Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види кошторисних нормативів і область їх застосування

 

 

Кошторисні нормативи підрозділяються на наступні види:

- загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи;

- відомчі кошторисні нормативи;

- кошторисні нормативи для окремих будівництв;

- індивідуальні кошторисні норми.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-93 “Система стандартизації й нормування в будівництві. Основні положення” кошторисні нормативи ставляться до класу “Д”.

Загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов'язкові для застосування всіма організаціями, установами й підприємствами незалежно від їхньої відомчої приналежності й форм власності при визначенні вартості будівництв (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або засобів підприємств, установ і організацій державної власності.

До відомчих кошторисних нормативів ставляться кошторисні нормативи, які розробляються в обґрунтованих випадках, коли по прийнятій для спеціалізованого будівництва технології й організації робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого в загальнодержавних нормах. Дані нормативи застосовуються в тій галузі, для якої вони розроблені.

Відомчі кошторисні нормативи обов'язкові для організацій, установ і підприємств міністерства або іншого центрального органа виконавчої влади, що затвердив дані нормативи. Для організацій, установ і підприємств, які входять у сферу керування інших міністерств і органів виконавчої влади, ці нормативи можуть бути обов'язковими за умови прийняття ними відповідного розв'язку. Відомчі кошторисні нормативи не повинні суперечити загальнодержавним або дублювати їх.

Для окремих будівництв в обґрунтованих випадках, коли по прийнятій для цих будівництв технології й організації робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого в загальнодержавних нормах, можуть розроблятися ресурсні елементні кошторисні норми на будівництво. Розв'язок про розробку таких норм ухвалюється забудовником за узгодженням з Госстроем України.Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються в складі инвесторской кошторисної документації на окремі конструкції й роботи, передбачені в проекті ( робочому проекті), при відсутності відповідних норм у діючих збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Дані норми затверджуються в складі проекту ( робочого проекту) обов'язковим проведенням відповідної експертизи й застосовуються тільки для будівництва (об'єкта) по даному проекту.

Розробка зазначених норм здійснюється на підставі «Методичних рекомендацій з розробки ресурсних елементних кошторисних норм», схвалених розв'язком Науково-технічної ради Госстроя України від 12.04.2002 № 21.

Усі кошторисні нормативи по ступеню укрупнення підрозділяються на елементні й укрупнені.

До елементних кошторисних нормативів ставляться:

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЭСН) (ДБН Д.2.2-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЭСНМО) (ДБН Д.2.3-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (Рэснр) (ДБН Д.2.4-2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відбудовні роботи (РЭСНрв) (ДБН Д.2.5-2001);

- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (Рэснпн) (ДБН Д.2.6-2000);

- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РСНЭМ) (ДБН Д.2.7-2000).

До укрупнених кошторисних нормативів ставляться укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРСН):

- на будинки й спорудження в цілому;

- на частині будинків і споруджень, конструкції й види робіт.

Кошторисні нормативи повинні відповідати тільки вимогам, які мають пряме відношення до визначення вартості будівництва. Вони повинні:

- відповідати основним завданням кошторисного нормування й ціноутворення в будівництві, забезпечуючи достовірне визначення вартості будівництва;

- бути технічно й економічно обґрунтованими, забезпечуючи оптимальні витрати необхідних ресурсів, раціональне використання навколишнього середовища;

- ураховувати досягнення будівельної техніки й передовий досвід, стимулюючи науково-технічний прогрес у будівництві;

- мати максимальну простоту й зручність у застосуванні, давати можливість широкого використання електронно-обчислювальної техніки й інших засобів автоматизації.

Вихідними даними для розробки кошторисних нормативів є:

- найбільш раціональні технічні розв'язки в проектах;

- технологія будівельного виробництва й будівельні машини й механізми, що відповідають останнім досягненням науково-технічного прогресу;

- діючі стандарти на матеріали, вироби й конструкції, а також устаткування.

Дія кошторисних нормативів зберігається протягом періоду між переходами на нові кошторисні норми. Перехід на нові кошторисні норми обумовлюється змінами в сфері організації будівництва, економічної політики держави й супроводжується переробкою всієї системи кошторисних нормативів.

Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (працевитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), установлена на прийнятий вимірник будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральні (фізичних) величинах або у відносній формі ( у вигляді коефіцієнтів).Состав і кількість ресурсів у кошторисних нормах повинні відповідати останнім досягненням в області технології й організації будівельного виробництва, сучасному рівню технічного оснащення будівельних і монтажних організацій, відбивати накопичений у будівництві досвід, а також прогресивні проектні розв'язку, матеріали, вироби й конструкції.

Головна функція кошторисних норм - визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт, як основи для наступного перехід до вартісних показників.

У кошторисних нормах врахований повний комплекс операцій, необхідних для виконання певного виду робіт в усереднених умовах.

Кошторисні норми призначені для:

- визначення состава й кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

- визначення прямих витрат у вартості будівництва;

- розрахунків за обсяги виконаних робіт;

- розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видам робіт на функціональну одиницю виміру.

Кошторисні нормативи можуть також використовуватися при розробці поточних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації (проекту організації будівництва - ПОС, проекту провадження робіт - ППР і т.п.), установленні норм списання матеріалів.

У необхідних випадках кошторисні нормативи можуть бути використані для економічної оцінки й порівняння окремих проектних розв'язків, а також для аналізу структурних змін капітальних вкладень.

Кошторисними нормами передбачене виконання робіт у звичайних умовах, не ускладнених зовнішніми факторами. При виконанні робіт в ускладнених умовах, наприклад, загазованість, розташування поблизу діючого встаткування, обмежені умови складування матеріалів і т.п., - до кошторисних норм застосовуються коефіцієнти, наведені в загальних положеннях відповідних нормативів.

Коефіцієнти до нормативних показників, наведені в окремих збірниках кошторисних норм, не застосовуються до норм інших збірників кошторисних норм за винятком випадків, обумовлених у технічних частинах відповідних збірників.

Параметри окремих величин (довжина, діаметр, площа й т.п.), наведені в таблицях кошторисних норм із характеристикою « до», слід обчислювати, включаючи зазначену межу.

У кошторисних нормах приводиться середній розряд роботи, використовуваний при визначенні заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, а також ланки робітників, зайнятих на роботах з доставки, монтажу, демонтажу й на керуванні, обслуговуванні й ремонті ( надалі «керування й обслуговування») будівельних машин і механізмів.

Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових і матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові й матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Інші витрати, які враховуються у вартості будівництва, визначаються не по нормах, а розрахунковим шляхом.

До таких витрат ставляться:

- загальновиробничі витрати;

- засобу на зведення й розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень або пристосування й використання існуючих і новоспоруджених будинків і споруджень постійного типу;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період під відкритим небом при температурі зовнішнього повітря більш + 27 ºС;

- інші витрати замовника й підрядних будівельно-монтажних організацій, пов'язані зі здійсненням будівництва;

- витрати на зміст служби замовника й авторський нагляд;

- підготовка експлуатаційних кадрів;

- проектні й дослідницькі роботи;

- кошторисний прибуток;

- засобу на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- засобу на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- засобу на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними нормативами, призначеними для визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних, монтажних, ремонтних і реставраційних робіт, прямих витрат у вартості будівництва, а також для розробки поточних одиничних розцінок.

Норми диференційовано відбивають у своєму составі показники працезатрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, а також витрати матеріалів, виробів і конструкцій.

Правила застосування РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНрв, РЭСНпн і РСНЭМ при визначенні:

- трудових і матеріально-технічних ресурсів - наведені в технічних частинах до норм і Вказівках по застосуванню норм.

Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних робітниками-будівельниками, монтажниками, і середні розряди робіт, наведені в РЭСН, РЭСНМО, Рэснр, Рэснрв, Рэснпн, розрахункові показники трудомісткості по перевезенню ґрунту й будівельного сміття й розрахункова трудомісткість будівельно-монтажних робіт, які виконуються за рахунок загальновиробничих витрат вартість, що й тече, людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників, монтажників і працівників, заробітна плата яких ураховується в загальновиробничих витратах.

Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні цих машин, є:

- кошторисні норми часу роботи будівельних машин і механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;

- кошторисні норми ресурсів, необхідних для їхньої роботи, наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни машино-години, які розраховуються на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів.

Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, наведені в РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНрв їх, що й течуть ціни на, є нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на матеріальні ресурси.

Нормативно-розрахунковою базою для визначення загальної кошторисної трудомісткості будівництва є сума кошторисної нормативної трудомісткості робіт, наведеної в РЭСН, РЭСНМО, Рэснр, Рэснрв, Рэснпн і РСНЭМ, яка враховує працезатрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин і механізмів, розрахункової трудомісткості під час перевезення ґрунту й будівельного сміття, яка враховує працезатрати робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні автотранспортних засобів, і розрахункових працезатрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, засобах на зведення й розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень, засобах на сезонні (зимові й літні) подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт.

Нормативна кошторисна трудомісткість передбачає виконання робіт у звичайних умовах при плюсовій температурі зовнішнього повітря, але не більш +270 С у літній період під відкритим небом, і помірному вітрі (швидкістю до 10 м/с).

Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також служити поточні одиничні розцінки на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставрационно- відбудовні й пусконалагоджувальні роботи, складені на основі РЭСН, РЭСНМО, Рэснр, Рэснрв, Рэснпн, і РСНЭМ, а також поточних цін на матеріали, вироби й конструкції, машино-години будівельних машин і механізмів і поточної вартості людино-години відповідного розряду.

Норми, застосовувані для визначення прямих витрат, передбачають витрату ресурсів при виконанні будівельно-монтажних робіт в умовах плюсової температури зовнішнього повітря, але не більш +27 0 С у літній період під відкритим небом, і помірного вітру.

Визначення додаткових витрат, пов'язаних з виконанням будівельних і монтажних робіт при температурі зовнішнього повітря нижче нуля й сильному вітрі (швидкістю більш 10 м/с), або в літній період під відкритим небом більш +270 С проводяться окремим розрахунками.

У кошторисній документації на будівництво вартість устаткування вказується окремо щодо вартості будівельних і монтажних робіт.


Date: 2016-02-19; view: 265; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию