:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Banko garantija

1. Banko garantija bankas ar kita kredito staiga (garantas) ratu sipareigoja sumokti skolininko kreditoriui nustatyt pinig sum pagal kreditoriaus reikalavim.

2. U garantijos suteikim skolininkas moka garantui skolininko ir banko sudarytoje sutartyje nustatyt atlyginim.

3. Banko garantija sigalioja nuo jos suteikimo, jeigu garantijoje nenumatyta ko kita.

4. Kreditoriaus reikalavimas vykdyti sutart bankui turi bti pateiktas ratu ir prie jo pridti visi reikalingi dokumentai. Reikalavime turi bti nurodyta, kaip skolininkas paeid garantija utikrint pagrindin prievol.

Straipsnis. Banko garantijos neataukiamumas

Bankas negali ataukti savo suteiktos garantijos, jeigu joje nenumatyta ko kita.

 

Straipsnis. Neleistinumas perduoti reikalavimo teis

Kreditorius neturi teiss kitam asmeniui perduoti banko garantija utikrintos reikalavimo teiss, jeigu ioje garantijoje nenumatyta ko kita.

 

Straipsnis. Banko garantijos pabaiga

1. Banko garantija baigiasi, kai:

1) bankas sumoka kreditoriui garantijoje nurodyt sum;

2) sueina garantijoje nustatytas garantijos terminas;

3) kreditorius atsisako savo teisi pagal garantij ir grina j bankui arba ratu apie atsisakym pranea bankui.

2. Bankas, suinojs, kad garantija baigsi, privalo tuoj pat apie tai praneti skolininkui.

 

Straipsnis. Banko regreso teis

1. Bankas ir skolininkas sutartyje gali nustatyti banko, sumokjusio garantijoje nustatyt pinig sum kreditoriui, regreso teis skolininkui.

2. Bankas neturi teiss regreso tvarka reikalauti i skolininko sum, kurios nesusijusios su garantija arba kurios buvo imoktos dl to, kad bankas nevykd ar netinkamai vykd savo prievol kreditoriui.

 

Date: 2015-05-05; view: 480; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -