f., basìlicu, basiligò C, basiri S, basiliccò, basaliccò, basariccò, basaniccò (genov. basanicò), basgiricò Lm, basili Cs GBassoagg. [low, bas, bajo, niedrig] bàsciu (lat. BASSUS), accoccoadu, bagarinu, braccottu (b. di statura), casalattu rasinzu L, bassu, bàralu, camicurtzu N, bàsciu, cóinu C, bàsciu, bassu S, bassu, braccu, truzzichiddoni G

Bastardoagg. [bastard, bâtard, bastardo, unchelich] bastardu, burdu (lat. BURDUS) L, burdu, iscurtu N, budru, burdu, bullu, burdàcciu, burdiscu, bastardu, cràbiu C, burdhu, basthardhu S, bastaldu, bastardu Lm G

Bastarevi. [to be enough, suffire, bastar, genügen] bastare ( ( it.), abbastare (cat. sp. abastar) LN, bastae N, bastai, abbastai C, basthà, abbasthà S, bastà, abbastà G

bastosm. [pack-saddle, bât, jalma, Packsattel] imbastu, umbastu, bastu (lat. *BASTUM), seddone (cat. selló; sp. sillón) L, seddatzu, immastu N, bastu, battibi, imbastu, umbastu, seddinu, seddùcciu C, imbasthu S, bastu, imbastu, umbastu (crs. umbastu), siddoni

Bastonarevt. [to cane, bâtonner, apalear, schlagen] accabossare, addobbare, ammattolare, arroppare, berberare, cardare, dare un’affissa, iscadriare, appoddare, impoddare, iscùdere a fuste, poddare, mazare, sussare, trippare L, addibbae, addibbare, addobbare, addubbare, affusticare, ammercorare, arroppare, attaeddare, brossare, bussare, caddare a fuste, cardare, cariare, iscùdere, surrae, surrare (sp. zurrar), trillae, trilllare, giare una carda, giare una mugna ammungiae, sartzae N, arroppai, attrippai, attrippongiai, aggarrottai, bestonai, fustigai, iscudi, matzoccai, pistai, scudi, sfoddai, sinistrai, spertiai, tzaccai una surra, zumbai, zungai C, basthunà, ischudì, addubbà, arruccià, sagamà, affusthiggà, mazuccà, mazà, sussà S, addubbà, antuà, surrà, sussà, arrucchjà, appalticà, bastunà Lm, fraccà Lm, strinnà, mazà, matarà, puddà, dà la strinna G

Bastonesm. [stick, bâton, bastón, Stock] fuste (lat. FUSTIS), bacchiddu (lat. BACCILLUM), vacchiddu, bàcculu (lat. *BACULUS), bastone, matzuccu, burdone (b. da pellegrino; it. bordone o sp. bordón), battidore, chiccaju, trotza f., vara f. (ant.) L, bàcculu, bàccalu, bacceddu, frusticu, fuste, fustizolu, uste N, bàcculu, bastoni, bestoni, battidori, boddimàniga, burdoni, calloni, fusti, matzatóiu, matzocca f., matzoccu, pèrtia f., sartigu C, basthoni, bacchiddu, bàccuru, rócciu, trozza f. S, rocchju, irrocchju, mazzolu, tròcciu, bàcculu, bacchiddu, batalchju, battàgliu (grosso b.), bastonu Lm, batarchju Lm, macioccu, furriconi GBattàgliasf. [battle, bataille, batalla, Schlacht] battàglia, battaza, cumbatta, gherrizu m. L, battaza, battalla (lat. BATTUALLIA), battaralla, cuccuuette m. N, battàglia, battalla, battàllia, cumbatta C, battàglia S, battadda G

Battellosm. [boat, bateau, bote, Boot] battellu, barchitta f., ischiffu, naviu L, nàbile, nabiu, battellu N, batteu (cat. bateu) C, barcha f., basthimentu S, balca f., balconi, battellu Lm, caìcchju Lm G

Bàtterevt. vi. [to beat, battre, golpear, schlagen] bàttere (lat. BATTUERE), iscùdere, mazare (lat. MALLEARE), addobbare, dobbare (sp. adobar), dublare, isdobbare, gaddare, arroppare, attobbare, battigogliare, carrabattare, isbattulare, attrippare, attrempare, cardare (sp. carda), surrare, sussare, turbare L, iscùdere, iscùtere, scùdere, addobbae, addobbare, ardibbare, arroppare, attrippare, battire, capulare, chischiare (sp. cascar), iscìndere, isdobbare, mazare, surrare N, pistai, batti, mallai, arroppai, attrippai, addobbai, azubbai, zubbai, sbattugliai, cardai, scudi, scomai, tzumbai (it. zombare) C, addubbà, battì, cuipà, cuipì, ischudì, schudì, mazà, S, battì, culpà, ciuccà, chjuccà Lm, mazà, trippà, trippià (b. i piedi) G

Battésimosm. [baptism, baptême, bautismo, Taufe] battigiare, battìjamu, battìjimu, battiju, battìsgimu, battìsimu, battismu, battizu, L, battiare, battìsimu, battionzu, bàttiu, battizu, battisciare N, battiari, battiamentu, battìsimu, battismuC, battìsgimu S, battìsgimu,battésimu Lm G

Battutopp. agg. [beaten, battu, battido, geschlagen] iscuttu, mazadu, addobbadu, attobbadu, arroppadu L, iscuttu, arroppau, surrau, addobbau, attrippau N, pistau, bàttiu, bintu, arroppau, attrippau, abbungiau, azubbau, tzumbau C, battuddu, ischuttu, cuipaddu S, battutu, culpatu, ciuccatu, mazatu G

Bavàgliosm. [gag, bâillon, mordaza, Knebel] bavàgliu, caratza f. (cat. carassa) mascarìglia f. (sp. mascarilla) L, caratza f., bisera f. N, baveri, bavera f., visera f. C, babàgliu, carazza f., mascharìglia f. S, bialoru, carazza f. G

Beatoagg. [blessed, bienheureux, beato, selig] biadu, cumprensore, dicciosu (sp. dichoso) L, biadu, biatu, ibbiadu, ditzosu N, beatu, biadu, biau, imbiadu, prexau C, abbiaddu, biaddu S, biatu, dicciosu, gusosu G

Beccarevt. [to peck, picoter, picar, picken] biccare (lat. PICCARE), bicchiare, bicchittare, bicculare, biccutzare, isbicchillittare, ispitticculare, ispittuliare, isticcare, picculare, pittulare, pitzuliare L, biccae, biccare, bicculare, appicculae, picculae, ispirtuddare, ispirtulare, ispirtzuccare, ispirtzulare, ispitzicorvare, ispittuddare, ispittulare, ispitzulare, pillare, pittulare, pitzulare, ticcare N, abbiccai, biccai, bicculai, spiccinai, spitzulai C, biccà, biccurittà, ibbiccurittà S, biccà, bizzicà Lm, pitticulà, spitticulà, isbitticcà sbitticcà, sbitticulà G

Becco/1sm. [beak, bec, pico, Schnabel] biccu (lat. BECCUS), pìcculu, bìcculu, pittìculu, pìttulu L, piccu, pìcculi, pittu, biccu, pìttuli, pittulie, pìttiche, pìtzulu N, biccu, bìcculu, biticcu, pissu, pitzu C, biccu S, pittìcculu, beccu, bittìcculu, bicchìcculu, bìtticcu, bìzzicu Lm G

Befanasf. [Epiphany, jour de Rois, Epifanía, Epiphanienfest] befana, babboi m., babborcu m., bau m., marragotti m. L, battuda, botzina, befana N, maragotti, marragotti m., majonetta, babborcu m., bau m., mommai, mommoi m., befana C, befana S beffana G

Beffasf. [mockery, niche, befa, Streich] abbeffada, beffa ( ( it.), beffe, buffononzu m., imbeffa, imbeffamentu m., isbeffada, matroffa, cionfra (crs. cianfornia o tosc. ant. cianfrogna), bisera, isèria (tosc. visiera), lèria, lureddu m., ciasconu m., innóriu m., irmuju m., ciaccotta, ciacottu m., ciascaria, ciascotta, ciascottada, ciascottu m., cisconu m., tzaccotta, tzaccottada, tzigotta (sp. chacota), iscàranu m., iscàrniu (sp. escarnio), abboddu, attreccada, attreccu, attrécculu, cianfronella, dellezu m., dillezu m., dilleju m. (it. dileggio), siera, isiera, drìngula, inzestru m. (tosc. gestro), moffa (cat. sp. mofa) L, beffa, beffe, beffadura, brea, irmóniu m., iscaranu m., moffa, isèria, allera, lera, tzoga, zigottaN, beffa, beffadura, buffoneria, candonga, arréulu m., arréula, birba (it. ant. birba), ingestu m., stroccidura, scarnu m. (cat. escarn), ciaccotta C, beffa, ciaccu m, cionfra, ingesthru m., ingesthu m., matroffa, siera S, beffa, cionfra, ciaccotta, uspu m.G

Belarevi. [to bleat, bêler, balar, blöken] belare (lat. BELARE), abbelidare, belidare, beolare, beulare, biulare, isbeulare, melare, meulare, runare, taccazare (b. continuo delle pecore) L, beulare, bebbecchiare, bebbecchinare, beolare, melare, meulare, meliare, mellare, miliare, runare N, belai, berriai, beulai, acchisai, melai, miaurai, picciai, scramiai C, belà, beurà, birà, meurà S, belà, beulà, bilà, biulà, tagnulà G

Bellezzasf. [beauty, beauté, belleza, Schönheit] bellesa (sp. belleza), bellesia, bellore m. (it. ant. bellore), bellura, beltade (ant.), ermosura (sp. hermosura), formidade (ant.), galania (sp. galanía) L, bellesa, bellesia, bellori m., bellura, ermosura, galania N, bellesa, bellura, ermosura, galania, déxida C, biddèzia, garania S, biddesa, biddezza Lm, beltai, almosura, elmosura, ermosura Cs, galania, lindesa, lindura G

Belloagg. [beautiful, beau, bello, schön] bellu, galanu (cat. galano), ermosu (sp. hermoso), allicchidu, allicchididu, togo, leru, licchittu, licchisittu, umbrilosu L, bellu, brellu, ermosu, galanu, lozanu, samareu N, bellu, allicchidiu, ermosu, galanu, lillosu, togu C, beddu, togu S, beddu, elmosu, almosu, lindu G

Bene/1sm. (possedimento, avere) [possession, bien, bien, Gute] bene (lat. BENE), sienda f. (sp. hacienda), sienna f., vincas f. pl. LN, vene N, beni, sienda f., asienda f. C, beni, bè S, beni, bè, senda f. G

Benvenutoagg. [welcome, bienvenu, bienvenido, willkommen] benénnidu, benegnidu, benincóidu L, benàpitu, beneniu, benénniu, benebénniu, benevéitu, benevénniu; benevéita (sf.) N, benibénniu, benieniu C, benvinuddu, binvinuddu, benarribiddu S, benvinutu G

Berevt. [to drink, boire, beber, trinken] bìere (lat. BIBERE), buffare (dalla rad. BUFF), trincare (it. trincare), ciucciare (it. ciucciare), bumbare (infant.) L, bìbere, buffare, bumbonare, inguppare, surbire (lat. SORBERE), suzonare, trincare, vìere, vìvere N, buffai, biri, ambrui, attrincai C, bì, bibì S, bì, abbumbà, abbumbacassi (b. smodatamente), buffà, trincà G

Bernòccolosm. [bump, bosse, chichón, Beule] biaconcu, bioccu (it. bioccolo), borrùcculu, buglione (sp. bollo), bumbone, bumburusone, burrugnone, coccoroi, corru, cuccurveddu, curcuveddu, cuccuau, cuccubau, cuccuàggiu, cuccuaju, cuccubaju, cuccuoju, giumbu, gurone, incicciadura f., unfiatzu, unfione, urone, tzocca f., tzimbóina f., tzulumbone, tzumba f., tzumburusone, tzùmburu, tzumbone, tzumbu, tzurumbone, zuellu L, borru, bubbusone, bullone, bùngiu, bunzu, burone, burruttone, burte, beccu, ciumbone, coccorone, croccognolu, cuccubaju, morócculu, tzumbone N, bumboni, bùngiu, bónciu, bunzu, bugnu (cat. bony), buroi, crau, coccoroi, coccoroni, croccoxò, croccoxou, croccoriga f., corcoriga f., cuccuatzu, giumbu, gunoi, guroni, tzùmburu, tzumbusoni C, bumbuglioni, ciumbusoni, cuccuau S, bulbuzzoni (b. delle piante), rubbioni, irrubbioni, ruppioni, burrugghjoni, zueddu, chjarabócculu, bulcioni, brùsgiulu Cs, cuccuau Cs, borlu Lm, bumbiddò Lm, bumbiddonu Lm G

Berrettosm. [cap, bonnet, gorra, Mütze] berritta f., berrittu, bonette (cat. ant. bonet), montera f. (b. di pelle; sp. montera), berricchina f., barriola f. (it. ant. berriuola), cicciolu, sciscia f., ciccia f. (tosc. cicia), gigia f. L, berrittu, bonette, bitzicretta f., giggia f., zizia f., tzitzia f. N, berritta f., barritta f., ajola f., ajolla f. berriola f., berrettu, bicicretta f., bonettu, ciccia f., callu (b. rustico), giggia, sagonetta f. C, barrettina f., barrettu, bunettu, bicichetta f., chipì (b. militare), sumbrerettu S, barretta f., barritta f., barrettu, berrettu, barrittina f., bunettu, cappulina f., populina f., sciscia f. G

Bestémmiasf. [swear, blasphème, blasfemia, Fluch] frastima, frastimu m., fristimu m., irroccu m., istróssiu m. L, flastimu m. (Baunei), frastimu m., fràstimu m., frastinzu m., irroccu m., orroccada, orrocconzu m., orroccu m., zibidònia, allelujas agrestes pl. N, frastimu m., frestimu m., appeomu m., blasfemia, irroccu m., pi(t)ziu m. C, giasthemma, frasthemma S, ghjastima, ghjastemma Cs, ghjastimma Lm G

Bestemmiarevt. vi. [to swear, blasphémer, blasfemar, fluchen] blasfemare (ant.), brastimare, flastimare (ant.), frastimare (lat. BLASTIMARE), irroccare (lat. *EXORCARE), bettare irroccos, istrosciare, perdeare L, flastimare (Baunei), frastimae, frastimare, frastinnare, vrastimare, irroccare N, frastimai, frestimai, ammadonnai, appeomai (gr. apeomai), blasfemai, irroccai C, giasthimà, frasthimà S, ghjastimà (genov. giastemmà), ghjastimmà Lm G

Bestiamesm.[cattle, bétail, ganado, Vieh] bestiàmene, roba f., pegus (lat. PECUS), fiadu (lat. FLATUS), canadu (sp. ganado) L, bestiàmene, roba f., fiadu, pecus N, bestiàmini, arroba f., ganau C, besthiammu, bisthiamu, roba f. S, bistiamu, bistiàmini, bistiammu Cs,Lm, muenti (Columbano), roba f. G

Béttolasf. [tavern, gargote, taberna, Kneipe] buttighinu m. L, cilleri m., tzilleri m. (cat. celler; sp. cillero) LN, buttega de binu, tzilleri m., canova (lat. CANABA), piola C, buttighinu m., zidderi m., zilleri m., vindioru m. S, cidderi m., zidderi m., ziddera, bulcioni m., buttighinu m. Cs G

Biancoagg. [white, blanc, blanco, weiss] biancu, àlbigu albu (lat. ALBUS), alvu, arvu, inalbnadu, nìbidu (lat. NITIDUS), nidu L, biancu, arbu, arvu, chìcchinu (lat. CICINUS), népidu , népitu N, biancu C, biancu, canu (lat. CANUS) S, biancu, albu, isgaciatu, sgaciatu G

Biancospinosm. bot. (Crataegus oxycantha, C. monogyna) [Albero spinoso delle Rosacee con fiori bianchi e rosa, raccolti in corimbi,, foglie ovali, bacche rosse.] ► [hawthorn, aubépine, espino albar, Weissdorn] ► calarighe (lat. CALABRIX), caralighe, calarìgiu, arrasolu, caccaeddu, mela pastora f. L, alàvriche, calàbriche, calabriche, calàbrigu, calavria f. calàvriche, calavrighe, calàviru N, arvigu, avrigu, calàbriu, calàviru, calàrvigu, calàrviu, calàvrigu, calàvriu, callàvrigu, caralija f., caràviu, coàrviu, coàvigu, colàrvigu, colafigu, colàvigu, coraddu, corarbu, coràrbiu, coràrviu, coràviu, croàxiu, cuàrvigu, pirixedda burda f., spinarba f., spinarbu (sp. espinalbo), tràvvigu, biancospinu C, cararìggiu, cararizu, mera pasthora f. S, calarigghju, calarìgghjni, caccaeddu, biancuspinu Lm G

Bicasf. [cor-sheaf, tas de gerbes, meda, Getreidehaufen] remearzu m., remiarzu m., remiazu m., rimialzu m., grémiu m. (ant.; lat. GREMIUM), maderzu m., madrelzu m. (b. di frumento; lat. MATERIUM), pascarzu m., pastorza, pregottu m., pregotzu m., serra de linna L, cheddapone, coddettone m., gheddattone m., goddeppone m., muntone (de mannucros de trìdicu) m., mànica (lat. MANICA), postorzu m. N, itzrega, tzerga, tzrega, serga, zrega, màiga, màinga, biga, partorxu m., partoxu m., pastroxu m., séidu m., spartixu m. C, rimiàgliu m. S, fascagghju m., muntoni m., vaccagghju m. G

Bicchieresm. [glass, verre, vaso, Glas] tatza f. ( (it.), tassa f. (cat. tassa) L, tassa f. N, tassa f., làntia f. (b. di vino), arratassa f. (b. grande) C, tazza f. S, bicchjeri, tazza f., gottu, gùcciu, bùcciu G

Bici, biciclettasf. [bycicle, bicyclette, bicicleta, Fahrrad] bicicletta, bitzicretta, bricichetta, bricicletta, velocìpede (ant.) m. L, bicicletta, bicicretta, birtzichetta, bitzicretta, bricichetta, britzichetta, vilucipè (ant.) m. N, bicicletta, bicicretta, bricichetta C, bicicretta, bricichetta S, bicicletta, bricicletta, bricichetta, velocìpiu m. G

Biètolasf. bot. (Beta vulgaris) [Pianta, simile alla barbabietola, che cresce spontanea, ma che può essere anche coltivata, preziosa per le sue foglie commestibili che presentano larghe nervature appiattite, denominate coste o cardoni.] ► [beet, betterave, acelga, Mangold] ► eda, beda, beda furistera, azea, zea L, beda, beta, aeda, ‘eda, ‘eta, aveda, aveta, veda, veta, mammalucca, piaraba N, eda de ortu, edra, era (cat. eura), alda, biarrava, veda C, zea, biarraba S, arbetta Lm, bièttula Lm, erbetta Lm, ancea, cea G

Bigliettosm. [ticket, billet, billete, Karte] bigliette, bugliette, buliette, bullette, vigliette L, billette, billetto, bullette N, billettu C, bigliettu S, bigliettu, bugliettu Lm G

Bigottoagg. [bigot, bigot, beato, bigott] bigottu, basasantu, basamattones, bitzoccu, chejulanu, crejulanu, marias-marias, monzittu, mossigasantos, perònnia f., santiccu, timideu L, basamattones, bigottu, cresiarju, santiccu N, basamattonis, bigottu, cresienti, cagarrettoris, papparrosàrius, pappasantus, santiccu, santìsticu spruinasantus (spruina santus) C, bigottu, basgiamattoni, cagarrosàrius, gesgiaioru, gesgiuranu, santiccu S, basgiamattoni, bigottu, ghjesgiulanu, ghjesulanu Lm, santiccu, santurroni, zanturroni G

Bigottoagg. [bigot, bigot, beato, bigott] bigottu, basasantu, basamattones, bitzoccu, chejulanu, crejulanu, marias-marias, monzittu, mossigasantos, perònnia f., santiccu, timideu L, basamattones, bigottu, cresiarju, santiccu N, basamattonis, bigottu, cresienti, cagarrettoris, papparrosàrius, pappasantus, santiccu, santìsticu spruinasantus (spruina santus) C, bigottu, basgiamattoni, cagarrosàrius, gesgiaioru, gesgiuranu, santiccu S, basgiamattoni, bigottu, ghjesgiulanu, ghjesulanu Lm, santiccu, santurroni, zanturroni G

Biondoagg. [fair, blond, rublo, blond] brundu (sp. blondo), pilibrundu LN, pilordoro (pilos de oro) N, brundu, biundu, biondu C, biondu S, brundu, blundu, biondu, biundu, capibiundu, pilibiundu G

Birbanteagg. mf. [rogue, coquin, pillo, Schuft] birbantadore, birbante, birbantile, birbu, biurbante, bonalana, brisca (cat. sp. brisca), discìpulu, dissìpulu (it. discepolo), malapedra, mattiganu L, birbantadore, birbante, bribante, bardassu, brisca, groddone, pilette (cat. pillet; sp. pillete), pecuzu, pestamala N, birbantadori, birbanti, bribanti, birbanteri, arrabugiu, arrebugiu, arribugiu, avurriu, briscàiu, gaglioffu (cat. gallof; sp. gallofo), pécula, pécurra (fig.), rebugiu, sciuliettu C, bibanti, brischa, fraizzu, futtibécciu S, bilbanti, birbanti Lm, mastanu ‘ecchju, frazatu G

Bisàcciasf. [wallet, besace, alforja, Quersack] bértula (lat. AVERTULA) L, abértula, bértula, bérsula, bertulinu m., vértura N, bértula, bèttua, béttulaC, bérthura, vérthura S, bèltula, bèrtula Cs, bisacca, brisacca G

Bìsciasf. zool. (Natrix natrix) [Rettile degli Ofidi, non velenoso, con corpo allungato, munito di squame lucide di color verde-grigiastro, che vive nei luoghi erbosi, vicino ai corsi d’acqua nutrendosi di pesci e anfibi.] ► [snake, couleuvre, culebra, Schlange] ► colobra, colombra, colora (lat. COLOBRA), coloru m., colóvuru m., pìbera (b. d’acqua; Natrix viperina; lat. VIPERA), terpe (lat. SERPE), turrumpis (prerom.) L, colobra, colovra, colovru m., mastru Predu m., tziu Predu m. (b. di monte; Natrix maura), pìpera (b. d’acqua), pìbera de abba, terpe, tartza N, coloru m., colovru m., caboru m., caoru m., carodu m., coró m., corou m. C, curora, curora d’eba S, culora, culoru m., telpa d’ea (b. d’acqua), bìscia Lm G

Biscottosm. [biscuit, biscuit, bizcocho, Zwieback] biscottu, bistoccu L, biscottu, bistoccu, piscottu, pistoccu N, biscottu, bistoccu, gallietta f., pistoccu C, bischottu S, biscottu G

Bisognarevi. [to must, falloir, ser necesario, nötig sein] bisognare, abbisognare (it. abbisognare) L, abbisongiae, abbisongiare, bisongiae, bisongiare, bisognare, bisonzare N, bisongiai, abbisongiai, bisungiai, serbiri, arrechedi C, bisugnà, abbisugnà SG

Bisognosm. [need, besoin, falta, Bedürfnis] abbisognu,bisognu, bisonzu, bisunzu, accossu, occurrèntzia f., mischinzu, mischinzia f., cattanzu, apprettu (sp. aprieto), busca f. (sp. busca), balga f., ministériu, ministeri (sp. menester), misteri (ant.) L, bisonzu, bisóngiu, bisognu, tzicchignu N, bisóngiu, abbisóngiu, apprettu, sia f., marolla f., patìglia f. (sp. patilla), spatìglia f. C, bisognu S, bisogna f., bisognu, abbisognu, bisonghju, bisògniu, apprettu, ministeri G

bistìcciosm. [quarrel, dispute, disputa, Zank] briga f. (it. briga), affarru, afferratóriu, atzuffatóriu, chertu, cuntierra f. (sp. contienda + gherra), muscunzada f., muscunzadura f., pista f., prettu (cat. plet; sp. pleito), ragàglia f., regàglia f., reghèscia f., soronella f. L, briga f., barallu, bria f., chertaria f., chertonzu, chertu, derre, istrumpa f., tricata f. N, cértidu, certu, cettu, briga f., abbéttiu, arreghèscia f., prettu C, brea f., ragàglia f., cuntierra f., prettu S, brea f., raugnu, raugnata f., picata f., affarru, barrabedda f., irrìscia f., inghèrriu, caregghju Lm G

Bizzarroagg. [whimsical, bizarre, singular, wunderlich] bizarru, bizarrosu, biggiarru, buggiarru, acconcaberritta, ideosu, iscadreddadu, isconcadu, ispifferadu, ispirrosu, istravagante, malésigu, maléstigu, mantósicu, pantasiosu, solàsticu L, bizarru, accascabellau, astrasu, brenniosu, conchibódiu, conchibrassanu, conchilépiu, istravagante, istrólicu, bonettitortu N, bizarrosu, bizarru, concorrone, fregnosu, schiribitzosu, sconcadeddu, sconcau, strambótticu, strambóttigu, stramu C, bizarru, isdhibesu, esthrosu S, baddinosu, vaddariosu, imbirriatu, fantàsticu, abbilastratu, bizarrosu, bizarru, augghjosu, barzanu Lm G

Blattasf. zool. (Blatta orientalis) [Insetto dei Blattoidei ovale, lungo sino a 5 cm., col corpo piatto e lucido color bruno-nero, dotato di un robusto apparato masticatore, antenne filiformi, zampe lunghe. È anche detto “scarafàggio”.] ► [cockroach, blatte, blata, Schabe] ► babbasau m., babbasaju m., cadalana, cadalanu m., cadelana, cadelanu m., cadenale m., cagalanu m., grìglia, melaghe m., paulina, pettapùdida, sasàgia, sasaja, sisaja, sisaza L, sisaja, sasaja, bisasa, brattedda, candulittu m., pletta, pretta (sp. prieto), pretta pùdida, prettedda, sulafigu m. N, curri-curri m., parta pùdiga, pattedda, perta, perta pùdiga, petta pùdiga, pettiàccia, prattedda, pretta, pretta pùdida, prettedda, babbaiotzedda, brabetta, babballotti m., bibbillotti m., tzerpiu m., cadelanu m., sulafigu m., mùsulu m. C, caddarana, sasàia S, babbasàiu m., susàia, mangoi m., mangoni m., mangonu m. Lm G


Date: 2016-11-17; view: 103; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.043 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию