Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел містить їх бібліографічні описи

Список використаних джерел містить їх бібліографічні описи. Складають бібліографічний опис безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

Список використаних джерел розміщують в порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування і рекомендований при написанні дисертацій); в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у хро­нологічному порядку.

Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (табл. 2.1). Потрібна інформація міститься в стандартах: ГОСТ 7.1—84. «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582—97. «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12—93. «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11—78. «СИБИД. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Таблиця 1

Приклади оформлення бібліографічного опису списку джерел, який наводять у науковій роботі

Характеристика джерела Приклад оформлення
   
Монографії (один, два або три автори) Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: Монографія. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. — 478 с. Бандурка О. М., Дзюба Н. В. Первісне нагромадження капіталу в економіці України: Монографія. — X.: НУВС, 2003. — 196 с.Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство: Підручник. — Л.: Світ, 1994. — 216 с.
Чотири автори Літогенез девонських відкладів природобрузького прогину: палеоокеанографія, седиментаційна циклічність формування порід — колекторів: Монографія / В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук, Б. М. Полухтович, В. О. Федишин. — К.: УкрДГРУ, 2003. — 96 с.
П'ять та більше авторів Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. — К.: Вища школа, 1997. — 493 с.
Багатотомні видання Остап Вишня: Твори в чотирьох томах. — К.: Дніпро, 1988. — Т. 1. — 526 с.
Перекладні видання Зюскінд П. Парфуми: Історія одного вбивці: Пер. з нім. — X.: Фоліо, 2003. — 287 с.
Стандарти Український класифікатор нормативних документів: ДК 004 — 2003 (ICS: 2001, IDT) — [Чинний від 2003—10—01]. — К., 2003. — 81 с.(Д ержспоживстандарт).
Збірники наукових праць Обчислювальна і прикладна математика: 36. наук. пр. — К.: Либідь, 1993. — 99 с.
Словники Словник іншомовних слів / Укл. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. — К.: Наукова думка, 2000. — 680 с.
Складові частини: книги Герасименко В. Я. Юрій Федькович // Історія української літератури. — К.: Наукова думка, 1968. — Т. 3. — С. 315—349.
збірника Церков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника // Проблеми сучасного літературознавства. — Одеса, 1998. — С. 149—180.
журналу Баранник Д. X. Українська мова на межі століть // Мовознавство. — 2001. — № 3. — С. 40—47.
іноземного журналу Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncology. — 1993. — Vol. 7, № 2. — P. 89—96.
енциклопедії Тараненко О. О. Антономазія // «Українська мова». Енциклопедія. — К.: «Укр. енцикл.», 2000. — С. 29.
Дисертації Ставицька Л. О. Естетика слова у художній літературі 20—30-х pp. XX ст.: Системно-функціональний аспект: Дис.... д-ра філол. наук: 10. 02. 01. — К., 1996. — 308 с.
Автореферати дисертацій Горошкіна О. М. Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах Ш-го ступеня природничо-математичного профілю: Автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13. 00. 02 / НПУ ім. М. П. Дра-гоманова. — К., 2005. — 39 с.
Препринти Пономаренко Л. А., Буадзе В. В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокатки: Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76—76. — К.: 1976. — 37 с.

 

Зразки бібліографічного опису усіх категорій електронних ресурсів наводяться згідно з ГОСТом 7.82—2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание електронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Віддалені ресурси. УкрМАРК: Національний формат представлення бібліографічних даних [Електронний ресурс]: (Проект) / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук, б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. — Електрон, дан. (13 файлів). — 2002—2003. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/library/ ukrmarc.html. — Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Swanson E. Editing ISBD (SR): approach, scope, definitions [Electronic resource] // 68th IFLA Council and General Conference, August 18—24, 2002: Proceedings. — Mode of access: WWW.URL: www.ifla.org/IV/ifla68/papers/148-162e.pdf. — Last access: 2002. — Title from the screen.

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965—2002 pp.) [Електронний ресурс]: Автореф. дис.... канд. іст. наук: 07. 00. 08 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Електрон, дан. (1 файл). — К., 2004. — 18 с. — Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. — Назва з екрана.

Локальні ресурси. Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс]: Международные конференции и проекты / Центр ПИК. — Электрон, дан. — М., 2004. — 1 CD-ROM. — Загл. с этикетки диска.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]: Материалы междунар. конф. «Крым— 2004», г. Судак, 5—13 июня 2004 г. / 11-я Междунар. конф. «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества», ГПНТБ России, Ассоциация ЭБНИТ. — Электрон, дан. — М.: ГПНТБ России, 2004. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). — Загл. с этикетки диска.

Нежурбеда Г. Г. Роль национальных библиотек в сохранении Internet-ресурсов // Программа ЮНЕСКО: «Информация для всех»: Всеобщий доступ к информации [Электронный ресурс]: Материалы междунар. конф., г. Санкт-Петербург, 23—25 июня 2004 г. — Электрон, дан. — СПб., 2004. — 1 CD-ROM. — Загл. с этикетки диска.

Date: 2015-04-23; view: 618; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию