:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Ilaikymo priteisimas

1. Jeigu nepilnameio vaiko tvai (ar vienas j) nevykdo pareigos materialiai ilaikyti savo nepilnameius vaikus, teismas ilaikym priteisia pagal vieno i tv ar vaiko globjo (rpintojo) arba valstybins vaiko teisi apsaugos institucijos iekin.

2. Ilaikymas taip pat priteisiamas, jeigu tvai, nutraukdami santuok ar praddami gyventi skyrium, nesusitar dl savo nepilnamei vaik ilaikymo ios knygos nustatyta tvarka.

3. Ilaikym teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametysts, iskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dl invalidumo, kuris jam nepilnameiui nustatytas, arba kai vaikui btina parama, jis mokosi vidurini, auktj ar profesini mokykl dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 met.

4. Priteisto ilaikymo iiekojimas nutraukiamas, jeigu:

1) nepilnametis emancipuojamas;

2) vaikas sulauk pilnametysts;

3) vaikas vaikinamas;

4) vaikas mirta.

5. Kai asmuo, i kurio buvo priteistas ilaikymas, mir, ilaikymo pareiga pereina jo pdiniams, kiek leidia paveldimas turtas, nesvarbu, koks palikimo primimo bdas pagal io kodekso penktosios knygos normas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2571, 2004-11-11, in., 2004, Nr. 171-6319 (2004-11-26)

 

Straipsnis. Ilaikymo pareiga atskyrus vaikus nuo tv

Tv pareiga ilaikyti savo nepilnameius vaikus ilieka ir atskyrus vaikus nuo tv arba apribojus tv valdi, iskyrus atvejus, kai vaikas vaikinamas.

 

Straipsnis. Ilaikymo forma ir dydis

1. Teismas gali priteisti ilaikym nepilnameiams vaikams i j tv (vieno j), kurie nevykdo pareigos ilaikyti savo vaikus, iais bdais:

1) kas mnes mokamomis periodinmis imokomis;

2) konkreia pinig suma;

3) priteisiant vaikui tam tikr turt.

2. Kol bus inagrinta byla, teismas nutartimi gali pareigoti mokti laikin ilaikym.

 

Date: 2015-05-05; view: 420; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) -