:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Atsivelgimas nukentjusio asmens kalt ir padariusio al asmens turtin padt

1. Kai paties nukentjusio asmens didelis neatsargumas padjo alai atsirasti arba jai padidti, tai atsivelgiant nukentjusio asmens kalts dyd (o kai yra alos padariusio asmens kalts, ir jo kalts dyd) alos atlyginimas, jeigu statymai nenustato ko kita, gali bti sumaintas arba reikalavimas atlyginti al gali bti atmestas.

2. nukentjusio asmens kalt neatsivelgiama iiekant dl maitintojo gyvybs atmimo atsiradusi al ir atlyginant laidojimo ilaidas.

3. Teismas gali sumainti atlygintinos alos dyd, atsivelgdamas al padariusio asmens sunki turtin padt, iskyrus atvejus, kai ala padaryta tyia.

 

Straipsnis. alos atlyginimas sveikatos sualojimo atveju

1. Jeigu fizinis asmuo suluointas ar kitaip sualota jo sveikata, tai u al atsakingas asmuo privalo nukentjusiam asmeniui atlyginti visus io patirtus nuostolius ir neturtin al.

2. Nuostolius io straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais sudaro negautos pajamos, kurias nukentjs asmuo bt gavs, jeigu jo sveikata nebt sualota, ir su sveikatos grinimu susijusios ilaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaist sigijimo, protezavimo, sualoto asmens prieiros, speciali transporto priemoni sigijimo, sualoto asmens perkvalifikavimo ilaidos bei kitos sveikatos grinimui btinos ilaidos).

3. Jeigu po sprendimo dl alos atlyginimo primimo nukentjusio asmens sveikata pablogja, jis turi teis pareikti iekin dl papildom ilaid atlyginimo, iskyrus atvejus, kai ala buvo atlyginta konkreia vienkartine pinig suma.

4. is straipsnis taikomas tik tais atvejais, kai nukentjs asmuo nra apdraustas nuo nelaiming atsitikim darbe socialiniu draudimu statym nustatyta tvarka.

 

Date: 2015-05-05; view: 402; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -