Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет

Імені Г.С. Сковороди

 

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу «Педагогічний менеджмент»

для магістрів

 

Укладачі –

доктор педагогічних наук, професор Рогова Т.В.,

кандидат педагогічних наук, доцент Балацинова А.Д.

Затверджено на засіданні кафедри

_____________________ 2015 р.

протокол № _______


Пояснювальна записка

Метою засвоєння змісту дисципліни «Педагогічний менеджмент» є формування у студентів понять, суджень, які необхідні для реалізації в професійній діяльності через засвоєння ними системи знань про основи менеджменту, набуття умінь менеджера, що забезпечить ефективне здійснення майбутніми фахівцями педагогічної та управлінської діяльності.

У процесі засвоєння змісту дисципліни у студентів формуються не тільки знання й уміння в галузі менеджменту, а й особистісно-професійні якості, професійні позиції.

Завдання дисципліни:

· ознайомити майбутніх викладачів вищої школи та науковців із сутністю, принципами та особливостями педагогічного менеджменту, історією вчень менеджменту, нормативно-правовим забезпеченням управління освітніми системами;

· інформувати про специфіку діяльності менеджера в галузі освіти, про аспекти культури керівника;

· ознайомити з особливостями управління педагогічним колективом, забезпечення якості освітнього процесу;

· забезпечити формування умінь і навичок ділового спілкування, визначення механізмів міжособистісної взаємодії;

· сприяти формуванню у майбутніх викладачів індивідуального стилю управлінської діяльності, готовності попереджати й розв’язувати конфлікти в колективі;

· інформувати про основи самоменеджменту, стимулювати майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення і саморозвитку.

 


Орієнтовний тематичний план

№№ пп Назва теми Кількість годин
лекції семінар., практич. самост. робота
Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. Характеристика принципів, функцій, методів педагогічного менеджменту. Нормативно-правове забезпечення управління освітніми системами.  
Історія розвитку концепцій менеджменту. Стратегічний менеджмент: сутність й особливості.  
Управління освітнім процесом  
Професійна діяльність менеджера освіти. Психограма менеджера освіти. Управлінська культура як системне поняття: сутність, структура, тенденції змін.  
Управління педагогічним персоналом. Соціально-психологічні основи межособистісної взаємодії в роботі менеджера освіти.  
Само менеджмент як умова професійного зростання. Обмеження в педагогічному менеджменті та шляхи їх подолання.    
  Загальна кількість – 30 годин

 
Зміст

Тема 1. Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. Характеристика принципів, функцій, методів педагогічного менеджменту. Нормативно-правове забезпечення управління освітніми системами.

Поняття «педагогічний менеджмент». Співвідношення понять «менеджмент», «управління», «керівництво». Психолого-педагогічні аспекти менеджменту в освіті; актуальність ідей менеджменту в педагогічній практиці. Особливості педагогічного менеджменту: його мета, завдання, об’єкт, суб’єкт, принципи. Функції педагогічного менеджменту: педагогічний аналіз, планування, організація, мотивація, контроль, регулювання. Поняття «управлінський цикл». Розробка і прийняття управлінських рішень.

Методи управління (організаційно-розпорядницькі, організаційно-педагогічні, соціально-психологічні, економічні).

Фактори, що визначають ефективність педагогічного менеджменту. Проблеми освітнього менеджменту.

Державні органи управління освітою, зміст їх діяльності. Характеристика нормативних документів про заклади освіти. Структура управління вищим навчальним закладом.

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів

1. У чому полягає специфіка процесу управління в системі «людина – людина»?

2. Що розуміють під теорією, практикою і мистецтвом менеджменту?

3. Дайте визначення поняттям: "педагогічний менеджмент", "управління вищим закладом освіти".

4. У чому полягає сутність провідних функцій і принципів педагогічного менеджменту?

5. Чому управління має циклічний характер?

6. У чому полягає взаємозв’язок функцій педагогічного менеджменту?

7. Доведіть, що до складу кожної функції педагогічного менеджменту входять усі інші функції.

8. Завершіть перелік:

Основними етапами процесу розробки та прийняття управлінського рішення є:

- виявлення та усвідомлення проблеми;

- …

9. Заповніть бланк «Алгоритм прийняття управлінського рішення», співставте з еталонним алгоритмом, визначте свої індивідуальні помилки, проаналізуйте їх. [Троцко А.В., Трубавина И.Н. Основы эвристической деятельности в управлении: Учебное пособие. – Харьков, 1998. – С. 18-22.]10. Виконайте завдання № 7 запропоноване на с. 51 вищевказаного навчального посібника.

11. Виконайте завдання № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, запропоновані на сс. 191-194, № 9 – на с. 196 вищевказаного навчального посібника.

12. Опишіть структурні підрозділи вищого навчального закладу.

13. Розкрийте зміст роботи вченої ради вищого навчального закладу, вченої ради факультету.

14. Охарактеризуйте діяльність органів громадського самоврядування вищого навчального закладу.

15. Яке місце студентського самоврядування в системі управління вищим навчальним закладом?

16. Розкрийте зміст основних напрямів та функції методичної роботи у вищому навчальному закладі, на окремій кафедрі.

17. Опишіть основні форми методичної роботи у вищому навчальному закладі.

18. Охарактеризуйте основні функції МОН України в сучасних умовах розширення самостійності суб’єктів управління в регіонах.

19. Порівняйте основні повноваження органів управління освітою обласного, міського та районного рівнів.

20. Побудуйте схему підпорядкованості суб’єктів управління освітою обласного, міського та районного рівнів. Охарактеризуйте взаємодію між рівнями.

 

 


Date: 2015-12-13; view: 207; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию