:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Klaidinanios reklamos samprata

1. Pagal skirsn klaidinania reklama laikoma bet kokios formos ir bet kokiomis perdavimo priemonmis skleidiama su kine komercine, finansine ar profesine veikla susijusi informacija, kuria siekiama skatinti preki ar paslaug, skaitant nekilnojamuosius daiktus, teises ir pareigas, pardavim (teikim), kai ji bet kokiu bdu, skaitant ir jos pateikimo bd, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kai dl jos klaidinanio pobdio atsirado alos.

2. Vertinant, ar al lmusi reklama yra klaidinanti, atsivelgiama jos teisingum, visapusikum ir pateikimo kriterijus:

1) reklamoje skelbiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davjas negali j teisingumo pagrsti reklamos skelbimo metu. Ar pakanka teigini teisingum pagrindiani duomen, sprendiama kiekvienu konkreiu atveju atsivelgiant konkreios bylos aplinkybes. Skelbiam teigini teisingum pagrindianiais duomenimis nelaikomi asmen, kuri veikla nesusijusi su skleidiama informacija, parodymai;

2) reklamos skleidiama informacija yra nevisapusika, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kuri paskelbti atsivelgiant kit toje reklamoje esani informacij btina, kad nebt suklaidinti reklamos vartotojai;

3) reklamos pateikimo bdas ar forma yra tokie, kad jos vartotojai gali suvokti reklamoje esant numanom klaidinant teigin;

4) reklamos vartotojai pagal reklamos pateikimo bd ir form susidaro nuomon, kad skleidiama informacija yra teisinga, visapusika, ir priima tokius sprendimus, kuri atitinkamomis aplinkybmis galima tiktis i eilinio reklamos vartotojo.

3. Sprendiant, ar reklama yra klaidinanti, turi bti atsivelgiama joje esani informacij apie:

1) reklamos davj ar kit asmen, j veikl, buvein, firmos vard, preks ar paslaugos enkl, autorines teises ar gretutines teises, patentus, licencijas ir pan.;

2) prekes ir paslaugas j gamybos viet ar kilm, preks gamintojo ar paslaug tiekjo identikum, patyrim ar kvalifikacij, pagaminimo laik, gamybos bd, paskirt, kiek, sudt, energetin vert, vartojamsias savybes, atitikim paskiriai ir tinkamum vartoti (naudoti), patikros laik, viet, bd bei vertinimus, vartojimo (naudojimo) bd, preki (paslaug) ir nustatyto standarto atitikim, sertifikavim, oficial preks pripainim ir apdovanojim mugse, parodose, premijas, dovanas ar prizus, suteiktus u sigyjamas prekes ar paslaugas, arba panaudotus mokslinius ar profesinius terminus arba bandym techninius ar statistinius duomenis ir pan.;

3) preki (paslaug) sigijimo ir vartojimo (naudojimo) slygas kain ar jos apskaiiavimo bd, mokjimo slygas, garantijas, pristatymo, keitimo, remonto, aptarnavimo, grinimo slygas, pardavimo ar tiekimo mast, specialiosios ofertos prieast ar tiksl ir pan.;

4) preki ar paslaug lyginim (gretinim) su kitomis prekmis ar paslaugomis.

 

Date: 2015-05-05; view: 384; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) -