Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. (Реклама та PR-технології в туризмі)

(Реклама та PR-технології в туризмі)

1. Ведмідь Н.І.Основи рекламної діяльності в туризмі : навч. посіб. / Н.І.Ведмідь, С.В.Мельниченко, В.В.Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2007. – 103 с.

2. Гупаловська В. А. Психологія реклами : навч. посіб. / В. А. Гупаловська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 383 с.

3. Дурович А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович. – 4-е изд., стереотип. – Мн. : Новое знание, 2006. – 254 с.

4. Коваленко О. В. Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко; за ред. І. Ю. Кутліної ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : Персонал, 2010. – 95 с.

5. Костина А. В. Эстетика рекламы : учеб. пособие для студентов обучающихся по спец. 350700 / А. В. Костина. – М. : Вершина, 2003. – 295с.

6. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент : навч. посібник / Т. І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2003. – 440 с.

7. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз / Г. Г. Почепцов. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 506 с.

8. Про рекламу : закон України, прийн. 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96-%E2%F0 .

9. Рекламна стратегія підприємства / О.Є.Кузьмін, С.Б.Романишин, Н.І.Горбаль; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 167 с.

10. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку / В.В. Абрамов та ін.; за ред. І.М. Писаревського; Мін-во освіти і науки. Молоді та спорту України, Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 с.

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Величко В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.В. Величко –

2. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.

3. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-ге вид.. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.4. Горбонос Ф.В.Економіка підприємств: підручник /Ф.В. Горбонос, Г.В Черевко, Н.Ф. Павленчик.– К.: Знання, 2010. - 463с.

5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.І.Гринчуцький, Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с.

6. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія: авчальний посібник. / В. І. Захарченко,М. М. Меркулов,О. В. Балахонова– Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 324 с.

7. Захарченко В. І. Економіка підприємства: практикум : (збірник задач і виробничих ситуацій): навч. посібник / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 146 с.

8. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. –– К. : Центр учбової літератури, 2011. –– 728 с.

9. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств : навчальний посібник – К. : ЦУЛ, 2012. – 232 с.

10. Маслак О.І. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник / О.І.Маслак, Л.Д. Воробйов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 172 с.

11. Мацибора В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Каравела, 2012. – 319 с.

12. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н.,проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2012. - 864 с., 2013. — 784 с.

13. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с.

14. Економіка підприємства: збірник практичних задач і конкретних ситуацій: навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с.

15. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.К.Загарій – Умань: РВЦ «Софія», 2009. – 184 с.

16. Фролова Л. В. Тренінг з економіки підприємства : навч.-метод. посібник / Л. В. Фролова, О. С. Кравченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К. : Кондор, 2013. – 152 с.

17. Шваб Л.І. Економіка підприємства : підручник / Л. І. Шваб. – К.: Каравелла, 2011. – 415 с.


Date: 2016-06-09; view: 667; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию