:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Daikt pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryio priemones

1. Daikt pirkimopardavimo sutartis, sudaryta naudojant ryio priemones, yra pardavjo ir pirkjo (vartotojo) sutartis dl daikt pardavimo, sudaroma naudojant tik ryio priemones (vien ar kelias). io straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir vartojimo paslaug bei kitoms vartojimo sutartims.

2. Vyriausyb ar jos galiota institucija tvirtina daikt pardavimo ir paslaug teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryio priemones, taisykles.

3. ios straipsnio nuostatos netaikomos sutartims, kurios sudaromos:

1) dl finansini paslaug teikimo;

2) aukciono bdu;

3) dl maisto produkt ar kit kasdieniam vartojimui skirt daikt pirkimopardavimo ir (arba) pristatymo;

4) dl apgyvendinimo, transporto, maitinimo ar laisvalaikio paslaug, kai paslaug teikjas sipareigoja pateikti ias paslaugas tam tikru laiku arba tam tikru laikotarpiu;

5) naudojant pardavimo automatus (io kodekso 6.358 straipsnis);

6) per ryio priemoni operatori, t. y. asmen, kurio verslas yra teikti vien ar kelias ryi paslaugas, kuriomis gali naudotis pardavjas ar paslaug teikjas daikt pirkimopardavimo ar paslaug teikimo sutariai su vartotoju sudaryti.

4. Pardavjas iki sutarties sudarymo privalo naudojamomis ryio priemonmis pateikti pirkjui tinkam informacij, kurioje privalo bti nurodyta:

1) duomenys apie pardavj;

2) daikto pagrindins savybs;

3) pardavimo kaina;

4) daikto pristatymo kaina;

5) mokjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;

6) pirkjo teiss atsisakyti sutarties pagal io kodekso 6.367 straipsnio taisykles gyvendinimo tvarka;

7) naudojimosi ryio priemonmis kainiai, kai jie skaiiuojami kitaip nei prasta;

8) laikotarpis, kur pasilymas ir kaina galioja;

9) maiausia sutarties trukm, kai yra sudaroma sutartis dl nuolatinio preki tiekimo ar paslaug teikimo.

5. io straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos komercinis pobdis turi bti aikiai ir suprantamai ireiktas bei atitikti naudojamas ryio priemones. Jeigu kalbama telefonu, pardavjas privalo aikiai idstyti komercin pokalbio tiksl.

6. Iki sutarties sudarymo, o kai daiktai tiekiami, iki daikt pateikimo (jeigu juos pateikia ne pardavjo galiotas treiasis asmuo) pirkjas turi gauti informacij ratu apie (nebent tokia informacija ratu jau buvo pateikta pirkjui prie sutarties sudarym):

1) silom daikt (pavadinimas, pagrindins savybs);

2) pardavj; nurodoma, kur ir kam pirkjas gali adresuoti bet kok skund;

3) pirkjo teiss atsisakyti sutarties pagal io kodekso 6.367 straipsnio taisykles gyvendinimo tvark;

4) mokjimo, pristatymo ar atlikimo tvark, pardavjo teikiamas daikto prieiros paslaugas ir garantijas, jeigu jos suteikiamos;

5) sutarties atsisakymo slygas, jeigu sutartis neterminuota arba ilgesn nei vieneriems metams.

7. Pareiga rodyti, kad io straipsnio 6 dalyje nustatyta informacija ratu buvo teikta pirkjui, tenka pardavjui.

8. Pardavjas turi pateikti daiktus per trisdeimt kalendorini dien nuo sutarties sudarymo dienos, jeigu sutartis nenumato ko kita.

 

6.367 straipsnis. Pirkjo teis atsisakyti pirkimopardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryio priemones

1. Pirkjas turi teis atsisakyti pirkimopardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryio priemones, pranedamas apie tai ratu pardavjui per septynias darbo dienas nuo:

1) daikto pristatymo dienos, kai parduodamas daiktas;

2) sutarties sudarymo dienos, kai teikiamos paslaugos.

2. Jeigu io kodekso 6.366 straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija pirkjui nebuvo teikta ratu, jis turi teis atsisakyti sutarties per tris mnesius nuo sutarties sudarymo dienos.

3. Draudiama iame straipsnyje numatyt pirkjo teis atsisakyti sutarties suvaryti papildomais sipareigojimais ar mokomis arba bet kokiu kitu bdu apriboti ar panaikinti, iskyrus iame straipsnyje numatytus atvejus.

4. Pirkjas neturi teiss pasinaudoti io straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dl:

1) garso ir vaizdo krini ir fonogram bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuteri program tiekimo ir pirkjas paeid pakuots apsaugas;

2) laikrai, urnal ar kit periodini leidini tiekimo;

3) dalyvavimo aidimuose ir loterijose.

5. Daikt pirkimopardavimo atveju pirkjas gali pasinaudoti teise nutraukti sutart, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo ivaizda i esms nepasikeit. Daikto ar jo pakuots ivaizdos pakeitimai, kurie buvo btini norint apirti gaut daikt, negali bti vertinami kaip esminiai daikto ivaizdos pakeitimai. Kai kyla ginas dl daikto ivaizdos, gali bti skiriama ekspertiz. Jos ilaidas apmoka kaltoji alis.

6. Jeigu pirkjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, kai u daikt visikai ar i dalies sumokama pagal tam tikslui pardavjo ir pirkjo arba pardavjo ir treiojo asmens sudaryt vartojimo kredito sutart, tai ta vartojimo kredito sutartis turi bti nutraukiama be joki papildom sipareigojim pirkjui.

7. Pardavjas, gavs io straipsnio 1 dalyje nurodyt praneim apie sutarties atsisakym, per penkiolika dien privalo atsiimti daikt ir grinti pirkjui u daikt sumoktus pinigus.

 

Date: 2015-05-05; view: 476; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -