Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. Планування практичних занять здійснено для денної та заочної форм навчання у табл

Планування практичних занять здійснено для денної та заочної форм навчання у табл. 2.

Таблиця 2

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання скорочена форма навчання перепідготовка спеціалістів
Сутність банківської системи та роль центрального банку у банківський системі країни - - -
Комерційні банки України, порядок їх створення та організація діяльності - - -
Операції банків по обслуговуванню платіжного обігу - - -
Формування пасивних операцій комерційних банків України 0,5 0,5 0,5
Загальна характеристика активних операцій комерційних банків 0,5 0,5 0,5
Основи організації банківського кредитування 0,5 0,5 0,5
Операції банків з цінними паперами - - -
Нетрадиційні банківські операції та операції банку в іноземній валюті - - -
Сучасне інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності - - -
Статистика в банківській системі 0,5 0,5 0,5
Основи банківського менеджменту - - -
Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності - - -
  Всього

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1. Сутність банківської системи та роль центрального банку у банківський системі країни. Комерційні банки України, порядок їх створення та організація діяльності.

Мета заняття: Обгрунтувати сутність банківської системи та визначити роль Національного банку України в банківській ситемі країни. Дослідити порядок створення та організацію діяльності комерційних банків України.

Питання для обговорення:

1.Банківська система, сутність, принципи побудови та функції2.Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн

3.Еволюція банківської справи, становлення та розвиток банківської системи України

3.Національний банк України та грошово-кредитна політика

4.Система електронних платежів Національного банку України (СЕП)

5.Сутність, порядок створення і організація діяльності комерційного банку.

6. Організаційна структура та органи управління банком.

7. Функції банків та види банківських операцій

Основні поняття:банк, банківська система,цілі банківської системи, функції банківської системи: трансформаційна, стабілізаційна, емісійна, принципи побудови комерційних банків, банківська система України, Національний банк України, грошово-кредитна політика, система електронних платежів, комерційні банки, публічне акціонерне товариство, лістинг, кумулятивне голосування, кооперативні банки, спеціалізовані банки, ощадні, інвестиційний банк, іпотечний банк, спеціалізований розрахунковий (кліринговий) банк, універсальні банки, державний банк, учасники банку, банк з іноземним капіталом, банківська ліцензія, структура власності банку, філія банку, представництво банку, територіально відокремлене безбалансове відділення, банківська корпорація, банківська холдингова група, материнський банк, фінансова холдингова група, банківські операції, традиційні банківські операції, нетрадиційні банківські операції, кредитні операції, розрахунково-касові операції, інвестиційні, депозитні, міжбанківські, емісійні, комісійні, посередницькі, банківські послуги.

Питання для дискусії

1. Дайте визначення поняттям «банк» та «банківська система».

2. В чому полягає взаємозв’язок між окремими частинами банківської системи?

3. Яку роль відіграють комерційні банки в банківській системі?

4. В чому полягає завдання та роль НБУ в економіці країни?

5. Які функції виконує банківська система України?

6. Чому для практики має важливе значення розмежування понять «банки» і «небанківські фінансові інститути»?

7. Назвіть функції Національного банку України.

8. Яку побудову має банківська система і чим вона відрізняється від банківських систем інших країн?

9. В чому полягає головне завдання НБУ?

10. Які кредитні установи беруть участь у емісії депозитарних грошей?

11. Як потрібно змінити норму обов’язкових резервів, якщо потрібно збільшити масу грошей в обігу?

12. Чи може НБУ в порядку банківського нагляду обмежити кредитну діяльність комерційних банків?

13. Чим відрізняється діяльність універсальних банків від спеціалізованих?

14. Хто є виконавчим органом банку створеного у формі акціонерного товариства?

15. Які документи необхідні для реєстрації комерційного банку?

16. У яких випадках НБУ може відмовити у державній реєстрації банку?

17. Який мінімальний розмір статутного фонду комерційного банку?

18. Хто є контролюючим органом банку створеного у формі акціонерного товариства?

19. Які питання відносяться до компетенції загальних зборів?20. Хто може бути засновником (учасником) банку?

21. Які нормативно-правові та корпоративні документи регламентують діяльність банків?

22. Чи може бути комерційних банк засновником (учасником) банківських корпорацій, холдингів та фінансових холдингових груп?

23. Що таке банківська корпорація і мета її створення?

24. Що таке філія банку і чим вона відрізняється від територіально відокремленого безбалансового відділення банку?

25. Чи може представництво банку займатися банківською діяльністю (отримувати прибуток)?

26. Що таке прибуток банку?

27. Назвіть основні статті доходів банку.

28. За допомогою яких показників визначають прибутковість банківських установ?

Тестові завдання

1. Формування нової банківської системи України розпочалось :

а) із побудови незалежної суверенної держави і прийняття Декларації про державний суверенітет України;

б) із побудови незалежної суверенної держави і прийняття Декларації про державний суверенітет України та Закону України “Про економічну самостійність України”;

в) із прийняття Декларації про державний суверенітет України та Закону України “Про економічну самостійність України”.

2. Банківська система включає :

a) всі фінансово-кредитні установи;

б) виключно банки;

в) сукупність фінансових посередників грошового ринку;

г) вірні відповіді а і в.

3. Хто встановлює норми обов’язкових резервів?

a) КМУ;

б) НБУ;

в) комерційний банк.

4. Банк – це:

а) юридична особа, яка має виключне право здійснювати у сукупності такі операції: залучати у вклади грошові кошти юридичних та фізичних осіб, розміщувати ці кошти від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкривати та вести рахунки фізичним та юридичним особам;

б) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції: залучати у вклади грошові кошти юридичних та фізичних осіб, розміщувати ці кошти від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкривати та вести рахунки фізичним та юридичним особам.

5. Яким чином НБУ здійснює регулювання маси грошей в обігу?

a) шляхом зміни норми обов’язкових резервів;

б) шляхом зміни облікової ставки;

в) вірні відповіді а і б.

6. Хто здійснює контроль та нагляд за банківською діяльність?

а) Верховна Рада;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Національний банк України.

г) вірні відповіді б і в.

7. В чому полягає суть ключової функції НБУ?

а) розробка і реалізація державної грошово-кредитної (монетарної) політики;

б) зберігання централізованого золотовалютного запасу;

в) емісія грошей.

8. В чому полягає основне завдання НБУ?

а) зберігання золотовалютного запасу;

б) емісія грошей;

в) забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

9.Національний банк України – це:

а) особливий центральний орган державного управління;

б) банк першого рівня, основною функцією якого є забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в) особливий центральний орган державного управління основною функцією якого є забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

г) всі відповіді вірні.

10. Як банкір держави НБУ виконує такі операції:

а) веде рахунки державних установ та відомств;

б) здійснює за дорученням уряду емісію та розміщення на ринку нових випусків державних цінних паперів;

в) купує державні цінні папери на вторинному ринку для свого портфеля та вживає заходів щодо підтримки курсу цих паперів;

г) видає та приймає від комерційних банків готівку.

11. До спеціалізованих банків належать:

а) ощадні, інвестиційні, іпотечні, пенсійні;

б)ощадні, інвестиційні, іпотечні, пенсійні, універсальні;

в) ощадні, інвестиційні, іпотечні, пенсійні, універсальні та клірингові.

12. Представництво банку – це

а) установа банку, яка є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується, не має права здійснювати банківські операції.

б) установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується та має право здійснювати банківські операції;

в) установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується, не має права здійснювати банківські операції.

13. Територіально відокремлене безбалансове відділення(ТВБВ)це :

а) установа банку, що створюється на балансі головного банку або його філій у межах однієї області і може здійснювати банківські операції;

б) установа банку, що створюється на балансі головного банку або його філій у межах однієї області і може здійснювати банківські операції тільки за дозволом, наданим головним банком;

в) установа банку, що створюється у межах однієї області і може здійснювати банківські операції тільки за дозволом, наданим головним банком.

14.Банківська корпораціяце:

а) юридична особа, засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки.

б) юридична особа, засновниками та акціонерами якої можуть бути фінансово-кредитні установи.

в) юридична особа, засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки та суб’єкти господарської діяльності.

15. Який розмір статутного капіталу комерційного банку?

а) 5 млн. євро;

б) 10 млн. євро;

в) 15 млн. євро.

16. Яку кількість привілейованих акцій має право випускати банк для формування статутного капіталу?

а)на всю суму статутного капіталу;

б) 50% статутного капіталу;

в) 10% статутного капіталу.

г) усі відповіді не вірні.

17. Чи мають право банківські спілки та асоціації займатися банківською діяльністю (отримувати прибуток)?

а)так;

б)ні.

18. Хто є вищим органом банку створеного у формі ПАТ?

а) правління банку;

б) спостережна рада;

в)загальні збори.

19.Розподіл прибутку банку здійснюється таким чином:

а) сплата податку на прибуток; відрахування в резервний фонд банку; відрахування у фонд матеріального заохочення; відрахування у фонд виробничого й соціального розвитку; відрахування в інші фонди банку; виплата дивідендів акціонерам;

б) відрахування в резервний фонд банку; відрахування у фонд матеріального заохочення; відрахування у фонд виробничого й соціального розвитку; відрахування в інші фонди банку; виплата дивідендів акціонерам;

в) сплата податку на прибуток; відрахування в резервний фонд банку; відрахування у фонд матеріального заохочення; відрахування у фонд виробничого й соціального розвитку.

20. Контролюючим органом банку є:

а) НБУ;

б)КМУ;

в) ревізійна комісія, яка обирається зі складу учасників банку;

г) вірні відповіді а і в.

 


Date: 2016-05-16; view: 167; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию