Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дипломна робота

Дипломна (кваліфікаційна) робота є завершальним етапом освіти випускника. Як одна із спеціальних форм наукової роботи вона має свої кваліфікаційні ознаки. У науковій практиці поняття “диплом” означає робота, дослідження, проект, що виконується студентом-випускником для отримання свідоцтва про закінчення навчального закладу.

Написання дипломних (кваліфікаційних) робіт має на меті систематизувати, закріпити, розширити теоретичні та практичні знання зі спеціальності, виявити навички застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових завдань. Майбутнім спеціалістам важливо розвивати навички самостійної роботи, опановувати методику дослідження та експериментування, з’ясовувати підготовленість до самостійної роботи.

В університетах, інших вищих навчальних закладах виконання дипломних (кваліфікаційних) робіт є обов’язковим елементом процесу навчання, фінальною формою підготовки бакалаврів та спеціалістів. Як правило, до дипломних (кваліфікаційних) робіт ставляться такі вимоги:

1. Актуальність, новизна тематики, відповідність сучасному стану і перспективам розвитку науки, практичним завданням і загальним цілям дипломної роботи.

2. Вивчення й критичний аналіз монографічної та періодичної літератури згідно з темою дипломної роботи.

3. Вивчення й характеристика історії та сучасного стану проблематики дослідження.

4. Характеристика предмета, цілей і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів.

5. Узагальнення результатів, обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій.

Підготовку до виконання дипломних (кваліфікаційних) робіт забезпечують випускні кафедри вищих навчальних закладів. Тематика дипломних (кваліфікаційних) робіт щорічно заздалегідь визначається кафедрою і затверджується радою факультету (інституту, університету).

При виборі теми бажано враховувати її відповідність рівню розвитку сучасної науки, актуальним напрямам наукових досліджень, з яких спеціалізується кафедра, можливостям забезпечення студентів-дипломників науковим керівництвом.

Допущена кафедрою до захисту дипломна (кваліфікаційна) робота направляється деканом факультету (директором інституту) або, за узгодженням з ним, завідувачем кафедри на рецензію. Рецензентами можуть бути кваліфіковані спеціалісти наукових закладів, спеціалісти виробництва, викладачі інших вищих навчальних закладів.

Якість дипломної (кваліфікаційної) роботи залежить не лише від вдалого добору необхідних матеріалів, а й від умілого використання їх, чіткої організації, систематичності й послідовності викладу, правильного оформлення наукового апарату. Тому важливим етапом підготовки дипломної (кваліфікаційної) роботи є складання її плану, продумування композиції.

Дипломна (кваліфікаційна) робота має строго визначену структуру.

Вона повинна містити такі основні елементи, розміщені в певній послідовності:

– титульна сторінка;

– зміст;

– перелік умовних позначень (за необхідності);

– вступ;

– основна частина;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки (за необхідності).

У Вступі визначають мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, обґрунтовують вибір та актуальність теми, відзначають новизну, теоретичну цінність і практичну значущість роботи, описують принципи, методи та прийоми дослідження, особливості композиції, характеризують матеріал і джерела дослідження. За можливості наводять дані про апробацію проблеми.

Перший розділ найчастіше є оглядовим, в ньому розкривають історію питання. Здебільшого він є своєрідним реферативним викладом (оцінного характеру) наукових досліджень у конкретній сфері з одночасним окресленням кола нерозв’язаних проблем, меж явища, яке досліджує автор роботи, розкриттям теоретичних передумов вивчення проблеми. У другому і в наступних розділах автор описує процес, висвітлює методику і техніку дослідження, досягнутий результат. Висновки призначені для підсумків дослідження: формулювання узагальнення, передбачення перспектив подальшої роботи в межах зазначених проблем.

Обсяг кваліфікаційної роботи має становити не менше 40 сторінок, а обсяг дипломної роботи не менше 50 сторінок друкованого тексту.

Date: 2015-04-23; view: 694; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию