Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗразок оформлення списку використаних джерел

Характеристика джерела Приклад оформлення
Конституція України Закони України   Укази Президента України     Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 1. Конституція України. – К. : Юрид. літ., 1996. – 50 с. 1. «Про форми власності на землю» Закон України ///ВВР України. – 1992. - № 78. 1. «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» Указ Президента України /// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. - № 6. – с. 36-38. 1. «Про зайнятість населення» Постанова Верховної Ради України від 1 березня 1991 р.
Книги: - один автор 1. Заставний Ф.Д. Територіальні передпланові прогнози / Ф.Д. Заставний. – К. : Наукова думка, 1998. – 182 с.
- два автори 1. Білецький В.М. Моделювання макроекономічних процесів: Монографія / В.М. Білецький, В.Д. Бакуменко – К.: УАДУ при Президентові України, 1998. – 320 с.
- три автори 1. Рижук С.М. Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу / Рижук С.М., Слюсар І.Т., Вергунов В.А. – К.: Аграрна наука, 2002. – 130 с.
- чотири автори 1. Регіональна економіка / [Михасюк І.Р., Янків М.Д., Залога З.М., Сажинець С.Й.]. – Львів: Українські технології, 1998. – 240 с.
- п’ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. Центр, 2007. – 510 с.
Без автора 1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / Каліущенко В. та ін.] – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.
Багатотомний документ 1. Экономическая энциклопедия : в 6 т. [гл. ред. А.М. Румянцев]. – М.: Советская энциклопедия, Т.4: Политическая экономия. – 1980. – 624 с. 2. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.
Матеріали конференцій, з’їздів 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [Молодь України і агарна реформа], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во агар. політики, Харк., держ. агар. ун-т.
Стандарти 1. Вимоги щодо забезпеченості контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2 – 020. додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2 -020:1994, IDT ): ДСТУ EN 61010-2 -020:2005. – [Чинний від 2007-01 - 01 ]. – К.: Держспоживстандарт України. 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України)
Словники 1. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. зал. – З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. – К.: Европ. ун-т, 2007. – 57 с.
Атласи 1. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В.Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.
Дисертації 1. Гаркуша О.Н. Стратегія відновлення і високоефективного функціонування виноградарсько виноробного підкомплексу АПК України в умовах ринкової економіки: дис. доктора екон. наук : 08.07.02. / Гаркуша Олександр Миколайович. – Миколаїв, 2002. – 347 с.
Автореферати дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающие устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч. – исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; зав. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.)
Електронні ресурси 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжн. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін., І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. - № 4. – с. 43. – Режим доступу до журн. : http://www/nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko/htm.

 

Date: 2015-05-22; view: 380; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию