Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Писемне наукове мовлення

Завдання 1. Прокоментуйте твердження М. Гайдеґґера, що вся діяльність людини "перебуває під знаком Слова".

Завдання 2. Переконайте в тому, що мова відноситься до всіх інших засобів прогресу, як перше й основне.

Завдання 3. Поясніть сутність поняття мовна компетентність студента (фахівця) та проілюструйте його яскравими прикладами.

Завдання 4. З'ясуйте, за яких умов формується та вдосконалюється мовна/мовленнєва культура студента (фахівця).

Завдання 5. Обґрунтуйте, що і чому обумовлює специфіку наукової мови.

Завдання 6. Поясніть, у чому та як виявляються особливості наукового стилю мови. Проілюструйте переконливими прикладами свою відповідь.

Завдання 7. Доведіть, чому в джерелах наукової інформації спосіб викладення матеріалу є формально-логічним (колективним).

Завдання 8. Обґрунтуйте, що зумовлює в науковому стилі вибір мовних засобів.

Завдання 9. Простежте, яка лексика характеризує науковий стиль мови/мовлення. Проілюструйте відповідь конкретними прикладами.

Завдання 10. Обґрунтуйте, яке місце в науковій літературі посідають терміни та чим це обумовлено.

Завдання 11. Поясніть, яку роль відіграє порядок слів у писемній науковій мові та як ви розумієте принцип "лінійної" презентації інформації в науковій прозі. Проілюструйте свою відповідь переконливими прикладами.

Завдання 12. Здійсніть лексичний аналіз науково-навчального тексту за обраним фахом (обсяг до трьох сторінок), класифікувавши лексику наведеними групами: а) загальнонаукова; б) власне термінологічна; в) слова-організатори думки; г) слова-конкретизатори думки; д) слова-домінанти (ключові слова). Визначте функції кожної лексичної групи.

Завдання 13. Проаналізуйте науково-навчальний текст за ступенем уживаності іменників та дієслів. Сформулюйте аргументований висновок.

Завдання 14. З'ясуйте, який відмінок іменника та чому переважає в науковому тексті. Проілюструйте прикладами свою відповідь.

Завдання 15. Доведіть, якими частинами мови і чому найчастіше представлений підмет у науковому тексті. Проілюструйте свою відповідь прикладами.

Завдання 16. Визначте інформаційну роль порядку слів у науковому тексті, з'ясувавши, де і чому міститься основна інформація.

Завдання 17. З'ясуйте, які види простих і складних речень та чому домінують у науковій літературі. Наведіть переконливі приклади.

Завдання 18. Наведіть та обґрунтуйте загальновизнані правила ефективного опрацювання (читання) наукового тексту.

Завдання 19. Хронометруйте темп читання (опрацювання) науково-навчальних текстів і порівняйте одержані результати із середньостатистичними нормами.

Завдання 20. Проаналізуйте свій темп читання/опрацювання науково-навчальних текстів з опановуваних дисциплін і знайдіть власні резерви його підвищення.

Завдання 21. Поясніть цілі складання анотацій на наукові джерела.

Завдання 22. Схарактеризуйте основні види анотацій та з'ясуйте особливості їх оформлення.

Завдання 23. Поясніть відмінність довідкової анотації від рекоменда­ційної.

Завдання 24. З'ясуйте, який вид анотації є найбільш поширеним у на­уковій та науково-інформаційній діяльності.

Завдання 25. Назвіть складові анотації та проілюструйте їх прикла­дами.

Завдання 26. Назвіть відомості, які розміщуються в бібліографічному описі наукових джерел.

Завдання 27. Зазначте, яку інформацію може містити текст анота­ції. Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 28. З'ясуйте, яка інформація є обов'язковою в тексті анота­ції та чому.

Завдання 29. Сформулюйте лаконічно вимоги до тексту анотації.

Завдання 30. З'ясуйте, від чого залежить відбір інформації для ано­тації. Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 31. Схарактеризуйте вимоги до обсягу анотації та з 'ясуйте, чим вони обумовлені.

Завдання 32. Назвіть найтиповішу помилку при складанні тексту анотації та поясніть її причини.

Завдання 33. Наведіть мовні/мовленнєві стандарти-кліше для оформлення анотації.

Завдання 34. З'ясуйте, дієслова якого часу та виду поширені і чому в текстах анотацій.

Завдання 35, Випишіть із бібліотечного каталогу три анотації на нові наукові надходження та проаналізуйте їх за структурою, змістом, призначенням, мовним оформленням, обсягом.

Завдання 36. Складіть анотації на журнальні наукові статті з гума­нітарних та економічних проблем.

Завдання 37. З'ясуйте, аргументуючи, чим відрізняються між собою реферат та анотація наукового джерела.

Завдання 38. Проаналізуйте найтиповіші помилки у "згортанні" ін­формації наукового джерела при його реферуванні та пояс­ніть, як їх запобігти.

Завдання 39. Сформулюйте чіткі вимоги до анотації і до реферату. Назвіть спільні та відмінні вимоги.

Завдання 40. Обґрунтуйте, чому характеристика та виклад змісту наукового джерела мають бути об'єктивними і не містити оцінки.

Завдання 41. Схарактеризуйте, аргументуючи, вимоги до мови та стилю тексту реферату.

Завдання 42. Поясніть, якими мають бути оптимальні обсяги ано­тації та реферату і від чого це залежить.

Завдання 43. Наведіть мовні/мовленнєві стандарти-кліше для підго­товки реферату наукового джерела.

Завдання 44. Проаналізуйте порядок слів у реченнях рефератів і з'ясуйте, де найчастіше знаходяться основна та допоміжна інформації.

Завдання 45. Назвіть найпоширеніші у рефератах слова-організатори думки, що логізують контекст, та визначте мовні засоби їх вираження. Поясність, чим обумовлено їх використання.

Завдання 46. Назвіть найпоширеніші у рефератах слова-організатори думки, що характеризують ступінь об'єктивності інформації наукового першоджерела, та визначте мовні засоби їх вира­ження. Поясніть, з якою метою вони використовуються.

Завдання 47. Опрацюйте (наприклад, в Українському реферативно­му журналі "Джерело" за обраною спеціальністю) три рефе­рати різножанрової наукової літератури (книги, колективної монографії, збірника статей) та проаналізуйте їх за струк­турою, змістом, обсягом, призначенням, мовним оформлен­ням.

Завдання 48. Проаналізуйте за структурою, змістом, обсягом, при­значенням, мовним оформленням два реферати матеріалів конференції (наприклад, з Українського реферативного журна­лу "Джерело" за гуманітарними спеціальностями). Випишіть мовні/мовленнєві засоби для наведення основної проблемної ін­формації.

Завдання 49. Установіть спільне й відмінне між конспектом науко­вого джерела, анотацією, рефератом та рецензією на нього. Проілюструйте переконливими прикладами свою відповідь.

Завдання 50. З'ясуйте, якими мовними/мовленнєвими стандартами-кліше, що використовуються під час анотування й рецензу­вання, доцільно скористатися при написанні тексту рецензії. Аргументуйте свою відповідь.

Завдання 51. Лаконічно сформулюйте практичні поради авторові ре­цензій на наукові джерела економічної тематики.

Завдання 52. Сформулюйте мету наукової роботи. Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 53. Схарактеризуйте вимоги до студентської наукової роботи.

Завдання 54. З'ясуйте, що є спільного й відмінного між текстом наукової статті та анотації, реферату, рецензією на неї.

Завдання 55. Назвіть основні компоненти наукової доповіді та статті.

Завдання 56. Проаналізуйте за граматичною природою заголовки наукових статей у різних фахових виданнях гуманітарної сфери (наприклад, у науково-теоретичному журналі "Мовознавство" (Київ), у науковому щорічному журналі "Мова і культура" (Київ), збірнику "Міжнародні відносини" (Дніпропетровськ), у часописі "Українське право" (Київ) тощо). З'ясуйте, якими типами речень і чому переважно оформлюються заголовки наукових статей.

Завдання 57. Проілюструйте прикладами бібліографічний опис (вихідні дані) газетної (журнальної) статті, статті зі збірника, колективної монографії, книги. Визначте спільні й відмінні вимоги.

Завдання 58. З'ясуйте, якими мають бути за кількістю та обсягами цитати в тексті наукової доповіді й статті і що, яким чином і чому на ці параметри впливає.

Завдання 59. Назвіть обов'язкові вимоги до оформлення цитат у науковій роботі. Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 60. Поясніть, як ви розумієте поняття "некоректне цитування " з наукових джерел та як запобігти цьому авторові наукової роботи.

Завдання 61. Сформулюйте всі правила наведення та оформлення цитат і проілюструйте їх прикладами на матеріалі опановуваних дисциплін.

Завдання 62. З'ясуйте сутність поняття "непряме цитування" та проілюструйте його прикладами з наукових праць.

Завдання 63. Назвіть та схарактеризуйте основні форми подання ілюстративного матеріалу в науковій літературі. З'ясуйте причини, що обумовлюють вибір цих форм.

Завдання 64. Схарактеризуйте та проілюструйте прикладами засоби зв'язку між реченнями наукової статті (доповіді).

Date: 2015-04-23; view: 1161; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию