Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми обовязкових таблиць

Таблиця 2.1

Аналіз забезпеченості і використання основних фондів на підприємстві

Показники 2010 р. 2011р. 2012р. 2012р. до 2010р у %
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.        
Вартість валової продукції, тис. грн        
Середньорічна чисельність працівників, чол.        
Фондоозброєність праці, тис. грн/чол        
Фондовіддача, грн.        
Фондомісткість, грн.        
Фондорентабельність, %        

Таблиця 2.2

Аналіз забезпеченості підприємства оборотними фондами

Показники 2010р. 2011р. 2012р. 2012р. до 2010р. в %
Вартість оборотних засобів, тис. грн        
Виручка від реалізації продукції, тис. грн        
Коефіцієнт оборотності        
Тривалість обороту, днів        

Таблиця 2.3

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та їх використання

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. Відношення2012 р. до 2008 р., %
Середньорічна кількість працівників, зайнятих в основному виробництві, чол.            
Відпрацьовано люд.-днів 1 робітником за рік            
Витрати праці тис. люд.-год.            
Вартість валової продукції, тис. грн.            
Середня тривалість робочого дня, год            
Виробіток одного робітника :            
- середньорічний, тис. грн..            
- середньодобовий, грн..            
- середньогодинний, грн..            
Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу            
Середньомісячна заробітна плата, грн.            

Таблиця 2.4Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємства

(економічний паспорт)

Показники Роки 2012 в % до 2010
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, тис. грн.        
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.        
Середньорічна чисельність робітників,чол.        
Обсяг товарної продукції на одного працівника, тис.грн.        
Площа с.-г. угідь, га        
Валова продукція (по собівартості), тис. грн.        
Валовий прибуток, тис.грн.        
Операційні витрати, тис.грн.        
Фінансові результати від операційної діяльності,тис.грн.        
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.        
Чистий прибуток, тис.грн.        
Рентабельність капіталу, %        
Рентабельність підприємства, %        

Таблиця 2.5

Аналіз фінансового стану підприємства

Показники Рекомен доване зна чення 2008р 2009р. 2010р 2011р 2012р. Відхилення 2012р. від 2008 р. (+,-)
Аналіз майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів Змен-шення            
Коефіцієнт оновлення основних засобів Збіль- шення            
Коефіцієнт вибуття основних засобів Менше ніж кое-фіцієнт оновлення            
Аналіз ліквідності підприємства
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) > 1            
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8            
Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,1            
Чистий оборотний капітал, тис. грн.. Збіль- Шення            
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Коефіцієнт плато-спроможності > 0,5            
Коефіцієнт фінансування < 1            
Коефіцієнт забезпече-ності оборотними засобами > 0,1            
Коефіцієнт маневре-ності капіталу 0,4-0,6            
                 

 
Date: 2015-05-22; view: 193; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию