Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реферат. Реферат(лат. referre – доповідати, повідомляти) – доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел

Реферат (лат. referre – доповідати, повідомляти) – доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел, виклад змісту наукової роботи, книжки, статті. Реферат може бути монографічним (за одним джерелом) або оглядовим (за кількома джерелами).

Особу, яка складає реферат, називають референтом, а сам процес – реферуванням.

Тексти цього вторинного жанру більш є докладними, ніж анотація. У рефератах використовують ті ж види подачі чужого мовлення і способи її авторизації, що й у посиланнях.

Залежно від повноти викладу змісту першоджерела реферати поділяють на такі види: реферат-резюме, реферат-конспект, реферат-огляд.

Реферат-резюме містить лише ті основні положення, що якнайближче пов’язані з темою реферованого джерела, а також включає бібліографічний опис джерела, вказує його тему, центральну проблему, основні висновки джерела, визначає його адресата. Можуть бути охарактеризовані актуальність, новизна, практична цінність, зміст і структура роботи.

У рефераті-конспекті, крім того, що повинно бути в рефераті-резюме, відображаються всі концептуальні положення джерела, подається ілюстративний матеріал, яким автор підкріплює свої ідеї, важлива аргументація, відомості про методику дослідження, використані технології, сфери застосування.

Реферат-огляд - це науково-дослідна робота з певної теми, мета якої полягає в тому, щоб з'ясувати ступінь дослідженості предмета. В огляді розкривається проблематика джерел, присвячених певній темі, і порівнюються запропоновані варіанти вирішення досліджуваних проблем, у результаті чого укладачем робляться висновки про те, які проблеми можна вважати вирішеними, дослідження яких залишається актуальним, і які ще потребують свого вирішення.

Реферат викладають своїми словами, використовуючи при цьому особливо значущі визначення, цитати, а також висловлювання, з якими референт не згоден. Цитування зумовлює посилання на джерело із зазначенням сторінок. Аналогічними є вимоги і до викладених думок авторів наукових робіт, якщо вони містять важливі положення, висновки. План реферату дослідник складає особисто. Композиція реферату складається з таких обов’язкових компонентів: вступ, головна частина, висновки.

Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як правило, він сягає 10-15 сторінок машинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали.

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку:

1. Вибір або формулювання теми. З’ясування форми реферату, яка б відповідала його меті.

2. Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату.

3. Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір джерела (джерел), що розкривають тему.

4. Формулювання мети реферату, коригування первинного плану.

5. Виклад матеріалу відповідно до складеного плану.

Кожний реферат має бути індивідуальною роботою. В ньому простежуватимуться особливості мислення, творча манера автора.

Водночас він повинен відповідати таким вимогам до його оформлення:

1. Використання паперу типового формату.

2. Скріплення і пронумеровування сторінок.

3. Правильне оформлення титульної сторінки.

4. Подання списку літератури в алфавітному порядку з дотриманням правил наукового апарату (відкриває список посилання на текстуальне джерело твору, що вивчається).

5. Недопустимість жодних надмірностей в оформленні (рамочок, малюнків тощо), які не стосуються змісту роботи.

Реферат, зроблений автором своєї наукової праці, називається авторефератом (наприклад, автореферат дисертації).

Запитання і завдання

1. Що таке анотація? Коротка характеристика і структура.

2. Назвіть види анотацій та охарактеризуйте їх.

3. Що таке конспект? Коротка характеристика.

4. Назвіть види конспектів. Дайте їх характеристику.

5. Назвіть етапи процесу конспектування.

6. Що таке рецензія? Структура рецензії. Вимоги до написання рецензії.

7. Що таке реферат? Коротка характеристика.

8. Назвіть види рефератів, охарактеризуйте їх.

9. Назвіть вимоги до написання реферату.


Тема 7

Date: 2015-04-23; view: 841; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию