Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система оцінювання знань студентів

Навчальна дисципліна «Культура видання» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

- усна відповідь на лабораторному занятті;

- виконання практичних завдань;

- усні тренінги для удосконалення новичок студентів;

- письмові роботи.

Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумкові контролі знань: залік – проводиться у формі відповіді на теоретичні питання та виконання практичних завдань.

Умови допуску студента до іспиту:

- відсутність заборгованостей з практичних та семінарських занять;

- відсутність заборгованостей з модульних контрольних робіт;

- позитивні рейтингові бали за кожний модуль.

Підсумкова оцінка

За результатами кожного семестрового контролю студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок з модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за іспит за такою шкалою оцінювання:

Розподіл балів, які отримують студенти

Курс ІІІ, семестр 2

 

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах      

 

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

В межах кожного модуля

№ з/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 заняття Модуль 1 Модуль 2
Бали за всі заняття (максимальні) Бали за всі заняття (максимальні)
1. Лекційні заняття: –експрес-опитування, додаткові відповіді     до 1     1х3=3     1х2=2
2. Лабораторні заняття: – усна відповідь – виконання практичних завдань     до 2/3   до 6     2х4=8   6х5=30     3х4=12   6х5=30  
         
3. Модульна контрольна робота до 9    
  Всього за модуль      
  Підсумкова оцінка (ПО) 50 + 50 =100
             

Date: 2015-04-23; view: 482; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию